Saltar al contingut principal
Valor de la producció Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total 110.888.011 116.873.874 122.696.968
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 3.999.694 4.557.455 4.707.301
Venda vehicles de motor 1.793.048 2.229.166 2.278.604
Manteniment i reparació vehicles de motor 1.577.203 1.576.366 1.581.609
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 499.843 587.927 666.960
Venda i reparació motocicletes i recanvis 129.599 163.996 180.127
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 22.191.633 24.159.919 25.228.699
Intermediaris comerç 1.417.495 1.761.268 1.779.829
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 171.201 186.047 188.393
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 204.286 255.543 289.572
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 256.548 243.061 219.482
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 392.226 605.713 608.517
Intermediaris especialitzats venda altres productes 393.234 470.905 473.866
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 490.004 624.554 534.973
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 313.525 391.262 354.891
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 176.479 233.293 180.082
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 4.539.450 5.037.501 5.131.201
Comerç engròs fruites i hortalisses 1.042.862 1.177.394 988.488
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 556.994 679.597 754.096
Comerç engròs begudes 917.140 1.073.201 1.235.093
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 387.856 361.937 399.103
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 941.689 985.849 1.103.578
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 692.909 759.522 650.842
Comerç engròs articles d'ús domèstic 7.761.904 7.840.381 8.737.030
Comerç engròs tèxtils 355.334 360.253 354.985
Comerç engròs peces de vestir i calçat 1.757.090 1.548.237 1.781.342
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 536.721 552.743 560.298
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 216.040 202.283 389.967
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 582.160 614.356 726.701
Comerç engròs productes farmacèutics 3.059.038 3.135.059 3.481.329
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 1.255.520 1.427.451 1.442.408
Comerç engròs equips per a les TIC 1.067.704 1.118.598 1.269.052
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 554.722 551.047 631.194
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 512.982 567.551 637.859
Comerç engròs altra maquinària i equips 2.775.271 2.926.468 2.882.680
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 122.790 176.941 188.531
Comerç engròs màquines eina 254.891 318.858 380.141
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 160.832 170.582 154.143
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 170.951 202.374 200.508
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 2.065.806 2.057.714 1.959.358
Altres tipus comerç engròs especialitzat 4.058.014 4.765.810 4.788.280
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 560.907 705.873 686.090
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 334.110 384.733 393.992
Comerç engròs fusta i materials construcció 802.857 794.354 840.598
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 606.752 791.586 795.391
Comerç engròs productes químics 1.238.400 1.518.972 1.410.576
Comerç engròs altres productes semielaborats 180.721 239.510 282.547
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 334.266 330.783 379.086
Comerç engròs no especialitzat 81.791 85.337 105.653
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 12.416.299 12.788.154 13.146.471
Comerç detall establiments no especialitzats 3.706.097 3.862.889 4.044.896
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 3.165.033 3.299.518 3.418.309
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 541.064 563.372 626.587
Comerç detall aliments, begudes i tabac 1.588.995 1.485.148 1.549.829
Comerç detall fruites i hortalisses 203.978 219.442 192.436
Comerç detall carn i productes carnis 392.029 338.967 385.733
Comerç detall peix i marisc 108.303 85.787 88.341
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 553.845 554.462 498.418
Comerç detall begudes i productes de tabac 160.537 138.244 217.763
Comerç detall altres productes alimentaris 170.304 148.246 167.137
Comerç detall carburants per a l'automoció 394.291 421.144 413.371
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 6.141.872 6.213.417 6.286.021
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 1.678.356 1.708.634 1.728.019
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 171.353 217.920 194.850
Comerç detall tèxtils 122.845 119.942 119.733
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 402.281 431.977 429.471
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 516.422 518.619 577.430
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 182.531 181.918 168.765
Comerç detall peces de vestir 1.704.133 1.537.267 1.578.054
Comerç detall calçat i articles cuir 338.074 339.229 374.287
Comerç detall productes farmacèutics 690.199 831.057 750.405
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 134.042 118.118 129.938
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 201.637 208.736 235.068
Comerç detall en parades i mercats ambulants 113.754 135.702 115.212
Comerç detall fora d'establiments 471.291 669.854 737.142
Comerç detall per correspondència i per Internet 240.370 384.028 421.902
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 230.921 285.826 315.240
Transport i emmagatzematge 14.574.613 15.688.492 16.289.775
Transport terrestre; transport per canonades 5.773.324 6.238.684 6.253.507
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 1.689.299 1.863.380 1.776.368
Transport mercaderies per carretera i per canonada 4.084.025 4.375.304 4.477.139
Transport marítim i per vies navegació interiors 64.017 62.295 87.435
Transport aeri 2.521.131 2.953.075 3.150.777
Emmagatzematge i activitats afins al transport 5.676.917 5.854.449 6.202.913
Dipòsit i emmagatzematge 745.692 708.654 798.814
Activitats afins al transport 4.931.225 5.145.794 5.404.099
Activitats postals i de correus 539.225 579.989 595.144
Hostaleria 11.976.634 12.840.247 13.863.869
Serveis d'allotjament 3.721.718 4.494.785 4.647.466
Hotels i allotjaments similars 3.124.974 3.769.981 3.819.071
Allotjaments turístics i altres de curta durada 260.488 371.064 443.716
Càmpings i altres tipus allotjaments 336.256 353.739 384.679
Serveis de menjar i begudes 8.254.915 8.345.462 9.216.403
Restaurants i establiments de menjars 4.343.413 4.648.845 5.193.206
Provisió de menjars preparats 1.010.766 1.070.709 1.082.714
Establiments de begudes 2.900.737 2.625.908 2.940.483
Informació i comunicacions 10.249.596 10.846.178 11.260.302
Edició 1.537.839 1.461.419 1.448.419
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 1.313.837 1.233.534 1.172.063
Edició programes informàtics 224.002 227.885 276.356
Cinema i vídeo; enregistrament de so 624.644 670.919 705.442
Ràdio i televisió 150.332 172.392 167.739
Telecomunicacions 3.264.665 3.261.890 3.170.694
Telecomunicacions per cable 1.962.023 1.642.115 1.856.128
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 1.302.642 1.619.775 1.314.566
Serveis de tecnologies de la informació 4.304.742 4.850.964 5.255.466
Serveis d'informació 367.373 428.595 512.543
Activitats immobiliàries 5.872.177 5.811.238 5.927.746
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 4.781.017 4.588.876 4.609.824
Activitats immobiliàries per compte d'altri 1.091.160 1.222.363 1.317.922
Activitats professionals, científiques i tècniques 13.811.977 14.206.436 15.107.497
Activitats jurídiques i de comptabilitat 4.488.648 4.505.303 4.612.420
Activitats jurídiques 1.818.336 1.907.114 2.047.294
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 2.670.311 2.598.189 2.565.126
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 2.553.623 2.740.957 2.900.659
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 2.710.634 3.176.071 3.306.604
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 2.031.486 2.430.030 2.516.168
Anàlisis i assajos tècnics 679.147 746.041 790.436
Recerca i desenvolupament 794.818 445.303 567.860
Publicitat i estudis de mercat 2.038.909 2.049.145 2.140.487
Publicitat 1.799.397 1.804.749 1.915.313
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 239.512 244.396 225.174
Altres activitats professionals i tècniques 1.113.947 1.165.940 1.431.379
Activitats de disseny especialitzat 267.995 246.654 406.653
Activitats de fotografia 90.293 100.234 100.080
Activitats de traducció i d'interpretació 127.300 135.988 140.465
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 628.358 683.065 784.181
Activitats veterinàries 111.399 123.717 148.088
Activitats administratives i serveis auxiliars 10.566.377 10.761.055 11.649.121
Activitats de lloguer 1.719.974 1.710.732 2.077.020
Lloguer vehicles de motor 788.564 916.308 1.039.202
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 88.404 128.102 134.189
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 843.006 666.322 903.629
Activitats relacionades amb l'ocupació 1.177.262 1.391.165 1.613.739
Agències de viatges i operadors turístics 787.408 867.581 940.657
Activitats de seguretat i investigació 655.611 649.804 673.318
Serveis a edificis i activitats de jardineria 2.601.063 2.769.875 2.871.043
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 248.102 251.639 344.449
Activitats de neteja 2.123.903 2.290.382 2.278.628
Activitats de jardineria 229.058 227.855 247.966
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 3.625.059 3.371.897 3.473.344
Activitats administratives i auxiliars oficina 386.966 403.320 424.653
Activitats de centres d'atenció telefònica 627.371 634.510 659.942
Organització convencions i fires de mostres 454.639 437.838 541.149
Altres activitats de suport a les empreses 2.156.083 1.896.229 1.847.601
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 3.867.333 3.811.022 3.957.350
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 498.654 419.323 532.171
Activitats de biblioteques, arxius i museus 162.529 203.482 179.530
Jocs atzar i apostes 680.374 520.661 693.931
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 2.525.776 2.667.555 2.551.719
Altres serveis 1.361.679 1.403.678 1.558.837
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 302.935 369.712 321.654
Reparació ordinadors i equips de comunicació 136.562 167.003 136.897
Reparació efectes personals i domèstics 166.373 202.708 184.757
Altres activitats de serveis personals 1.058.744 1.033.967 1.237.182
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes