Consum de primeres matèries i altres proveïments 

Consum de primeres matèries i altres proveïments
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes933.817949.483
Venda vehicles de motor96.800186.942
Manteniment i reparació vehicles de motor794.888756.333
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor11.470-20.459
Venda i reparació motocicletes i recanvis30.66026.667
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor1.239.5791.591.841
Intermediaris comerç44.211192.263
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls5.16428.019
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria4.77330.891
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir6.76810.810
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos15.97478.886
       Intermediaris especialitzats venda altres productes11.53143.656
Comerç engròs matèries agràries i animals vius74.66998.397
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar57.94647.946
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells16.72450.451
Comerç engròs aliments, begudes i tabac350.340515.686
       Comerç engròs fruites i hortalisses207.948176.799
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos56.434129.103
       Comerç engròs begudes14.027144.143
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau9.6047.209
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments48.35937.106
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac13.96721.325
Comerç engròs articles d'ús domèstic466.358433.969
       Comerç engròs tèxtils24.06745.952
       Comerç engròs peces de vestir i calçat230.862211.835
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió18.07526.850
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja13.7392.780
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica22.17711.769
       Comerç engròs productes farmacèutics117.24781.604
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic40.19053.179
Comerç engròs equips per a les TIC28.64626.640
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes7.8437.128
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions20.80319.513
Comerç engròs altra maquinària i equips127.076107.859
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles5.8655.508
       Comerç engròs màquines eina4.35813.847
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils9.38010.990
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina11.58112.206
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips95.89365.308
Altres tipus comerç engròs especialitzat147.282209.616
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos24.16051.304
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics13.59911.551
       Comerç engròs fusta i materials construcció25.9606.637
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció19.5469.411
       Comerç engròs productes químics47.63477.772
       Comerç engròs altres productes semielaborats9.29730.169
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig7.08522.772
Comerç engròs no especialitzat9987.411
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes271.713242.678
Comerç detall establiments no especialitzats32.12931.634
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats25.14824.135
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats6.9817.499
Comerç detall aliments, begudes i tabac124.52293.646
       Comerç detall fruites i hortalisses6.3315.325
       Comerç detall carn i productes carnis20.62114.557
       Comerç detall peix i marisc3.6342.186
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria85.19361.156
       Comerç detall begudes i productes de tabac2.3081.641
       Comerç detall altres productes alimentaris6.4348.782
Comerç detall carburants per a l'automoció12.61217.589
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic91.62878.584
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous25.51323.745
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics1.4122.637
       Comerç detall tèxtils1.372951
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre3.7444.335
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic1.6762.504
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria2.8043.462
       Comerç detall peces de vestir38.77731.917
       Comerç detall calçat i articles cuir5.7462.801
       Comerç detall productes farmacèutics8.7773.951
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà367377
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics1.4411.903
Comerç detall en parades i mercats ambulants4.2418.185
Comerç detall fora d'establiments6.58113.040
       Comerç detall per correspondència i per Internet1.1896.397
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments5.3926.642
Transport i emmagatzematge2.618.9922.757.235
Transport terrestre; transport per canonades1.170.3031.305.834
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera285.589279.597
       Transport mercaderies per carretera i per canonada884.7141.026.238
Transport marítim i per vies navegació interiors11.54211.703
Transport aeri698.764738.726
Emmagatzematge i activitats afins al transport711.423669.055
       Dipòsit i emmagatzematge56.77558.587
       Activitats afins al transport654.648610.467
Activitats postals i de correus26.96031.918
Hostaleria3.822.6253.992.620
Serveis d'allotjament411.891535.078
       Hotels i allotjaments similars344.434468.221
       Allotjaments turístics i altres de curta durada43.47241.644
       Càmpings i altres tipus allotjaments23.98525.214
Serveis de menjar i begudes3.410.7333.457.542
       Restaurants i establiments de menjars1.671.5131.766.584
       Provisió de menjars preparats397.646405.995
       Establiments de begudes1.341.5741.284.964
Informació i comunicacions1.406.9601.147.976
Edició227.196187.852
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició223.356183.576
       Edició programes informàtics3.8394.276
Cinema i vídeo; enregistrament de so61.45732.619
Ràdio i televisió73.46365.305
Telecomunicacions624.965487.037
       Telecomunicacions per cable166.38514.099
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres458.580472.938
Serveis de tecnologies de la informació403.951353.199
Serveis d'informació15.92821.964
Activitats immobiliàries56.884179.312
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi42.420159.580
       Activitats immobiliàries per compte d'altri14.46419.732
Activitats professionals, científiques i tècniques1.099.2831.159.323
Activitats jurídiques i de comptabilitat88.92790.111
       Activitats jurídiques57.82933.456
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal31.09856.655
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial125.056137.379
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques328.571461.456
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria292.734400.074
       Anàlisis i assajos tècnics35.83761.382
Recerca i desenvolupament96.64671.667
Publicitat i estudis de mercat351.616275.879
       Publicitat329.268256.586
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública22.34819.294
Altres activitats professionals i tècniques96.098107.916
       Activitats de disseny especialitzat57.61937.424
       Activitats de fotografia13.74013.435
       Activitats de traducció i d'interpretació4.6553.309
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa20.08353.749
Activitats veterinàries12.37014.915
Activitats administratives i serveis auxiliars934.545804.611
Activitats de lloguer362.329288.425
       Lloguer vehicles de motor45.734154.441
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual11.86017.477
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles304.735116.507
Activitats relacionades amb l'ocupació3.3614.878
Agències de viatges i operadors turístics37.13412.396
Activitats de seguretat i investigació47.07552.541
Serveis a edificis i activitats de jardineria177.294205.438
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions8.48711.762
       Activitats de neteja117.789152.636
       Activitats de jardineria51.01941.041
Activitats administratives d'oficina i auxiliars307.352240.933
       Activitats administratives i auxiliars oficina20.57518.334
       Activitats de centres d'atenció telefònica2.91514.654
       Organització convencions i fires de mostres33.53667.617
       Altres activitats de suport a les empreses250.326140.327
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment212.55397.829
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles48.55211.347
Activitats de biblioteques, arxius i museus2.7581.426
Jocs atzar i apostes12.44020.288
Activitats esportives, recreatives i entreteniment148.80364.769
Altres serveis122.058119.146
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics45.01047.382
       Reparació ordinadors i equips de comunicació28.91721.426
       Reparació efectes personals i domèstics16.09325.956
Altres activitats de serveis personals77.04871.764
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte seleccionat Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)

Sou aquí: