Saltar al contingut principal
Consum de primeres matèries i altres proveïments Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total 12.719.009 13.042.055 13.380.645
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 933.817 949.483 884.963
Venda vehicles de motor 96.800 186.942 80.699
Manteniment i reparació vehicles de motor 794.888 756.333 752.175
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 11.470 -20.459 19.338
Venda i reparació motocicletes i recanvis 30.660 26.667 32.752
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 1.239.579 1.591.841 1.637.640
Intermediaris comerç 44.211 192.263 154.736
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 5.164 28.019 24.704
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 4.773 30.891 39.875
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 6.768 10.810 13.944
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 15.974 78.886 52.340
Intermediaris especialitzats venda altres productes 11.531 43.656 23.873
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 74.669 98.397 84.661
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 57.946 47.946 55.948
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 16.724 50.451 28.713
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 350.340 515.686 528.209
Comerç engròs fruites i hortalisses 207.948 176.799 149.517
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 56.434 129.103 115.983
Comerç engròs begudes 14.027 144.143 170.011
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 9.604 7.209 20.656
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 48.359 37.106 54.841
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 13.967 21.325 17.201
Comerç engròs articles d'ús domèstic 466.358 433.969 479.451
Comerç engròs tèxtils 24.067 45.952 69.625
Comerç engròs peces de vestir i calçat 230.862 211.835 173.241
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 18.075 26.850 47.725
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 13.739 2.780 6.455
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 22.177 11.769 38.131
Comerç engròs productes farmacèutics 117.247 81.604 102.169
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 40.190 53.179 42.105
Comerç engròs equips per a les TIC 28.646 26.640 32.978
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 7.843 7.128 13.799
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 20.803 19.513 19.179
Comerç engròs altra maquinària i equips 127.076 107.859 106.186
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 5.865 5.508 13.115
Comerç engròs màquines eina 4.358 13.847 23.506
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 9.380 10.990 5.795
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 11.581 12.206 9.391
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 95.893 65.308 54.378
Altres tipus comerç engròs especialitzat 147.282 209.616 242.881
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 24.160 51.304 39.369
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 13.599 11.551 14.391
Comerç engròs fusta i materials construcció 25.960 6.637 34.690
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 19.546 9.411 12.306
Comerç engròs productes químics 47.634 77.772 59.168
Comerç engròs altres productes semielaborats 9.297 30.169 42.290
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 7.085 22.772 40.667
Comerç engròs no especialitzat 998 7.411 8.538
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 271.713 242.678 268.488
Comerç detall establiments no especialitzats 32.129 31.634 43.742
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 25.148 24.135 35.478
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 6.981 7.499 8.264
Comerç detall aliments, begudes i tabac 124.522 93.646 94.102
Comerç detall fruites i hortalisses 6.331 5.325 7.125
Comerç detall carn i productes carnis 20.621 14.557 18.780
Comerç detall peix i marisc 3.634 2.186 3.007
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 85.193 61.156 35.019
Comerç detall begudes i productes de tabac 2.308 1.641 3.863
Comerç detall altres productes alimentaris 6.434 8.782 26.308
Comerç detall carburants per a l'automoció 12.612 17.589 17.910
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 91.628 78.584 99.802
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 25.513 23.745 33.571
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 1.412 2.637 1.800
Comerç detall tèxtils 1.372 951 3.562
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 3.744 4.335 1.467
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 1.676 2.504 5.457
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 2.804 3.462 3.123
Comerç detall peces de vestir 38.777 31.917 41.159
Comerç detall calçat i articles cuir 5.746 2.801 1.896
Comerç detall productes farmacèutics 8.777 3.951 2.447
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 367 377 1.472
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 1.441 1.903 3.848
Comerç detall en parades i mercats ambulants 4.241 8.185 3.414
Comerç detall fora d'establiments 6.581 13.040 9.518
Comerç detall per correspondència i per Internet 1.189 6.397 4.686
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 5.392 6.642 4.833
Transport i emmagatzematge 2.618.992 2.757.235 2.458.283
Transport terrestre; transport per canonades 1.170.303 1.305.834 1.083.221
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 285.589 279.597 253.014
Transport mercaderies per carretera i per canonada 884.714 1.026.238 830.206
Transport marítim i per vies navegació interiors 11.542 11.703 15.214
Transport aeri 698.764 738.726 697.837
Emmagatzematge i activitats afins al transport 711.423 669.055 637.317
Dipòsit i emmagatzematge 56.775 58.587 23.118
Activitats afins al transport 654.648 610.467 614.199
Activitats postals i de correus 26.960 31.918 24.695
Hostaleria 3.822.625 3.992.620 4.189.877
Serveis d'allotjament 411.891 535.078 482.198
Hotels i allotjaments similars 344.434 468.221 408.934
Allotjaments turístics i altres de curta durada 43.472 41.644 44.325
Càmpings i altres tipus allotjaments 23.985 25.214 28.940
Serveis de menjar i begudes 3.410.733 3.457.542 3.707.679
Restaurants i establiments de menjars 1.671.513 1.766.584 1.967.770
Provisió de menjars preparats 397.646 405.995 410.377
Establiments de begudes 1.341.574 1.284.964 1.329.533
Informació i comunicacions 1.406.960 1.147.976 1.203.370
Edició 227.196 187.852 129.556
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 223.356 183.576 123.585
Edició programes informàtics 3.839 4.276 5.972
Cinema i vídeo; enregistrament de so 61.457 32.619 43.373
Ràdio i televisió 73.463 65.305 68.709
Telecomunicacions 624.965 487.037 543.935
Telecomunicacions per cable 166.385 14.099 21.983
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 458.580 472.938 521.952
Serveis de tecnologies de la informació 403.951 353.199 387.297
Serveis d'informació 15.928 21.964 30.499
Activitats immobiliàries 56.884 179.312 196.221
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 42.420 159.580 174.101
Activitats immobiliàries per compte d'altri 14.464 19.732 22.120
Activitats professionals, científiques i tècniques 1.099.283 1.159.323 1.180.778
Activitats jurídiques i de comptabilitat 88.927 90.111 108.618
Activitats jurídiques 57.829 33.456 27.830
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 31.098 56.655 80.788
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 125.056 137.379 190.075
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 328.571 461.456 473.201
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 292.734 400.074 369.680
Anàlisis i assajos tècnics 35.837 61.382 103.521
Recerca i desenvolupament 96.646 71.667 81.203
Publicitat i estudis de mercat 351.616 275.879 202.459
Publicitat 329.268 256.586 184.273
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 22.348 19.294 18.187
Altres activitats professionals i tècniques 96.098 107.916 104.786
Activitats de disseny especialitzat 57.619 37.424 36.380
Activitats de fotografia 13.740 13.435 17.545
Activitats de traducció i d'interpretació 4.655 3.309 4.598
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 20.083 53.749 46.263
Activitats veterinàries 12.370 14.915 20.437
Activitats administratives i serveis auxiliars 934.545 804.611 1.062.127
Activitats de lloguer 362.329 288.425 486.439
Lloguer vehicles de motor 45.734 154.441 195.469
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 11.860 17.477 9.288
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 304.735 116.507 281.683
Activitats relacionades amb l'ocupació 3.361 4.878 3.868
Agències de viatges i operadors turístics 37.134 12.396 8.665
Activitats de seguretat i investigació 47.075 52.541 33.376
Serveis a edificis i activitats de jardineria 177.294 205.438 247.742
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 8.487 11.762 48.779
Activitats de neteja 117.789 152.636 141.065
Activitats de jardineria 51.019 41.041 57.898
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 307.352 240.933 282.036
Activitats administratives i auxiliars oficina 20.575 18.334 18.750
Activitats de centres d'atenció telefònica 2.915 14.654 5.944
Organització convencions i fires de mostres 33.536 67.617 88.047
Altres activitats de suport a les empreses 250.326 140.327 169.295
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 212.553 97.829 129.110
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 48.552 11.347 24.525
Activitats de biblioteques, arxius i museus 2.758 1.426 3.984
Jocs atzar i apostes 12.440 20.288 49.389
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 148.803 64.769 51.212
Altres serveis 122.058 119.146 169.786
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 45.010 47.382 62.436
Reparació ordinadors i equips de comunicació 28.917 21.426 25.412
Reparació efectes personals i domèstics 16.093 25.956 37.024
Altres activitats de serveis personals 77.048 71.764 107.350
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes