Saltar al contingut principal
Persones no assalariades Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total 310.196 332.505 320.631
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 7.626 7.742 7.422
Venda vehicles de motor 1.159 1.374 1.368
Manteniment i reparació vehicles de motor 5.425 5.249 5.011
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 703 596 475
Venda i reparació motocicletes i recanvis 339 524 568
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 24.951 27.103 24.978
Intermediaris comerç 9.442 11.961 11.046
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 1.495 2.350 2.040
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 1.760 1.907 2.139
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 1.462 1.363 1.320
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 2.789 3.802 3.398
Intermediaris especialitzats venda altres productes 1.936 2.539 2.149
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 759 651 581
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 337 403 327
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 422 247 253
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 3.571 3.366 3.259
Comerç engròs fruites i hortalisses 604 209 541
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 513 552 555
Comerç engròs begudes 570 812 771
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 167 168 177
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 846 680 512
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 871 944 703
Comerç engròs articles d'ús domèstic 5.174 5.379 4.636
Comerç engròs tèxtils 360 419 326
Comerç engròs peces de vestir i calçat 1.062 999 997
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 513 710 386
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 483 654 637
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 584 341 262
Comerç engròs productes farmacèutics 332 392 559
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 1.839 1.865 1.470
Comerç engròs equips per a les TIC 337 236 323
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 168 159 225
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 169 77 98
Comerç engròs altra maquinària i equips 2.097 1.926 1.496
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 106 100 48
Comerç engròs màquines eina 271 244 226
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 87 143 113
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 144 180 113
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 1.488 1.259 996
Altres tipus comerç engròs especialitzat 2.999 2.875 3.051
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 89 67 97
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 205 90 60
Comerç engròs fusta i materials construcció 1.103 1.174 1.203
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 648 557 501
Comerç engròs productes químics 383 310 525
Comerç engròs altres productes semielaborats 107 105 64
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 465 572 600
Comerç engròs no especialitzat 572 710 587
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 64.776 66.862 59.278
Comerç detall establiments no especialitzats 6.360 6.002 6.278
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 5.414 4.959 4.978
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 946 1.043 1.300
Comerç detall aliments, begudes i tabac 17.794 18.466 14.755
Comerç detall fruites i hortalisses 2.515 3.278 2.305
Comerç detall carn i productes carnis 4.513 4.056 4.000
Comerç detall peix i marisc 1.735 1.731 1.528
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 5.241 5.544 3.793
Comerç detall begudes i productes de tabac 1.508 1.422 1.292
Comerç detall altres productes alimentaris 2.282 2.434 1.837
Comerç detall carburants per a l'automoció 214 118 183
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 32.711 33.467 30.585
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 9.345 9.070 8.410
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 803 1.084 1.029
Comerç detall tèxtils 2.177 1.866 1.531
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 2.905 2.337 2.065
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 2.423 3.213 2.667
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 2.388 2.283 1.982
Comerç detall peces de vestir 6.647 7.062 7.417
Comerç detall calçat i articles cuir 1.535 1.108 1.247
Comerç detall productes farmacèutics 2.938 3.447 2.644
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 1.040 1.077 783
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 511 919 810
Comerç detall en parades i mercats ambulants 6.576 7.125 5.653
Comerç detall fora d'establiments 1.121 1.685 1.824
Comerç detall per correspondència i per Internet 565 840 1.092
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 556 845 732
Transport i emmagatzematge 32.904 32.788 34.362
Transport terrestre; transport per canonades 30.556 30.283 31.051
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 11.949 11.522 13.055
Transport mercaderies per carretera i per canonada 18.608 18.761 17.996
Transport marítim i per vies navegació interiors 23 58 64
Transport aeri 30 18 34
Emmagatzematge i activitats afins al transport 1.514 1.346 1.650
Dipòsit i emmagatzematge 90 118 140
Activitats afins al transport 1.423 1.228 1.510
Activitats postals i de correus 781 1.084 1.563
Hostaleria 41.437 43.262 38.266
Serveis d'allotjament 2.145 2.564 2.695
Hotels i allotjaments similars 743 975 927
Allotjaments turístics i altres de curta durada 1.232 1.432 1.509
Càmpings i altres tipus allotjaments 170 157 259
Serveis de menjar i begudes 39.292 40.698 35.572
Restaurants i establiments de menjars 11.654 11.593 10.928
Provisió de menjars preparats 2.172 2.024 1.744
Establiments de begudes 25.466 27.081 22.899
Informació i comunicacions 8.133 9.617 11.391
Edició 921 1.430 1.392
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 746 1.112 1.032
Edició programes informàtics 175 318 361
Cinema i vídeo; enregistrament de so 834 840 1.297
Ràdio i televisió 173 117 132
Telecomunicacions 634 560 817
Telecomunicacions per cable 68 79 75
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 566 481 742
Serveis de tecnologies de la informació 4.783 6.011 6.973
Serveis d'informació 789 660 780
Activitats immobiliàries 20.513 29.056 29.431
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 14.938 23.800 23.139
Activitats immobiliàries per compte d'altri 5.575 5.256 6.292
Activitats professionals, científiques i tècniques 54.081 58.842 64.084
Activitats jurídiques i de comptabilitat 19.561 20.532 22.379
Activitats jurídiques 11.828 11.682 13.674
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 7.733 8.849 8.705
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 2.235 2.808 3.318
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 15.399 15.282 16.010
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 14.128 14.044 14.103
Anàlisis i assajos tècnics 1.271 1.238 1.907
Recerca i desenvolupament 985 1.082 1.432
Publicitat i estudis de mercat 4.837 6.466 6.404
Publicitat 4.450 6.044 6.055
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 387 422 349
Altres activitats professionals i tècniques 9.887 11.287 13.395
Activitats de disseny especialitzat 1.520 1.062 1.470
Activitats de fotografia 1.858 2.136 1.696
Activitats de traducció i d'interpretació 2.250 2.263 2.108
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 4.259 5.826 8.120
Activitats veterinàries 1.176 1.385 1.146
Activitats administratives i serveis auxiliars 21.400 23.106 22.154
Activitats de lloguer 1.955 2.261 2.024
Lloguer vehicles de motor 262 347 360
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 704 539 488
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 989 1.375 1.177
Activitats relacionades amb l'ocupació 632 759 691
Agències de viatges i operadors turístics 1.252 1.291 1.875
Activitats de seguretat i investigació 266 303 307
Serveis a edificis i activitats de jardineria 3.941 5.318 4.559
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 50 28 24
Activitats de neteja 2.312 3.546 2.671
Activitats de jardineria 1.579 1.743 1.864
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 13.354 13.174 12.697
Activitats administratives i auxiliars oficina 1.222 1.372 1.332
Activitats de centres d'atenció telefònica 11 13 20
Organització convencions i fires de mostres 819 905 1.222
Altres activitats de suport a les empreses 11.303 10.884 10.124
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 14.589 11.898 10.668
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 7.076 6.232 5.971
Activitats de biblioteques, arxius i museus 716 722 997
Jocs atzar i apostes 864 32 383
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 5.933 4.912 3.317
Altres serveis 19.786 22.227 18.597
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 4.143 4.104 3.788
Reparació ordinadors i equips de comunicació 1.337 1.564 1.250
Reparació efectes personals i domèstics 2.807 2.540 2.538
Altres activitats de serveis personals 15.643 18.124 14.809
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes