Saltar al contingut principal
Variació existències productes acabats i en curs Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total 82.737 155.440 -81.721
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 26.948 -73.611 16.114
Venda vehicles de motor 10.253 -83.557 8.506
Manteniment i reparació vehicles de motor 4.643 5.056 6.019
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 11.645 3.650 -46
Venda i reparació motocicletes i recanvis 407 1.241 1.635
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 98.257 112.253 100.814
Intermediaris comerç -755 1.409 1.793
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 20 1.641 300
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 61 -157 1.167
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir -56 -221 -44
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos -740 99 287
Intermediaris especialitzats venda altres productes -41 47 83
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 12.255 3.707 9.506
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 11.225 2.741 1.888
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 1.031 966 7.617
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 4.669 28.343 14.090
Comerç engròs fruites i hortalisses 299 7.280 1.319
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos -3.467 15.113 4.891
Comerç engròs begudes 7.092 375 -2.499
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 690 -446 1.090
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 5 3.043 5.785
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 50 2.978 3.505
Comerç engròs articles d'ús domèstic 44.841 21.700 26.047
Comerç engròs tèxtils 10.929 5.931 1.515
Comerç engròs peces de vestir i calçat 10.365 -28.359 3.975
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 2.937 -513 -3.529
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 60 -165 1.069
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 1.047 1.310 4.531
Comerç engròs productes farmacèutics 16.425 25.078 15.320
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 3.078 18.418 3.167
Comerç engròs equips per a les TIC 2.552 2.340 9.494
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 763 252 4.839
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 1.789 2.088 4.655
Comerç engròs altra maquinària i equips 18.926 54.110 26.200
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles -208 1.959 4.848
Comerç engròs màquines eina 533 3.375 2.125
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 1.049 2.404 2.536
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 1.285 56 -498
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 16.267 46.316 17.189
Altres tipus comerç engròs especialitzat 15.684 -191 11.192
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos -889 4.784 -427
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics -1.924 -55 -500
Comerç engròs fusta i materials construcció -1.622 -8.251 -234
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 6.709 -4.979 -3.386
Comerç engròs productes químics 3.104 7.609 9.772
Comerç engròs altres productes semielaborats 1.949 -73 908
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 8.357 773 5.059
Comerç engròs no especialitzat 84 835 2.492
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 28.905 38.429 13.006
Comerç detall establiments no especialitzats 7.168 1.224 -4.467
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 6.869 944 -5.053
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 299 281 585
Comerç detall aliments, begudes i tabac 2.489 1.547 -78
Comerç detall fruites i hortalisses ~ 142 -159
Comerç detall carn i productes carnis 775 -441 13
Comerç detall peix i marisc 106 519 -132
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 380 1.382 164
Comerç detall begudes i productes de tabac 227 477 7
Comerç detall altres productes alimentaris 1.001 -532 28
Comerç detall carburants per a l'automoció 1.440 1.035 407
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 17.396 29.780 14.721
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous -1.162 7.507 1.723
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 36 2.013 -1.861
Comerç detall tèxtils 322 422 487
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 2.123 1.997 1.087
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 4.550 1.061 2.594
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 1.583 437 582
Comerç detall peces de vestir 2.497 10.709 4.485
Comerç detall calçat i articles cuir 5.262 3.569 2.455
Comerç detall productes farmacèutics 575 1.722 21
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 391 -185 2.891
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 1.220 527 257
Comerç detall en parades i mercats ambulants ~ 4.214 333
Comerç detall fora d'establiments 412 629 2.090
Comerç detall per correspondència i per Internet 282 222 1.996
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 130 406 94
Transport i emmagatzematge 9.991 1.779 63
Transport terrestre; transport per canonades -2.200 -173 1.234
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera -180 -7 12
Transport mercaderies per carretera i per canonada -2.020 -166 1.222
Transport marítim i per vies navegació interiors ~ ~ ~
Transport aeri 27 370 -65
Emmagatzematge i activitats afins al transport 12.278 786 -1.246
Dipòsit i emmagatzematge 278 1.105 -557
Activitats afins al transport 11.999 -318 -690
Activitats postals i de correus -115 796 140
Hostaleria 6.182 10.628 6.055
Serveis d'allotjament 1.033 -1.497 -129
Hotels i allotjaments similars -1.583 -898 -38
Allotjaments turístics i altres de curta durada 1.157 -668 -150
Càmpings i altres tipus allotjaments 1.459 69 59
Serveis de menjar i begudes 5.148 12.124 6.183
Restaurants i establiments de menjars 6.387 9.446 2.250
Provisió de menjars preparats 144 2.994 868
Establiments de begudes -1.382 -316 3.066
Informació i comunicacions 13.040 81.066 -63.215
Edició -6.394 1.622 8.147
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició -6.204 1.643 8.158
Edició programes informàtics -190 -21 -11
Cinema i vídeo; enregistrament de so 1.363 2.119 4.609
Ràdio i televisió -6.318 -3.297 -1.600
Telecomunicacions -1.988 -478 1.751
Telecomunicacions per cable -2.800 -280 1.324
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 812 -198 427
Serveis de tecnologies de la informació 26.632 80.914 -75.940
Serveis d'informació -255 186 -182
Activitats immobiliàries -130.817 -75.751 -211.993
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi -131.383 -64.969 -209.828
Activitats immobiliàries per compte d'altri 566 -10.782 -2.165
Activitats professionals, científiques i tècniques 40.926 34.419 30.193
Activitats jurídiques i de comptabilitat -2.953 2.589 4.078
Activitats jurídiques -5.738 2.725 1.215
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 2.785 -136 2.863
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial -709 1.329 2.075
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 42.603 23.176 16.914
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 43.063 22.365 -1.063
Anàlisis i assajos tècnics -459 811 17.977
Recerca i desenvolupament 653 6.892 -292
Publicitat i estudis de mercat 116 70 2.594
Publicitat -1.885 114 2.477
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 2.002 -44 117
Altres activitats professionals i tècniques 1.026 379 4.485
Activitats de disseny especialitzat -1.160 827 2.897
Activitats de fotografia 309 88 713
Activitats de traducció i d'interpretació 19 300 267
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 1.858 -836 608
Activitats veterinàries 190 -16 339
Activitats administratives i serveis auxiliars 3.032 19.071 23.578
Activitats de lloguer -552 3.735 3.044
Lloguer vehicles de motor -89 999 892
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 360 432 154
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles -823 2.303 1.999
Activitats relacionades amb l'ocupació 367 67 -187
Agències de viatges i operadors turístics 396 456 8
Activitats de seguretat i investigació 399 1.426 854
Serveis a edificis i activitats de jardineria 1.586 840 2.152
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 741 447 1.692
Activitats de neteja 320 -180 1.596
Activitats de jardineria 525 573 -1.135
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 835 12.548 17.706
Activitats administratives i auxiliars oficina 271 151 -628
Activitats de centres d'atenció telefònica -232 117 137
Organització convencions i fires de mostres 10 -337 1.332
Altres activitats de suport a les empreses 786 12.617 16.865
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment -15.570 3.715 2.445
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles -725 366 622
Activitats de biblioteques, arxius i museus -559 24 1.009
Jocs atzar i apostes -313 -15 -856
Activitats esportives, recreatives i entreteniment -13.973 3.340 1.669
Altres serveis 1.843 3.441 1.221
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 161 3.156 1.456
Reparació ordinadors i equips de comunicació 51 400 489
Reparació efectes personals i domèstics 110 2.756 966
Altres activitats de serveis personals 1.683 285 -235
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.

Conceptes