Saltar al contingut principal
Personal assalariat equivalent a jornada completa Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total 1.176.715 1.199.101 1.264.735
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 35.003 37.115 37.305
Venda vehicles de motor 13.131 14.003 14.378
Manteniment i reparació vehicles de motor 14.736 14.898 14.251
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 5.844 6.718 7.090
Venda i reparació motocicletes i recanvis 1.293 1.496 1.586
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 179.901 182.794 191.957
Intermediaris comerç 9.284 9.342 9.755
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 774 817 741
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 1.473 1.265 1.293
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 1.616 1.278 1.159
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 3.076 3.513 3.733
Intermediaris especialitzats venda altres productes 2.345 2.469 2.829
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 3.773 3.998 3.891
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 2.154 2.506 2.360
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 1.619 1.493 1.531
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 41.009 41.920 43.563
Comerç engròs fruites i hortalisses 12.080 12.413 12.654
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 4.965 4.726 5.139
Comerç engròs begudes 6.735 6.397 7.063
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 2.273 2.227 2.420
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 6.638 6.817 7.567
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 8.318 9.339 8.720
Comerç engròs articles d'ús domèstic 51.810 51.654 54.631
Comerç engròs tèxtils 3.488 3.139 2.962
Comerç engròs peces de vestir i calçat 10.564 10.120 10.318
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 3.693 3.377 3.609
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 1.903 1.880 2.532
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 3.656 3.847 4.537
Comerç engròs productes farmacèutics 16.944 17.588 18.618
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 11.563 11.703 12.055
Comerç engròs equips per a les TIC 12.108 12.605 13.487
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 6.027 6.354 6.985
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 6.081 6.251 6.502
Comerç engròs altra maquinària i equips 27.045 25.769 26.430
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 1.583 1.855 2.060
Comerç engròs màquines eina 2.372 2.654 2.920
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 1.455 1.461 1.316
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 2.630 2.506 2.674
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 19.004 17.294 17.460
Altres tipus comerç engròs especialitzat 33.903 36.453 39.301
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 1.108 1.509 1.393
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 3.630 3.607 3.663
Comerç engròs fusta i materials construcció 9.687 8.652 10.487
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 7.780 9.771 10.436
Comerç engròs productes químics 6.647 7.850 7.857
Comerç engròs altres productes semielaborats 1.550 1.510 1.925
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 3.501 3.554 3.540
Comerç engròs no especialitzat 969 1.052 898
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 194.949 202.581 204.407
Comerç detall establiments no especialitzats 58.414 62.380 65.687
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 52.080 55.172 58.456
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 6.334 7.208 7.231
Comerç detall aliments, begudes i tabac 33.524 33.853 33.560
Comerç detall fruites i hortalisses 4.587 4.778 4.333
Comerç detall carn i productes carnis 8.992 9.618 9.905
Comerç detall peix i marisc 2.233 1.980 1.771
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 11.769 12.418 12.065
Comerç detall begudes i productes de tabac 2.029 2.172 2.743
Comerç detall altres productes alimentaris 3.913 2.887 2.743
Comerç detall carburants per a l'automoció 6.024 6.178 5.961
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 91.152 92.420 91.182
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 27.267 25.852 26.219
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 3.530 3.702 3.042
Comerç detall tèxtils 1.903 2.095 2.077
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 6.910 7.070 6.991
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 7.859 7.031 7.711
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 2.788 3.065 2.775
Comerç detall peces de vestir 19.968 21.106 20.283
Comerç detall calçat i articles cuir 6.314 5.406 5.735
Comerç detall productes farmacèutics 8.718 11.211 9.881
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 1.977 1.885 2.160
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 3.917 3.997 4.308
Comerç detall en parades i mercats ambulants 1.024 1.311 1.697
Comerç detall fora d'establiments 4.811 6.440 6.321
Comerç detall per correspondència i per Internet 2.232 3.211 3.193
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 2.579 3.228 3.128
Transport i emmagatzematge 115.580 116.352 122.574
Transport terrestre; transport per canonades 53.760 54.908 58.559
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 22.763 23.643 24.584
Transport mercaderies per carretera i per canonada 30.998 31.265 33.975
Transport marítim i per vies navegació interiors 314 247 345
Transport aeri 5.042 5.718 6.119
Emmagatzematge i activitats afins al transport 42.944 42.185 44.533
Dipòsit i emmagatzematge 5.262 5.269 6.027
Activitats afins al transport 37.682 36.916 38.506
Activitats postals i de correus 13.519 13.294 13.018
Hostaleria 143.353 148.409 158.473
Serveis d'allotjament 38.213 46.613 45.484
Hotels i allotjaments similars 31.973 39.172 37.214
Allotjaments turístics i altres de curta durada 2.935 3.682 4.183
Càmpings i altres tipus allotjaments 3.304 3.758 4.087
Serveis de menjar i begudes 105.139 101.796 112.989
Restaurants i establiments de menjars 56.207 59.689 64.871
Provisió de menjars preparats 17.122 17.048 17.221
Establiments de begudes 31.811 25.059 30.896
Informació i comunicacions 71.668 77.647 82.501
Edició 10.346 10.700 10.543
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 8.552 8.697 8.180
Edició programes informàtics 1.795 2.003 2.362
Cinema i vídeo; enregistrament de so 4.324 5.285 5.122
Ràdio i televisió 4.603 4.688 4.765
Telecomunicacions 8.472 7.680 7.869
Telecomunicacions per cable 4.367 4.073 3.720
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 4.105 3.607 4.149
Serveis de tecnologies de la informació 39.776 44.731 48.855
Serveis d'informació 4.147 4.563 5.347
Activitats immobiliàries 27.410 27.764 32.183
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 17.407 15.587 19.389
Activitats immobiliàries per compte d'altri 10.003 12.176 12.793
Activitats professionals, científiques i tècniques 135.632 134.034 144.960
Activitats jurídiques i de comptabilitat 44.569 40.176 42.542
Activitats jurídiques 12.605 12.691 13.735
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 31.964 27.485 28.808
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 16.264 20.766 22.031
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 29.600 30.537 32.279
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 20.513 21.119 22.704
Anàlisis i assajos tècnics 9.088 9.418 9.575
Recerca i desenvolupament 12.247 11.831 13.203
Publicitat i estudis de mercat 19.583 17.848 19.657
Publicitat 16.868 14.668 16.546
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 2.715 3.180 3.111
Altres activitats professionals i tècniques 11.362 10.708 12.681
Activitats de disseny especialitzat 1.437 1.363 2.293
Activitats de fotografia 848 961 1.008
Activitats de traducció i d'interpretació 1.237 1.423 1.668
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 7.841 6.960 7.711
Activitats veterinàries 2.007 2.168 2.567
Activitats administratives i serveis auxiliars 205.436 204.041 221.259
Activitats de lloguer 7.137 6.745 7.514
Lloguer vehicles de motor 1.785 1.730 1.884
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 915 940 1.063
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 4.437 4.075 4.568
Activitats relacionades amb l'ocupació 44.698 46.801 52.932
Agències de viatges i operadors turístics 7.981 8.749 8.815
Activitats de seguretat i investigació 16.045 16.075 18.999
Serveis a edificis i activitats de jardineria 77.116 74.436 79.033
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 10.389 9.645 10.743
Activitats de neteja 61.623 59.654 62.965
Activitats de jardineria 5.104 5.137 5.325
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 52.459 51.237 53.966
Activitats administratives i auxiliars oficina 4.767 4.328 4.955
Activitats de centres d'atenció telefònica 13.234 14.940 15.364
Organització convencions i fires de mostres 3.170 3.284 3.672
Altres activitats de suport a les empreses 31.288 28.685 29.974
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 42.214 39.994 40.112
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 8.810 7.616 5.521
Activitats de biblioteques, arxius i museus 3.523 3.355 3.551
Jocs atzar i apostes 5.038 3.537 4.176
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 24.844 25.486 26.865
Altres serveis 25.569 28.371 29.004
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 4.504 4.857 4.281
Reparació ordinadors i equips de comunicació 2.244 2.153 1.725
Reparació efectes personals i domèstics 2.260 2.705 2.556
Altres activitats de serveis personals 21.065 23.513 24.723
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes