Saltar al contingut principal
Hores treballades pel personal assalariat Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total .. 2.165.120 2.273.799
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes .. 67.268 66.765
Venda vehicles de motor .. 25.389 25.925
Manteniment i reparació vehicles de motor .. 26.983 25.223
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor .. 12.183 12.790
Venda i reparació motocicletes i recanvis .. 2.713 2.826
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor .. 333.665 346.292
Intermediaris comerç .. 17.036 17.117
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls .. 1.490 1.277
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria .. 2.304 2.332
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir .. 2.331 2.108
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos .. 6.408 6.504
Intermediaris especialitzats venda altres productes .. 4.504 4.897
Comerç engròs matèries agràries i animals vius .. 7.297 6.964
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar .. 4.575 4.209
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells .. 2.722 2.755
Comerç engròs aliments, begudes i tabac .. 76.515 78.941
Comerç engròs fruites i hortalisses .. 22.658 23.004
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos .. 8.629 9.345
Comerç engròs begudes .. 11.680 12.844
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau .. 4.067 4.357
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments .. 12.436 13.761
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac .. 17.045 15.629
Comerç engròs articles d'ús domèstic .. 94.288 98.789
Comerç engròs tèxtils .. 5.731 5.377
Comerç engròs peces de vestir i calçat .. 18.475 18.761
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió .. 6.166 6.458
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja .. 3.432 4.479
Comerç engròs perfumeria i cosmètica .. 7.024 8.087
Comerç engròs productes farmacèutics .. 32.094 33.836
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic .. 21.366 21.791
Comerç engròs equips per a les TIC .. 23.014 24.369
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes .. 11.602 12.702
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions .. 11.412 11.667
Comerç engròs altra maquinària i equips .. 47.038 47.580
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles .. 3.386 3.709
Comerç engròs màquines eina .. 4.846 5.275
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils .. 2.666 2.378
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina .. 4.576 4.822
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips .. 31.564 31.396
Altres tipus comerç engròs especialitzat .. 66.556 70.899
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos .. 2.757 2.533
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics .. 6.585 6.618
Comerç engròs fusta i materials construcció .. 15.798 18.748
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció .. 17.840 18.977
Comerç engròs productes químics .. 14.332 14.086
Comerç engròs altres productes semielaborats .. 2.757 3.500
Comerç engròs ferralla i productes rebuig .. 6.488 6.437
Comerç engròs no especialitzat .. 1.920 1.633
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes .. 367.558 370.891
Comerç detall establiments no especialitzats .. 113.175 119.503
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats .. 100.097 106.459
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats .. 13.077 13.044
Comerç detall aliments, begudes i tabac .. 61.425 61.022
Comerç detall fruites i hortalisses .. 8.672 7.881
Comerç detall carn i productes carnis .. 17.458 18.060
Comerç detall peix i marisc .. 3.593 3.233
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria .. 22.524 21.860
Comerç detall begudes i productes de tabac .. 3.942 4.980
Comerç detall altres productes alimentaris .. 5.236 5.008
Comerç detall carburants per a l'automoció .. 11.210 10.886
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic .. 167.686 164.900
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous .. 46.906 47.549
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics .. 6.710 5.555
Comerç detall tèxtils .. 3.802 3.794
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre .. 12.830 12.133
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic .. 12.760 13.759
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria .. 5.561 4.973
Comerç detall peces de vestir .. 38.295 36.885
Comerç detall calçat i articles cuir .. 9.808 10.479
Comerç detall productes farmacèutics .. 20.344 18.044
Comerç detall articles mèdics i de segona mà .. 3.420 3.860
Comerç detall productes cosmètics i higiènics .. 7.252 7.868
Comerç detall en parades i mercats ambulants .. 2.378 3.054
Comerç detall fora d'establiments .. 11.684 11.525
Comerç detall per correspondència i per Internet .. 5.827 5.809
Comerç detall altres tipus fora d'establiments .. 5.857 5.716
Transport i emmagatzematge .. 206.306 218.471
Transport terrestre; transport per canonades .. 98.931 106.209
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera .. 42.592 44.643
Transport mercaderies per carretera i per canonada .. 56.339 61.566
Transport marítim i per vies navegació interiors .. 471 669
Transport aeri .. 10.830 11.688
Emmagatzematge i activitats afins al transport .. 73.572 77.635
Dipòsit i emmagatzematge .. 9.181 10.498
Activitats afins al transport .. 64.391 67.137
Activitats postals i de correus .. 22.503 22.269
Hostaleria .. 281.235 298.990
Serveis d'allotjament .. 87.325 85.043
Hotels i allotjaments similars .. 73.384 69.701
Allotjaments turístics i altres de curta durada .. 6.892 7.698
Càmpings i altres tipus allotjaments .. 7.049 7.643
Serveis de menjar i begudes .. 193.910 213.947
Restaurants i establiments de menjars .. 113.155 122.848
Provisió de menjars preparats .. 32.402 32.351
Establiments de begudes .. 48.353 58.748
Informació i comunicacions .. 136.780 144.398
Edició .. 18.867 18.227
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició .. 15.335 14.092
Edició programes informàtics .. 3.532 4.135
Cinema i vídeo; enregistrament de so .. 9.472 8.971
Ràdio i televisió .. 7.846 7.957
Telecomunicacions .. 13.701 14.001
Telecomunicacions per cable .. 7.266 6.608
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres .. 6.436 7.393
Serveis de tecnologies de la informació .. 78.747 85.746
Serveis d'informació .. 8.147 9.496
Activitats immobiliàries .. 49.807 57.701
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi .. 27.962 34.873
Activitats immobiliàries per compte d'altri .. 21.846 22.828
Activitats professionals, científiques i tècniques .. 237.006 254.864
Activitats jurídiques i de comptabilitat .. 71.336 75.360
Activitats jurídiques .. 22.535 24.224
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal .. 48.801 51.136
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial .. 36.619 38.037
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques .. 54.421 57.524
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria .. 37.636 40.398
Anàlisis i assajos tècnics .. 16.785 17.127
Recerca i desenvolupament .. 20.028 22.283
Publicitat i estudis de mercat .. 31.936 34.828
Publicitat .. 26.243 29.399
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública .. 5.694 5.429
Altres activitats professionals i tècniques .. 18.744 22.194
Activitats de disseny especialitzat .. 2.388 3.971
Activitats de fotografia .. 1.696 1.708
Activitats de traducció i d'interpretació .. 2.490 2.930
Altres activitats professionals i tècniques ncaa .. 12.170 13.586
Activitats veterinàries .. 3.921 4.637
Activitats administratives i serveis auxiliars .. 363.141 392.427
Activitats de lloguer .. 12.373 13.539
Lloguer vehicles de motor .. 3.174 3.397
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual .. 1.722 1.905
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles .. 7.477 8.237
Activitats relacionades amb l'ocupació .. 88.350 99.931
Agències de viatges i operadors turístics .. 15.542 15.574
Activitats de seguretat i investigació .. 30.447 35.862
Serveis a edificis i activitats de jardineria .. 127.155 134.106
Serveis integrals a edificis i instal·lacions .. 16.565 18.247
Activitats de neteja .. 101.822 106.824
Activitats de jardineria .. 8.768 9.036
Activitats administratives d'oficina i auxiliars .. 89.274 93.415
Activitats administratives i auxiliars oficina .. 7.591 8.571
Activitats de centres d'atenció telefònica .. 26.202 26.742
Organització convencions i fires de mostres .. 5.759 6.152
Altres activitats de suport a les empreses .. 49.722 51.950
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment .. 71.272 71.348
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles .. 13.415 9.728
Activitats de biblioteques, arxius i museus .. 5.710 6.038
Jocs atzar i apostes .. 5.683 6.824
Activitats esportives, recreatives i entreteniment .. 46.464 48.757
Altres serveis .. 51.082 51.651
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics .. 8.743 7.527
Reparació ordinadors i equips de comunicació .. 3.867 3.113
Reparació efectes personals i domèstics .. 4.876 4.413
Altres activitats de serveis personals .. 42.338 44.124
Unitats: Milers d'hores
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Conceptes