Resta de despeses d'explotació 

Resta de despeses d'explotació
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes326.655410.811
Venda vehicles de motor301.179343.976
Manteniment i reparació vehicles de motor12.25921.806
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor9.72837.895
Venda i reparació motocicletes i recanvis3.4897.134
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor392.043486.025
Intermediaris comerç46.55518.371
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls6.209982
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria4.4643.287
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir-3111.201
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos20.4183.020
       Intermediaris especialitzats venda altres productes15.7759.881
Comerç engròs matèries agràries i animals vius7.87911.627
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar5.1415.687
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells2.7385.940
Comerç engròs aliments, begudes i tabac49.57860.069
       Comerç engròs fruites i hortalisses27.36222.437
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos1.697-787
       Comerç engròs begudes14.74514.814
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau8.11413.549
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments-17.1198.185
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac14.7791.872
Comerç engròs articles d'ús domèstic175.553137.219
       Comerç engròs tèxtils4.8447.363
       Comerç engròs peces de vestir i calçat29.086678
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió18.00116.974
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja7.6745.660
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica5.0057.754
       Comerç engròs productes farmacèutics71.61548.872
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic39.32849.919
Comerç engròs equips per a les TIC17.43619.825
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes10.7787.933
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions6.65911.892
Comerç engròs altra maquinària i equips31.99846.527
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles4141.030
       Comerç engròs màquines eina3.9944.258
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils3.4103.452
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina3.8852.132
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips20.29435.655
Altres tipus comerç engròs especialitzat61.357192.035
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos10.75897.566
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics-14.855-8.388
       Comerç engròs fusta i materials construcció26.37014.390
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció76983.586
       Comerç engròs productes químics18.058-8.098
       Comerç engròs altres productes semielaborats5.2384.380
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig15.0198.600
Comerç engròs no especialitzat1.687352
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes301.664253.380
Comerç detall establiments no especialitzats125.84584.344
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats85.86757.425
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats39.97826.919
Comerç detall aliments, begudes i tabac20.7484.615
       Comerç detall fruites i hortalisses5.7453.233
       Comerç detall carn i productes carnis2.9931.538
       Comerç detall peix i marisc860-357
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria6.343-1.728
       Comerç detall begudes i productes de tabac2.232596
       Comerç detall altres productes alimentaris2.5751.332
Comerç detall carburants per a l'automoció7.812789
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic133.679139.124
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous52.76464.191
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics1142.212
       Comerç detall tèxtils2.126933
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre4.6628.829
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic16.90114.180
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria9.4093.190
       Comerç detall peces de vestir27.91521.722
       Comerç detall calçat i articles cuir7.9399.568
       Comerç detall productes farmacèutics11.7309.031
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà1.9241.742
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics-1.8043.525
Comerç detall en parades i mercats ambulants1.745580
Comerç detall fora d'establiments11.83423.929
       Comerç detall per correspondència i per Internet7.99421.138
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments3.8402.791
Transport i emmagatzematge1.015.093814.554
Transport terrestre; transport per canonades15.30415.055
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera4321.686
       Transport mercaderies per carretera i per canonada14.87213.369
Transport marítim i per vies navegació interiors1.217473
Transport aeri-13.6389.110
Emmagatzematge i activitats afins al transport1.006.441782.660
       Dipòsit i emmagatzematge19.06210.953
       Activitats afins al transport987.379771.707
Activitats postals i de correus5.7697.256
Hostaleria131.296118.126
Serveis d'allotjament79.49397.289
       Hotels i allotjaments similars55.99781.586
       Allotjaments turístics i altres de curta durada15.4998.324
       Càmpings i altres tipus allotjaments7.9977.378
Serveis de menjar i begudes51.80320.838
       Restaurants i establiments de menjars34.218-12.610
       Provisió de menjars preparats2.6263.435
       Establiments de begudes14.96030.012
Informació i comunicacions228.404257.071
Edició-15.81934.042
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició-16.91331.964
       Edició programes informàtics1.0942.078
Cinema i vídeo; enregistrament de so18.37425.440
Ràdio i televisió4.0857.268
Telecomunicacions165.178139.772
       Telecomunicacions per cable83.88871.074
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres81.29068.698
Serveis de tecnologies de la informació51.27545.822
Serveis d'informació5.3114.726
Activitats immobiliàries486.443195.630
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi470.517165.933
       Activitats immobiliàries per compte d'altri15.92629.698
Activitats professionals, científiques i tècniques3.476.402408.887
Activitats jurídiques i de comptabilitat99.842119.792
       Activitats jurídiques17.88818.249
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal81.953101.542
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial3.262.824124.856
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques24.18327.395
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria11.87730.220
       Anàlisis i assajos tècnics12.306-2.825
Recerca i desenvolupament16.43936.796
Publicitat i estudis de mercat48.78390.279
       Publicitat37.81586.559
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública10.9683.720
Altres activitats professionals i tècniques22.7599.198
       Activitats de disseny especialitzat5.2921.712
       Activitats de fotografia1.927329
       Activitats de traducció i d'interpretació2.982958
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa12.5596.198
Activitats veterinàries1.572572
Activitats administratives i serveis auxiliars174.125113.819
Activitats de lloguer16.784-16.918
       Lloguer vehicles de motor-9.345-24.510
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual2.048-4.256
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles24.08111.849
Activitats relacionades amb l'ocupació4.4093.844
Agències de viatges i operadors turístics27.19334.712
Activitats de seguretat i investigació15.20520.510
Serveis a edificis i activitats de jardineria16.68622.202
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions849.735
       Activitats de neteja14.45410.973
       Activitats de jardineria2.1481.493
Activitats administratives d'oficina i auxiliars93.84949.470
       Activitats administratives i auxiliars oficina9.0763.683
       Activitats de centres d'atenció telefònica8.5304.986
       Organització convencions i fires de mostres12.1385.582
       Altres activitats de suport a les empreses64.10535.219
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment369.245274.594
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles19.2505.520
Activitats de biblioteques, arxius i museus4.18310.679
Jocs atzar i apostes212.636128.257
Activitats esportives, recreatives i entreteniment133.175130.138
Altres serveis23.8147.620
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics7.0101.889
       Reparació ordinadors i equips de comunicació3.3551.028
       Reparació efectes personals i domèstics3.655861
Altres activitats de serveis personals16.8045.731
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte seleccionat Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)

Sou aquí: