Persones no assalariades 

Persones no assalariades
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes7.6267.742
Venda vehicles de motor1.1591.374
Manteniment i reparació vehicles de motor5.4255.249
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor703596
Venda i reparació motocicletes i recanvis339524
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor24.95127.103
Intermediaris comerç9.44211.961
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls1.4952.350
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria1.7601.907
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir1.4621.363
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos2.7893.802
       Intermediaris especialitzats venda altres productes1.9362.539
Comerç engròs matèries agràries i animals vius759651
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar337403
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells422247
Comerç engròs aliments, begudes i tabac3.5713.366
       Comerç engròs fruites i hortalisses604209
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos513552
       Comerç engròs begudes570812
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau167168
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments846680
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac871944
Comerç engròs articles d'ús domèstic5.1745.379
       Comerç engròs tèxtils360419
       Comerç engròs peces de vestir i calçat1.062999
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió513710
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja483654
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica584341
       Comerç engròs productes farmacèutics332392
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic1.8391.865
Comerç engròs equips per a les TIC337236
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes168159
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions16977
Comerç engròs altra maquinària i equips2.0971.926
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles106100
       Comerç engròs màquines eina271244
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils87143
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina144180
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips1.4881.259
Altres tipus comerç engròs especialitzat2.9992.875
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos8967
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics20590
       Comerç engròs fusta i materials construcció1.1031.174
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció648557
       Comerç engròs productes químics383310
       Comerç engròs altres productes semielaborats107105
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig465572
Comerç engròs no especialitzat572710
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes64.77666.862
Comerç detall establiments no especialitzats6.3606.002
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats5.4144.959
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats9461.043
Comerç detall aliments, begudes i tabac17.79418.466
       Comerç detall fruites i hortalisses2.5153.278
       Comerç detall carn i productes carnis4.5134.056
       Comerç detall peix i marisc1.7351.731
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria5.2415.544
       Comerç detall begudes i productes de tabac1.5081.422
       Comerç detall altres productes alimentaris2.2822.434
Comerç detall carburants per a l'automoció214118
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic32.71133.467
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous9.3459.070
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics8031.084
       Comerç detall tèxtils2.1771.866
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre2.9052.337
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic2.4233.213
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria2.3882.283
       Comerç detall peces de vestir6.6477.062
       Comerç detall calçat i articles cuir1.5351.108
       Comerç detall productes farmacèutics2.9383.447
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà1.0401.077
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics511919
Comerç detall en parades i mercats ambulants6.5767.125
Comerç detall fora d'establiments1.1211.685
       Comerç detall per correspondència i per Internet565840
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments556845
Transport i emmagatzematge32.90432.788
Transport terrestre; transport per canonades30.55630.283
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera11.94911.522
       Transport mercaderies per carretera i per canonada18.60818.761
Transport marítim i per vies navegació interiors2358
Transport aeri3018
Emmagatzematge i activitats afins al transport1.5141.346
       Dipòsit i emmagatzematge90118
       Activitats afins al transport1.4231.228
Activitats postals i de correus7811.084
Hostaleria41.43743.262
Serveis d'allotjament2.1452.564
       Hotels i allotjaments similars743975
       Allotjaments turístics i altres de curta durada1.2321.432
       Càmpings i altres tipus allotjaments170157
Serveis de menjar i begudes39.29240.698
       Restaurants i establiments de menjars11.65411.593
       Provisió de menjars preparats2.1722.024
       Establiments de begudes25.46627.081
Informació i comunicacions8.1339.617
Edició9211.430
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició7461.112
       Edició programes informàtics175318
Cinema i vídeo; enregistrament de so834840
Ràdio i televisió173117
Telecomunicacions634560
       Telecomunicacions per cable6879
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres566481
Serveis de tecnologies de la informació4.7836.011
Serveis d'informació789660
Activitats immobiliàries20.51329.056
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi14.93823.800
       Activitats immobiliàries per compte d'altri5.5755.256
Activitats professionals, científiques i tècniques54.08158.842
Activitats jurídiques i de comptabilitat19.56120.532
       Activitats jurídiques11.82811.682
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal7.7338.849
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial2.2352.808
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques15.39915.282
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria14.12814.044
       Anàlisis i assajos tècnics1.2711.238
Recerca i desenvolupament9851.082
Publicitat i estudis de mercat4.8376.466
       Publicitat4.4506.044
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública387422
Altres activitats professionals i tècniques9.88711.287
       Activitats de disseny especialitzat1.5201.062
       Activitats de fotografia1.8582.136
       Activitats de traducció i d'interpretació2.2502.263
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa4.2595.826
Activitats veterinàries1.1761.385
Activitats administratives i serveis auxiliars21.40023.106
Activitats de lloguer1.9552.261
       Lloguer vehicles de motor262347
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual704539
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles9891.375
Activitats relacionades amb l'ocupació632759
Agències de viatges i operadors turístics1.2521.291
Activitats de seguretat i investigació266303
Serveis a edificis i activitats de jardineria3.9415.318
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions5028
       Activitats de neteja2.3123.546
       Activitats de jardineria1.5791.743
Activitats administratives d'oficina i auxiliars13.35413.174
       Activitats administratives i auxiliars oficina1.2221.372
       Activitats de centres d'atenció telefònica1113
       Organització convencions i fires de mostres819905
       Altres activitats de suport a les empreses11.30310.884
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment14.58911.898
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles7.0766.232
Activitats de biblioteques, arxius i museus716722
Jocs atzar i apostes86432
Activitats esportives, recreatives i entreteniment5.9334.912
Altres serveis19.78622.227
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics4.1434.104
       Reparació ordinadors i equips de comunicació1.3371.564
       Reparació efectes personals i domèstics2.8072.540
Altres activitats de serveis personals15.64318.124

Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte seleccionat Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)

Sou aquí: