Saltar al contingut principal
Valor afegit brut a preus de mercat Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total 61.343.340 64.302.027 67.408.753
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 1.930.623 2.208.172 2.284.444
Venda vehicles de motor 983.683 1.144.917 1.202.685
Manteniment i reparació vehicles de motor 570.560 581.505 590.980
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 315.406 395.805 402.012
Venda i reparació motocicletes i recanvis 60.974 85.945 88.766
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 11.620.545 12.371.336 12.909.641
Intermediaris comerç 910.032 1.024.156 1.019.272
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 121.252 110.299 120.619
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 134.440 145.299 173.029
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 155.000 150.795 126.703
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 235.372 330.919 323.085
Intermediaris especialitzats venda altres productes 263.967 286.843 275.836
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 228.288 284.744 248.704
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 144.771 192.346 167.295
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 83.517 92.398 81.409
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 2.129.536 2.227.115 2.306.493
Comerç engròs fruites i hortalisses 490.747 574.413 487.712
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 242.747 237.861 283.595
Comerç engròs begudes 438.523 440.881 516.339
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 171.302 166.666 179.447
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 406.227 388.879 476.188
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 379.990 418.416 363.211
Comerç engròs articles d'ús domèstic 3.669.930 3.667.435 4.020.716
Comerç engròs tèxtils 172.777 185.280 156.292
Comerç engròs peces de vestir i calçat 595.109 446.325 607.463
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 238.711 223.809 181.118
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 119.210 130.553 203.500
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 242.175 278.844 319.667
Comerç engròs productes farmacèutics 1.656.250 1.711.619 1.854.007
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 645.697 691.006 698.669
Comerç engròs equips per a les TIC 677.569 691.614 782.501
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 355.571 333.624 385.661
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 321.998 357.991 396.840
Comerç engròs altra maquinària i equips 1.748.381 1.808.423 1.822.685
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 82.784 118.579 115.398
Comerç engròs màquines eina 160.013 192.441 224.616
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 98.629 102.849 94.912
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 108.805 127.657 125.567
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 1.298.151 1.266.897 1.262.192
Altres tipus comerç engròs especialitzat 2.211.909 2.632.387 2.661.527
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 199.362 288.193 306.074
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 183.472 233.342 249.307
Comerç engròs fusta i materials construcció 479.959 481.750 476.399
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 359.742 478.524 489.906
Comerç engròs productes químics 714.934 865.593 803.348
Comerç engròs altres productes semielaborats 101.695 121.351 148.659
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 172.745 163.634 187.836
Comerç engròs no especialitzat 44.903 35.462 47.742
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 7.789.774 7.917.319 7.981.650
Comerç detall establiments no especialitzats 2.386.452 2.480.407 2.531.981
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 2.057.986 2.129.168 2.144.607
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 328.467 351.239 387.374
Comerç detall aliments, begudes i tabac 1.086.949 973.438 1.042.034
Comerç detall fruites i hortalisses 145.847 153.719 133.766
Comerç detall carn i productes carnis 291.093 245.532 279.234
Comerç detall peix i marisc 78.289 63.878 61.674
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 337.241 330.544 315.185
Comerç detall begudes i productes de tabac 127.667 97.784 169.636
Comerç detall altres productes alimentaris 106.810 81.981 82.539
Comerç detall carburants per a l'automoció 247.533 251.621 244.755
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 3.755.639 3.805.918 3.759.881
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 1.036.718 1.058.957 1.083.329
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 100.391 123.260 108.874
Comerç detall tèxtils 78.796 77.331 60.228
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 246.230 272.740 267.850
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 300.374 293.514 321.457
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 122.169 121.739 103.491
Comerç detall peces de vestir 934.684 825.557 816.154
Comerç detall calçat i articles cuir 188.872 171.358 192.541
Comerç detall productes farmacèutics 550.947 670.093 602.877
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 74.671 73.112 73.649
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 121.789 118.255 129.431
Comerç detall en parades i mercats ambulants 82.641 85.845 72.195
Comerç detall fora d'establiments 230.560 320.090 330.804
Comerç detall per correspondència i per Internet 98.578 159.525 168.198
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 131.983 160.565 162.605
Transport i emmagatzematge 6.955.234 7.577.222 8.270.410
Transport terrestre; transport per canonades 3.165.785 3.210.603 3.344.701
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 911.734 1.006.606 930.797
Transport mercaderies per carretera i per canonada 2.254.050 2.203.997 2.413.905
Transport marítim i per vies navegació interiors 27.903 26.967 41.982
Transport aeri 462.383 515.942 699.012
Emmagatzematge i activitats afins al transport 2.960.624 3.452.626 3.804.827
Dipòsit i emmagatzematge 401.086 376.055 463.395
Activitats afins al transport 2.559.538 3.076.571 3.341.432
Activitats postals i de correus 338.540 371.085 379.887
Hostaleria 5.258.277 5.668.768 6.143.582
Serveis d'allotjament 1.912.326 2.321.539 2.351.086
Hotels i allotjaments similars 1.610.373 1.964.644 1.957.417
Allotjaments turístics i altres de curta durada 114.156 160.166 182.107
Càmpings i altres tipus allotjaments 187.798 196.729 211.561
Serveis de menjar i begudes 3.345.951 3.347.229 3.792.496
Restaurants i establiments de menjars 1.796.793 1.917.321 2.140.504
Provisió de menjars preparats 483.910 509.716 526.770
Establiments de begudes 1.065.248 920.192 1.125.223
Informació i comunicacions 5.274.588 5.920.569 6.103.044
Edició 676.492 702.813 729.936
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 521.045 558.208 552.962
Edició programes informàtics 155.447 144.605 176.974
Cinema i vídeo; enregistrament de so 348.100 408.850 406.459
Ràdio i televisió -76.743 -38.659 -40.816
Telecomunicacions 1.681.865 1.845.022 1.627.782
Telecomunicacions per cable 1.287.421 1.171.335 1.327.176
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 394.444 673.687 300.606
Serveis de tecnologies de la informació 2.427.044 2.732.232 3.067.169
Serveis d'informació 217.831 270.311 312.515
Activitats immobiliàries 4.092.909 3.848.530 3.630.071
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 3.435.700 3.135.235 2.892.849
Activitats immobiliàries per compte d'altri 657.209 713.295 737.222
Activitats professionals, científiques i tècniques 8.115.092 8.218.045 8.852.781
Activitats jurídiques i de comptabilitat 2.877.553 2.948.874 2.888.602
Activitats jurídiques 1.224.154 1.261.470 1.290.100
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 1.653.399 1.687.404 1.598.502
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 1.403.100 1.399.054 1.530.037
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 1.660.371 1.819.654 1.951.173
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 1.173.957 1.363.482 1.468.494
Anàlisis i assajos tècnics 486.414 456.172 482.680
Recerca i desenvolupament 256.503 130.789 166.364
Publicitat i estudis de mercat 1.100.826 1.075.053 1.212.717
Publicitat 963.224 928.235 1.085.857
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 137.603 146.818 126.860
Altres activitats professionals i tècniques 743.842 767.415 1.011.186
Activitats de disseny especialitzat 168.587 172.058 315.616
Activitats de fotografia 48.747 53.162 52.386
Activitats de traducció i d'interpretació 99.282 103.668 105.938
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 427.226 438.527 537.247
Activitats veterinàries 72.897 77.205 92.701
Activitats administratives i serveis auxiliars 7.118.055 7.319.593 7.799.874
Activitats de lloguer 895.076 900.031 1.011.548
Lloguer vehicles de motor 489.729 482.719 524.633
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 49.165 67.658 80.056
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 356.183 349.654 406.859
Activitats relacionades amb l'ocupació 1.072.484 1.271.496 1.484.267
Agències de viatges i operadors turístics 384.979 453.814 509.938
Activitats de seguretat i investigació 519.086 514.402 535.800
Serveis a edificis i activitats de jardineria 2.101.253 2.201.742 2.223.712
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 198.275 197.242 230.709
Activitats de neteja 1.784.377 1.875.239 1.870.144
Activitats de jardineria 118.601 129.261 122.860
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 2.145.177 1.978.107 2.034.608
Activitats administratives i auxiliars oficina 216.461 215.128 246.848
Activitats de centres d'atenció telefònica 462.901 485.786 519.989
Organització convencions i fires de mostres 140.463 128.273 184.087
Altres activitats de suport a les empreses 1.325.352 1.148.920 1.083.684
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 2.317.857 2.364.842 2.424.208
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 242.089 208.434 273.340
Activitats de biblioteques, arxius i museus 70.490 96.993 79.058
Jocs atzar i apostes 479.286 359.474 451.409
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 1.525.992 1.699.940 1.620.400
Altres serveis 870.384 887.632 1.009.050
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 197.076 241.052 192.293
Reparació ordinadors i equips de comunicació 87.883 111.614 89.358
Reparació efectes personals i domèstics 109.193 129.438 102.935
Altres activitats de serveis personals 673.308 646.580 816.757
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes