Despeses en serveis exteriors 

Despeses en serveis exteriors
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes1.135.2541.399.801
Venda vehicles de motor712.566897.307
Manteniment i reparació vehicles de motor211.755238.529
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor172.968212.581
Venda i reparació motocicletes i recanvis37.96551.384
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor9.331.50810.196.742
Intermediaris comerç463.252544.850
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls44.78547.728
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria65.07279.353
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir94.78081.456
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos140.879195.907
       Intermediaris especialitzats venda altres productes117.736140.406
Comerç engròs matèries agràries i animals vius187.047241.414
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar110.809150.970
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells76.23890.444
Comerç engròs aliments, begudes i tabac2.059.5742.294.700
       Comerç engròs fruites i hortalisses344.167426.182
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos257.814312.633
       Comerç engròs begudes464.590488.177
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau206.950188.063
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments487.103559.864
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac298.951319.781
Comerç engròs articles d'ús domèstic3.625.6173.738.977
       Comerç engròs tèxtils158.490129.021
       Comerç engròs peces de vestir i calçat931.119890.077
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió279.935302.084
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja83.09168.950
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica317.808323.743
       Comerç engròs productes farmacèutics1.285.5411.341.836
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic569.633683.266
Comerç engròs equips per a les TIC361.489400.343
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes191.308210.296
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions170.181190.047
Comerç engròs altra maquinària i equips899.8151.010.187
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles34.14252.854
       Comerç engròs màquines eina90.521112.570
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils52.82456.742
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina50.56662.511
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips671.762725.510
Altres tipus comerç engròs especialitzat1.698.8241.923.807
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos337.385366.377
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics137.039139.840
       Comerç engròs fusta i materials construcció296.938305.967
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció227.465303.651
       Comerç engròs productes químics475.831575.607
       Comerç engròs altres productes semielaborats69.72987.989
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig154.436144.377
Comerç engròs no especialitzat35.89042.464
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes4.354.8124.628.158
Comerç detall establiments no especialitzats1.287.5151.350.848
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats1.081.8991.146.215
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats205.616204.633
Comerç detall aliments, begudes i tabac377.525418.064
       Comerç detall fruites i hortalisses51.80060.399
       Comerç detall carn i productes carnis80.31478.879
       Comerç detall peix i marisc26.37919.724
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria131.410162.761
       Comerç detall begudes i productes de tabac30.56138.819
       Comerç detall altres productes alimentaris57.05957.483
Comerç detall carburants per a l'automoció134.146151.934
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic2.294.6042.328.915
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous616.125625.932
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics69.55092.023
       Comerç detall tèxtils42.67741.660
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre152.308154.902
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic214.373222.600
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria57.55856.717
       Comerç detall peces de vestir730.672679.793
       Comerç detall calçat i articles cuir143.457165.070
       Comerç detall productes farmacèutics130.475157.012
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà59.00344.629
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics78.40788.578
Comerç detall en parades i mercats ambulants26.87241.672
Comerç detall fora d'establiments234.149336.724
       Comerç detall per correspondència i per Internet140.604218.105
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments93.546118.619
Transport i emmagatzematge5.000.3875.354.035
Transport terrestre; transport per canonades1.437.2361.722.248
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera491.976577.178
       Transport mercaderies per carretera i per canonada945.2601.145.070
Transport marítim i per vies navegació interiors24.57223.625
Transport aeri1.359.9841.698.408
Emmagatzematge i activitats afins al transport2.004.8701.732.768
       Dipòsit i emmagatzematge287.831274.013
       Activitats afins al transport1.717.0391.458.756
Activitats postals i de correus173.724176.986
Hostaleria2.895.7323.178.858
Serveis d'allotjament1.397.5011.638.168
       Hotels i allotjaments similars1.170.1661.337.117
       Allotjaments turístics i altres de curta durada102.860169.254
       Càmpings i altres tipus allotjaments124.474131.797
Serveis de menjar i begudes1.498.2311.540.691
       Restaurants i establiments de menjars875.107964.941
       Provisió de menjars preparats129.210154.998
       Establiments de begudes493.914420.751
Informació i comunicacions3.568.0483.777.633
Edició634.152570.754
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició569.436491.750
       Edició programes informàtics64.71679.004
Cinema i vídeo; enregistrament de so215.087229.449
Ràdio i televisió153.613145.746
Telecomunicacions957.835929.831
       Telecomunicacions per cable508.216456.681
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres449.618473.150
Serveis de tecnologies de la informació1.473.7471.765.533
Serveis d'informació133.615136.320
Activitats immobiliàries1.722.3841.783.396
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi1.302.8971.294.061
       Activitats immobiliàries per compte d'altri419.487489.335
Activitats professionals, científiques i tècniques4.597.6014.829.067
Activitats jurídiques i de comptabilitat1.522.1671.466.318
       Activitats jurídiques536.353612.188
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal985.815854.130
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial1.025.4671.204.524
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques721.692894.961
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria564.795666.474
       Anàlisis i assajos tècnics156.897228.487
Recerca i desenvolupament441.669242.847
Publicitat i estudis de mercat586.467698.213
       Publicitat506.905619.928
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública79.56278.285
Altres activitats professionals i tècniques274.007290.608
       Activitats de disseny especialitzat41.78937.172
       Activitats de fotografia27.80533.637
       Activitats de traducció i d'interpretació23.36329.010
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa181.050190.789
Activitats veterinàries26.13231.597
Activitats administratives i serveis auxiliars2.513.7772.636.851
Activitats de lloguer462.569522.276
       Lloguer vehicles de motor253.102279.148
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual27.38042.967
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles182.088200.161
Activitats relacionades amb l'ocupació101.417114.791
Agències de viatges i operadors turístics365.295401.372
Activitats de seguretat i investigació89.45082.860
Serveis a edificis i activitats de jardineria322.515362.695
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions41.34042.635
       Activitats de neteja221.737262.507
       Activitats de jardineria59.43857.553
Activitats administratives d'oficina i auxiliars1.172.5311.152.857
       Activitats administratives i auxiliars oficina149.930169.858
       Activitats de centres d'atenció telefònica161.555134.070
       Organització convencions i fires de mostres280.640241.948
       Altres activitats de suport a les empreses580.405606.981
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment1.336.9221.348.351
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles208.012199.543
Activitats de biblioteques, arxius i museus89.281105.063
Jocs atzar i apostes188.648140.899
Activitats esportives, recreatives i entreteniment850.981902.846
Altres serveis369.237396.900
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics60.85081.278
       Reparació ordinadors i equips de comunicació19.76333.963
       Reparació efectes personals i domèstics41.08747.315
Altres activitats de serveis personals308.387315.623
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte seleccionat Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)

Sou aquí: