Impostos sobre la producció i els productes 

Impostos sobre la producció i els productes
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes27.53931.158
Venda vehicles de motor15.02818.300
Manteniment i reparació vehicles de motor7.6426.692
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor3.5984.811
Venda i reparació motocicletes i recanvis1.2711.354
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor162.074151.549
Intermediaris comerç5.3347.736
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls414638
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria741965
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir1.845998
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos1.3582.403
       Intermediaris especialitzats venda altres productes9752.732
Comerç engròs matèries agràries i animals vius3.4393.739
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar2.2652.317
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells1.1751.422
Comerç engròs aliments, begudes i tabac31.76731.949
       Comerç engròs fruites i hortalisses10.10013.147
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos3.8682.199
       Comerç engròs begudes5.1454.411
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau9071.044
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments6.2852.377
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac5.4618.772
Comerç engròs articles d'ús domèstic54.24343.015
       Comerç engròs tèxtils6.1002.039
       Comerç engròs peces de vestir i calçat7.9945.569
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió2.9333.987
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja4.5071.016
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica2.7112.924
       Comerç engròs productes farmacèutics18.49817.063
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic11.50010.417
Comerç engròs equips per a les TIC7.6304.782
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes3.7392.203
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions3.8922.579
Comerç engròs altra maquinària i equips14.85513.393
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles814799
       Comerç engròs màquines eina1.3772.494
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils1.076975
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina732700
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips10.8568.424
Altres tipus comerç engròs especialitzat44.53546.364
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos12.35713.477
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics5.5482.865
       Comerç engròs fusta i materials construcció8.3237.844
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció5.0027.421
       Comerç engròs productes químics6.81410.754
       Comerç engròs altres productes semielaborats1.003971
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig5.4873.032
Comerç engròs no especialitzat271571
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes128.008125.442
Comerç detall establiments no especialitzats43.18846.174
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats32.99535.953
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats10.19310.222
Comerç detall aliments, begudes i tabac12.34610.677
       Comerç detall fruites i hortalisses2.2291.621
       Comerç detall carn i productes carnis2.5613.050
       Comerç detall peix i marisc834536
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria3.3633.088
       Comerç detall begudes i productes de tabac1.5741.282
       Comerç detall altres productes alimentaris1.7851.100
Comerç detall carburants per a l'automoció7.1744.323
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic61.67458.917
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous13.14813.651
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics1.6083.081
       Comerç detall tèxtils1.9311.305
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre5.4796.356
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic9.5859.173
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria1.7051.607
       Comerç detall peces de vestir15.5959.392
       Comerç detall calçat i articles cuir3.2532.904
       Comerç detall productes farmacèutics6.5339.019
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà773669
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics2.0641.759
Comerç detall en parades i mercats ambulants1.7372.895
Comerç detall fora d'establiments1.8902.457
       Comerç detall per correspondència i per Internet9231.187
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments9661.270
Transport i emmagatzematge96.97491.585
Transport terrestre; transport per canonades32.72835.521
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera8.4239.715
       Transport mercaderies per carretera i per canonada24.30525.806
Transport marítim i per vies navegació interiors1.401199
Transport aeri1.4681.748
Emmagatzematge i activitats afins al transport58.68251.020
       Dipòsit i emmagatzematge11.4306.963
       Activitats afins al transport47.25244.057
Activitats postals i de correus2.6943.096
Hostaleria117.601126.668
Serveis d'allotjament84.32487.124
       Hotels i allotjaments similars71.14972.573
       Allotjaments turístics i altres de curta durada5.1547.598
       Càmpings i altres tipus allotjaments8.0216.953
Serveis de menjar i begudes33.27739.545
       Restaurants i establiments de menjars20.85124.126
       Provisió de menjars preparats1.2961.889
       Establiments de begudes11.12913.530
Informació i comunicacions95.021102.956
Edició4.3445.145
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició4.0264.772
       Edició programes informàtics318373
Cinema i vídeo; enregistrament de so5.3905.027
Ràdio i televisió1.6471.748
Telecomunicacions76.98683.315
       Telecomunicacions per cable43.01744.745
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres33.97038.570
Serveis de tecnologies de la informació6.1256.909
Serveis d'informació528813
Activitats immobiliàries411.760375.232
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi395.346351.703
       Activitats immobiliàries per compte d'altri16.41523.529
Activitats professionals, científiques i tècniques61.33171.512
Activitats jurídiques i de comptabilitat20.10323.862
       Activitats jurídiques6.35912.796
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal13.74511.066
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial11.98116.988
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques14.73313.204
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria13.11010.990
       Anàlisis i assajos tècnics1.6232.214
Recerca i desenvolupament1.6752.693
Publicitat i estudis de mercat6.3987.095
       Publicitat4.9506.005
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública1.4481.090
Altres activitats professionals i tècniques5.9647.189
       Activitats de disseny especialitzat665935
       Activitats de fotografia6871.086
       Activitats de traducció i d'interpretació1.024543
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa3.5884.626
Activitats veterinàries477480
Activitats administratives i serveis auxiliars52.86640.633
Activitats de lloguer11.47911.514
       Lloguer vehicles de motor6.3777.681
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual495784
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles4.6073.049
Activitats relacionades amb l'ocupació7901.486
Agències de viatges i operadors turístics2.4483.918
Activitats de seguretat i investigació753813
Serveis a edificis i activitats de jardineria4.4955.849
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions340528
       Activitats de neteja3.2463.865
       Activitats de jardineria9101.456
Activitats administratives d'oficina i auxiliars32.90117.053
       Activitats administratives i auxiliars oficina1.1452.681
       Activitats de centres d'atenció telefònica1.967742
       Organització convencions i fires de mostres3.3972.380
       Altres activitats de suport a les empreses26.39211.250
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment210.529149.620
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles4.7433.246
Activitats de biblioteques, arxius i museus1.4191.868
Jocs atzar i apostes167.767109.696
Activitats esportives, recreatives i entreteniment36.60034.811
Altres serveis8.6569.876
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics1.2563.708
       Reparació ordinadors i equips de comunicació2912.335
       Reparació efectes personals i domèstics9651.373
Altres activitats de serveis personals7.4006.168
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte seleccionat Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)

Sou aquí: