Valor afegit brut a preus de mercat 

Valor afegit brut a preus de mercat
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes1.930.6232.208.172
Venda vehicles de motor983.6831.144.917
Manteniment i reparació vehicles de motor570.560581.505
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor315.406395.805
Venda i reparació motocicletes i recanvis60.97485.945
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor11.620.54512.371.336
Intermediaris comerç910.0321.024.156
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls121.252110.299
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria134.440145.299
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir155.000150.795
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos235.372330.919
       Intermediaris especialitzats venda altres productes263.967286.843
Comerç engròs matèries agràries i animals vius228.288284.744
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar144.771192.346
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells83.51792.398
Comerç engròs aliments, begudes i tabac2.129.5362.227.115
       Comerç engròs fruites i hortalisses490.747574.413
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos242.747237.861
       Comerç engròs begudes438.523440.881
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau171.302166.666
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments406.227388.879
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac379.990418.416
Comerç engròs articles d'ús domèstic3.669.9303.667.435
       Comerç engròs tèxtils172.777185.280
       Comerç engròs peces de vestir i calçat595.109446.325
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió238.711223.809
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja119.210130.553
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica242.175278.844
       Comerç engròs productes farmacèutics1.656.2501.711.619
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic645.697691.006
Comerç engròs equips per a les TIC677.569691.614
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes355.571333.624
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions321.998357.991
Comerç engròs altra maquinària i equips1.748.3811.808.423
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles82.784118.579
       Comerç engròs màquines eina160.013192.441
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils98.629102.849
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina108.805127.657
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips1.298.1511.266.897
Altres tipus comerç engròs especialitzat2.211.9092.632.387
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos199.362288.193
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics183.472233.342
       Comerç engròs fusta i materials construcció479.959481.750
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció359.742478.524
       Comerç engròs productes químics714.934865.593
       Comerç engròs altres productes semielaborats101.695121.351
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig172.745163.634
Comerç engròs no especialitzat44.90335.462
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes7.789.7747.917.319
Comerç detall establiments no especialitzats2.386.4522.480.407
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats2.057.9862.129.168
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats328.467351.239
Comerç detall aliments, begudes i tabac1.086.949973.438
       Comerç detall fruites i hortalisses145.847153.719
       Comerç detall carn i productes carnis291.093245.532
       Comerç detall peix i marisc78.28963.878
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria337.241330.544
       Comerç detall begudes i productes de tabac127.66797.784
       Comerç detall altres productes alimentaris106.81081.981
Comerç detall carburants per a l'automoció247.533251.621
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic3.755.6393.805.918
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous1.036.7181.058.957
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics100.391123.260
       Comerç detall tèxtils78.79677.331
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre246.230272.740
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic300.374293.514
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria122.169121.739
       Comerç detall peces de vestir934.684825.557
       Comerç detall calçat i articles cuir188.872171.358
       Comerç detall productes farmacèutics550.947670.093
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà74.67173.112
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics121.789118.255
Comerç detall en parades i mercats ambulants82.64185.845
Comerç detall fora d'establiments230.560320.090
       Comerç detall per correspondència i per Internet98.578159.525
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments131.983160.565
Transport i emmagatzematge6.955.2347.577.222
Transport terrestre; transport per canonades3.165.7853.210.603
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera911.7341.006.606
       Transport mercaderies per carretera i per canonada2.254.0502.203.997
Transport marítim i per vies navegació interiors27.90326.967
Transport aeri462.383515.942
Emmagatzematge i activitats afins al transport2.960.6243.452.626
       Dipòsit i emmagatzematge401.086376.055
       Activitats afins al transport2.559.5383.076.571
Activitats postals i de correus338.540371.085
Hostaleria5.258.2775.668.768
Serveis d'allotjament1.912.3262.321.539
       Hotels i allotjaments similars1.610.3731.964.644
       Allotjaments turístics i altres de curta durada114.156160.166
       Càmpings i altres tipus allotjaments187.798196.729
Serveis de menjar i begudes3.345.9513.347.229
       Restaurants i establiments de menjars1.796.7931.917.321
       Provisió de menjars preparats483.910509.716
       Establiments de begudes1.065.248920.192
Informació i comunicacions5.274.5885.920.569
Edició676.492702.813
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició521.045558.208
       Edició programes informàtics155.447144.605
Cinema i vídeo; enregistrament de so348.100408.850
Ràdio i televisió-76.743-38.659
Telecomunicacions1.681.8651.845.022
       Telecomunicacions per cable1.287.4211.171.335
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres394.444673.687
Serveis de tecnologies de la informació2.427.0442.732.232
Serveis d'informació217.831270.311
Activitats immobiliàries4.092.9093.848.530
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi3.435.7003.135.235
       Activitats immobiliàries per compte d'altri657.209713.295
Activitats professionals, científiques i tècniques8.115.0928.218.045
Activitats jurídiques i de comptabilitat2.877.5532.948.874
       Activitats jurídiques1.224.1541.261.470
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal1.653.3991.687.404
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial1.403.1001.399.054
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques1.660.3711.819.654
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria1.173.9571.363.482
       Anàlisis i assajos tècnics486.414456.172
Recerca i desenvolupament256.503130.789
Publicitat i estudis de mercat1.100.8261.075.053
       Publicitat963.224928.235
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública137.603146.818
Altres activitats professionals i tècniques743.842767.415
       Activitats de disseny especialitzat168.587172.058
       Activitats de fotografia48.74753.162
       Activitats de traducció i d'interpretació99.282103.668
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa427.226438.527
Activitats veterinàries72.89777.205
Activitats administratives i serveis auxiliars7.118.0557.319.593
Activitats de lloguer895.076900.031
       Lloguer vehicles de motor489.729482.719
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual49.16567.658
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles356.183349.654
Activitats relacionades amb l'ocupació1.072.4841.271.496
Agències de viatges i operadors turístics384.979453.814
Activitats de seguretat i investigació519.086514.402
Serveis a edificis i activitats de jardineria2.101.2532.201.742
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions198.275197.242
       Activitats de neteja1.784.3771.875.239
       Activitats de jardineria118.601129.261
Activitats administratives d'oficina i auxiliars2.145.1771.978.107
       Activitats administratives i auxiliars oficina216.461215.128
       Activitats de centres d'atenció telefònica462.901485.786
       Organització convencions i fires de mostres140.463128.273
       Altres activitats de suport a les empreses1.325.3521.148.920
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment2.317.8572.364.842
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles242.089208.434
Activitats de biblioteques, arxius i museus70.49096.993
Jocs atzar i apostes479.286359.474
Activitats esportives, recreatives i entreteniment1.525.9921.699.940
Altres serveis870.384887.632
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics197.076241.052
       Reparació ordinadors i equips de comunicació87.883111.614
       Reparació efectes personals i domèstics109.193129.438
Altres activitats de serveis personals673.308646.580
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte seleccionat Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)

Sou aquí: