Saltar al contingut principal
Resta de despeses d'explotació Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total 6.925.185 3.340.516 2.440.460
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 326.655 410.811 382.142
Venda vehicles de motor 301.179 343.976 358.421
Manteniment i reparació vehicles de motor 12.259 21.806 6.534
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 9.728 37.895 11.626
Venda i reparació motocicletes i recanvis 3.489 7.134 5.562
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 392.043 486.025 256.101
Intermediaris comerç 46.555 18.371 1.472
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 6.209 982 1.081
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 4.464 3.287 2.003
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir -311 1.201 1.821
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 20.418 3.020 714
Intermediaris especialitzats venda altres productes 15.775 9.881 -4.148
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 7.879 11.627 11.272
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 5.141 5.687 8.468
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 2.738 5.940 2.804
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 49.578 60.069 61.326
Comerç engròs fruites i hortalisses 27.362 22.437 15.426
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 1.697 -787 10.052
Comerç engròs begudes 14.745 14.814 13.213
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 8.114 13.549 4.119
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments -17.119 8.185 11.848
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 14.779 1.872 6.667
Comerç engròs articles d'ús domèstic 175.553 137.219 17.051
Comerç engròs tèxtils 4.844 7.363 -51
Comerç engròs peces de vestir i calçat 29.086 678 12.304
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 18.001 16.974 -25.685
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 7.674 5.660 5.247
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 5.005 7.754 8.878
Comerç engròs productes farmacèutics 71.615 48.872 50.122
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 39.328 49.919 -33.765
Comerç engròs equips per a les TIC 17.436 19.825 18.407
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 10.778 7.933 7.504
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 6.659 11.892 10.904
Comerç engròs altra maquinària i equips 31.998 46.527 44.607
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 414 1.030 2.019
Comerç engròs màquines eina 3.994 4.258 3.549
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 3.410 3.452 3.757
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 3.885 2.132 993
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 20.294 35.655 34.290
Altres tipus comerç engròs especialitzat 61.357 192.035 109.574
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 10.758 97.566 53.620
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics -14.855 -8.388 3.182
Comerç engròs fusta i materials construcció 26.370 14.390 16.363
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 769 83.586 -2.814
Comerç engròs productes químics 18.058 -8.098 25.251
Comerç engròs altres productes semielaborats 5.238 4.380 4.768
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 15.019 8.600 9.204
Comerç engròs no especialitzat 1.687 352 -7.608
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 301.664 253.380 195.075
Comerç detall establiments no especialitzats 125.845 84.344 98.768
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 85.867 57.425 74.524
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 39.978 26.919 24.245
Comerç detall aliments, begudes i tabac 20.748 4.615 9.174
Comerç detall fruites i hortalisses 5.745 3.233 1.442
Comerç detall carn i productes carnis 2.993 1.538 -516
Comerç detall peix i marisc 860 -357 925
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 6.343 -1.728 3.055
Comerç detall begudes i productes de tabac 2.232 596 753
Comerç detall altres productes alimentaris 2.575 1.332 3.514
Comerç detall carburants per a l'automoció 7.812 789 -27
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 133.679 139.124 80.176
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 52.764 64.191 51.596
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 114 2.212 8.544
Comerç detall tèxtils 2.126 933 1.056
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 4.662 8.829 3.613
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 16.901 14.180 11.135
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 9.409 3.190 -335
Comerç detall peces de vestir 27.915 21.722 -10.346
Comerç detall calçat i articles cuir 7.939 9.568 9.617
Comerç detall productes farmacèutics 11.730 9.031 1.256
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 1.924 1.742 1.229
Comerç detall productes cosmètics i higiènics -1.804 3.525 2.810
Comerç detall en parades i mercats ambulants 1.745 580 699
Comerç detall fora d'establiments 11.834 23.929 6.285
Comerç detall per correspondència i per Internet 7.994 21.138 2.925
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 3.840 2.791 3.361
Transport i emmagatzematge 1.015.093 814.554 159.464
Transport terrestre; transport per canonades 15.304 15.055 21.786
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 432 1.686 1.653
Transport mercaderies per carretera i per canonada 14.872 13.369 20.133
Transport marítim i per vies navegació interiors 1.217 473 -339
Transport aeri -13.638 9.110 17.053
Emmagatzematge i activitats afins al transport 1.006.441 782.660 106.458
Dipòsit i emmagatzematge 19.062 10.953 14.450
Activitats afins al transport 987.379 771.707 92.007
Activitats postals i de correus 5.769 7.256 14.507
Hostaleria 131.296 118.126 15.612
Serveis d'allotjament 79.493 97.289 67.972
Hotels i allotjaments similars 55.997 81.586 61.276
Allotjaments turístics i altres de curta durada 15.499 8.324 -1.118
Càmpings i altres tipus allotjaments 7.997 7.378 7.814
Serveis de menjar i begudes 51.803 20.838 -52.360
Restaurants i establiments de menjars 34.218 -12.610 -64.456
Provisió de menjars preparats 2.626 3.435 2.974
Establiments de begudes 14.960 30.012 9.122
Informació i comunicacions 228.404 257.071 230.389
Edició -15.819 34.042 31.540
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició -16.913 31.964 30.360
Edició programes informàtics 1.094 2.078 1.180
Cinema i vídeo; enregistrament de so 18.374 25.440 5.876
Ràdio i televisió 4.085 7.268 3.834
Telecomunicacions 165.178 139.772 141.529
Telecomunicacions per cable 83.888 71.074 72.875
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 81.290 68.698 68.654
Serveis de tecnologies de la informació 51.275 45.822 40.544
Serveis d'informació 5.311 4.726 7.066
Activitats immobiliàries 486.443 195.630 258.937
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 470.517 165.933 259.694
Activitats immobiliàries per compte d'altri 15.926 29.698 -757
Activitats professionals, científiques i tècniques 3.476.402 408.887 529.992
Activitats jurídiques i de comptabilitat 99.842 119.792 47.909
Activitats jurídiques 17.888 18.249 12.786
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 81.953 101.542 35.122
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 3.262.824 124.856 329.865
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 24.183 27.395 35.006
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 11.877 30.220 28.357
Anàlisis i assajos tècnics 12.306 -2.825 6.649
Recerca i desenvolupament 16.439 36.796 35.222
Publicitat i estudis de mercat 48.783 90.279 69.599
Publicitat 37.815 86.559 67.741
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 10.968 3.720 1.857
Altres activitats professionals i tècniques 22.759 9.198 11.814
Activitats de disseny especialitzat 5.292 1.712 -879
Activitats de fotografia 1.927 329 1.569
Activitats de traducció i d'interpretació 2.982 958 1.256
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 12.559 6.198 9.868
Activitats veterinàries 1.572 572 578
Activitats administratives i serveis auxiliars 174.125 113.819 78.826
Activitats de lloguer 16.784 -16.918 16.107
Lloguer vehicles de motor -9.345 -24.510 -1.726
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 2.048 -4.256 2.119
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 24.081 11.849 15.714
Activitats relacionades amb l'ocupació 4.409 3.844 5.848
Agències de viatges i operadors turístics 27.193 34.712 35.979
Activitats de seguretat i investigació 15.205 20.510 12.010
Serveis a edificis i activitats de jardineria 16.686 22.202 17.897
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 84 9.735 4.652
Activitats de neteja 14.454 10.973 9.925
Activitats de jardineria 2.148 1.493 3.320
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 93.849 49.470 -9.016
Activitats administratives i auxiliars oficina 9.076 3.683 6.080
Activitats de centres d'atenció telefònica 8.530 4.986 5.109
Organització convencions i fires de mostres 12.138 5.582 5.745
Altres activitats de suport a les empreses 64.105 35.219 -25.951
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 369.245 274.594 323.858
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 19.250 5.520 11.226
Activitats de biblioteques, arxius i museus 4.183 10.679 6.087
Jocs atzar i apostes 212.636 128.257 182.389
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 133.175 130.138 124.155
Altres serveis 23.814 7.620 10.064
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 7.010 1.889 48
Reparació ordinadors i equips de comunicació 3.355 1.028 -1.184
Reparació efectes personals i domèstics 3.655 861 1.232
Altres activitats de serveis personals 16.804 5.731 10.016
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes