Vendes a la resta de la Unió Europea 

Vendes a la resta de la Unió Europea
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes520.043726.141
Venda vehicles de motor224.249280.450
Manteniment i reparació vehicles de motor22.68824.411
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor233.450323.545
Venda i reparació motocicletes i recanvis39.65697.736
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor7.657.2518.916.347
Intermediaris comerç212.259133.644
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls38.28919.991
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria57.87644.456
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir34.28215.270
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos30.36032.380
       Intermediaris especialitzats venda altres productes51.45121.547
Comerç engròs matèries agràries i animals vius294.952244.076
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar129.150111.926
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells165.801132.150
Comerç engròs aliments, begudes i tabac1.673.4991.942.880
       Comerç engròs fruites i hortalisses681.217774.130
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos483.445485.536
       Comerç engròs begudes187.193165.038
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau85.10888.596
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments125.430270.056
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac111.105159.524
Comerç engròs articles d'ús domèstic2.551.0072.664.947
       Comerç engròs tèxtils180.940159.150
       Comerç engròs peces de vestir i calçat934.989759.124
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió230.239267.357
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja57.30456.465
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica165.037211.337
       Comerç engròs productes farmacèutics519.232664.945
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic463.265546.570
Comerç engròs equips per a les TIC498.0391.098.630
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes375.689950.017
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions122.350148.613
Comerç engròs altra maquinària i equips786.201868.691
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles23.67223.986
       Comerç engròs màquines eina93.72987.341
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils54.15458.741
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina15.43619.409
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips599.209679.215
Altres tipus comerç engròs especialitzat1.603.7841.921.891
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos177.229436.279
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics274.481225.509
       Comerç engròs fusta i materials construcció193.345159.387
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció105.686129.858
       Comerç engròs productes químics640.032676.984
       Comerç engròs altres productes semielaborats105.095169.334
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig107.917124.542
Comerç engròs no especialitzat37.51141.588
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes763.079784.978
Comerç detall establiments no especialitzats73.38267.916
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats1.4612.078
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats71.92165.838
Comerç detall aliments, begudes i tabac8.94916.096
       Comerç detall fruites i hortalisses67~
       Comerç detall carn i productes carnis797378
       Comerç detall peix i marisc28~
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria3363.284
       Comerç detall begudes i productes de tabac163.815
       Comerç detall altres productes alimentaris7.7068.619
Comerç detall carburants per a l'automoció25.74244.486
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic567.310475.294
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous91.51892.172
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics2.90312.541
       Comerç detall tèxtils13.60212.949
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre9.9626.718
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic1.40526.892
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria856767
       Comerç detall peces de vestir419.549292.112
       Comerç detall calçat i articles cuir12.19217.603
       Comerç detall productes farmacèutics9941.152
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà4.1261.817
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics10.20410.571
Comerç detall en parades i mercats ambulants1.039~
Comerç detall fora d'establiments86.657181.186
       Comerç detall per correspondència i per Internet84.604178.094
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments2.0523.092
Transport i emmagatzematge2.977.3983.081.799
Transport terrestre; transport per canonades667.067802.694
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera38.99135.025
       Transport mercaderies per carretera i per canonada628.076767.669
Transport marítim i per vies navegació interiors2.4985.991
Transport aeri962.9471.104.043
Emmagatzematge i activitats afins al transport1.339.9661.151.058
       Dipòsit i emmagatzematge128.287120.652
       Activitats afins al transport1.211.6791.030.406
Activitats postals i de correus4.92018.014
Hostaleria517.446737.633
Serveis d'allotjament483.179712.052
       Hotels i allotjaments similars445.945658.402
       Allotjaments turístics i altres de curta durada9.73213.560
       Càmpings i altres tipus allotjaments27.50140.090
Serveis de menjar i begudes34.26725.581
       Restaurants i establiments de menjars15.92214.294
       Provisió de menjars preparats6.0654.724
       Establiments de begudes12.2796.563
Informació i comunicacions938.5461.023.266
Edició182.154177.409
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició123.721120.362
       Edició programes informàtics58.43357.047
Cinema i vídeo; enregistrament de so49.883121.980
Ràdio i televisió7.79612.975
Telecomunicacions85.88564.732
       Telecomunicacions per cable52.83234.172
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres33.05330.560
Serveis de tecnologies de la informació527.248565.792
Serveis d'informació85.58180.378
Activitats immobiliàries79.91061.795
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi64.37330.251
       Activitats immobiliàries per compte d'altri15.53831.544
Activitats professionals, científiques i tècniques1.430.9201.358.465
Activitats jurídiques i de comptabilitat216.142169.618
       Activitats jurídiques62.60954.121
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal153.533115.497
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial249.892266.072
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques340.647376.881
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria222.673239.672
       Anàlisis i assajos tècnics117.974137.209
Recerca i desenvolupament141.26582.836
Publicitat i estudis de mercat369.937372.728
       Publicitat321.976326.329
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública47.96146.399
Altres activitats professionals i tècniques112.89490.331
       Activitats de disseny especialitzat34.75716.625
       Activitats de fotografia6.6815.417
       Activitats de traducció i d'interpretació25.02617.018
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa46.43051.271
Activitats veterinàries142~
Activitats administratives i serveis auxiliars1.198.681831.589
Activitats de lloguer114.74471.562
       Lloguer vehicles de motor77.75944.341
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual5.0352.956
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles31.95024.265
Activitats relacionades amb l'ocupació31.47312.725
Agències de viatges i operadors turístics418.390435.736
Activitats de seguretat i investigació8.6261.024
Serveis a edificis i activitats de jardineria33.4438.587
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions542116
       Activitats de neteja30.8737.336
       Activitats de jardineria2.0291.135
Activitats administratives d'oficina i auxiliars592.006301.956
       Activitats administratives i auxiliars oficina40.05952.694
       Activitats de centres d'atenció telefònica155.52291.374
       Organització convencions i fires de mostres66.38061.790
       Altres activitats de suport a les empreses330.04596.098
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment143.412247.949
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles22.61718.559
Activitats de biblioteques, arxius i museus5.0875.528
Jocs atzar i apostes~1.902
Activitats esportives, recreatives i entreteniment115.707221.961
Altres serveis19.36021.507
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics14.37513.831
       Reparació ordinadors i equips de comunicació12.20112.478
       Reparació efectes personals i domèstics2.1731.353
Altres activitats de serveis personals4.9867.675
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte seleccionat Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)

Sou aquí: