Saltar al contingut principal
Subvencions a l'explotació Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total 3.536.319 2.675.734 2.731.611
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 2.446 4.628 5.015
Venda vehicles de motor 2.045 4.196 4.466
Manteniment i reparació vehicles de motor 143 142 296
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 210 198 192
Venda i reparació motocicletes i recanvis 48 91 62
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 48.281 62.661 49.359
Intermediaris comerç 807 1.382 1.809
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 15 34 87
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 66 152 226
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 17 216 876
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 361 151 215
Intermediaris especialitzats venda altres productes 349 828 404
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 3.625 7.326 3.218
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 1.674 4.778 1.828
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 1.950 2.548 1.390
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 29.192 36.745 31.104
Comerç engròs fruites i hortalisses 24.595 33.534 27.397
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 889 1.255 1.724
Comerç engròs begudes 108 135 174
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 36 54 30
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 2.671 1.218 1.205
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 893 549 575
Comerç engròs articles d'ús domèstic 7.971 10.275 6.837
Comerç engròs tèxtils 228 266 220
Comerç engròs peces de vestir i calçat 3.013 3.903 4.992
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 1.129 2.377 33
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 23 23 18
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 284 148 157
Comerç engròs productes farmacèutics 1.851 2.131 829
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 1.443 1.427 589
Comerç engròs equips per a les TIC 2.453 1.972 1.756
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 1.959 1.875 1.396
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 494 97 360
Comerç engròs altra maquinària i equips 1.121 1.307 961
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 20 38 19
Comerç engròs màquines eina 37 65 107
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 165 117 52
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 24 21 24
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 875 1.066 758
Altres tipus comerç engròs especialitzat 3.059 3.652 3.667
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 60 61 26
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 988 146 1.442
Comerç engròs fusta i materials construcció 356 513 799
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 575 974 347
Comerç engròs productes químics 689 872 252
Comerç engròs altres productes semielaborats 30 46 46
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 361 1.040 753
Comerç engròs no especialitzat 52 2 6
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 16.773 15.064 17.290
Comerç detall establiments no especialitzats 4.662 4.537 3.765
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 3.615 4.057 3.065
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 1.048 479 700
Comerç detall aliments, begudes i tabac 1.970 1.294 3.014
Comerç detall fruites i hortalisses 497 84 169
Comerç detall carn i productes carnis 560 184 367
Comerç detall peix i marisc 9 479 57
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 42 354 815
Comerç detall begudes i productes de tabac 860 67 1.522
Comerç detall altres productes alimentaris 2 126 85
Comerç detall carburants per a l'automoció 485 295 921
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 9.065 8.684 9.288
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 3.480 2.938 4.592
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 50 714 244
Comerç detall tèxtils 50 27 22
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 237 746 153
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 469 305 229
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 1.204 848 867
Comerç detall peces de vestir 2.378 1.655 2.364
Comerç detall calçat i articles cuir 140 148 882
Comerç detall productes farmacèutics 340 642 114
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 682 406 -214
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 35 256 35
Comerç detall en parades i mercats ambulants 43 18 158
Comerç detall fora d'establiments 547 236 144
Comerç detall per correspondència i per Internet 181 167 76
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 366 69 68
Transport i emmagatzematge 1.385.554 869.251 736.096
Transport terrestre; transport per canonades 618.720 670.100 702.522
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 609.369 662.339 694.869
Transport mercaderies per carretera i per canonada 9.352 7.760 7.653
Transport marítim i per vies navegació interiors 225 18 23
Transport aeri 490 1.024 733
Emmagatzematge i activitats afins al transport 736.503 169.246 22.131
Dipòsit i emmagatzematge 404 409 416
Activitats afins al transport 736.099 168.837 21.715
Activitats postals i de correus 29.616 28.863 10.687
Hostaleria 18.834 19.144 31.070
Serveis d'allotjament 13.489 10.788 14.689
Hotels i allotjaments similars 4.302 2.137 2.838
Allotjaments turístics i altres de curta durada 7.311 8.074 11.084
Càmpings i altres tipus allotjaments 1.876 577 766
Serveis de menjar i begudes 5.345 8.356 16.382
Restaurants i establiments de menjars 1.967 3.154 10.215
Provisió de menjars preparats 2.810 2.139 2.249
Establiments de begudes 568 3.063 3.917
Informació i comunicacions 614.705 352.827 780.517
Edició 12.902 11.953 12.470
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 12.300 11.354 12.123
Edició programes informàtics 602 599 347
Cinema i vídeo; enregistrament de so 16.243 18.625 46.711
Ràdio i televisió 295.054 272.723 270.387
Telecomunicacions 253.364 19.300 425.782
Telecomunicacions per cable 1.440 1.138 839
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 251.925 18.161 424.943
Serveis de tecnologies de la informació 33.926 27.175 19.499
Serveis d'informació 3.216 3.051 5.668
Activitats immobiliàries 69.359 71.096 24.676
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 66.221 67.446 24.230
Activitats immobiliàries per compte d'altri 3.137 3.651 447
Activitats professionals, científiques i tècniques 825.897 828.640 623.541
Activitats jurídiques i de comptabilitat 2.471 8.126 1.721
Activitats jurídiques 877 7.005 545
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 1.594 1.121 1.176
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 70.747 12.294 14.347
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 301.855 316.362 47.933
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 294.945 312.020 44.092
Anàlisis i assajos tècnics 6.910 4.342 3.841
Recerca i desenvolupament 428.105 471.849 520.057
Publicitat i estudis de mercat 1.937 1.431 12.700
Publicitat 1.618 1.027 12.231
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 319 403 470
Altres activitats professionals i tècniques 20.674 18.506 25.792
Activitats de disseny especialitzat 109 22 103
Activitats de fotografia ~ 31 180
Activitats de traducció i d'interpretació 28 299 29
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 20.536 18.155 25.480
Activitats veterinàries 109 72 990
Activitats administratives i serveis auxiliars 170.406 215.800 143.742
Activitats de lloguer 3.580 7.447 7.755
Lloguer vehicles de motor 3.536 7.216 6.791
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 9 77 143
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 35 154 821
Activitats relacionades amb l'ocupació 1.420 3.721 3.742
Agències de viatges i operadors turístics 9.018 13.214 7.341
Activitats de seguretat i investigació 5.871 1.707 1.470
Serveis a edificis i activitats de jardineria 82.756 79.059 81.754
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 3.771 4.026 3.253
Activitats de neteja 22.448 20.713 21.881
Activitats de jardineria 56.537 54.320 56.620
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 67.761 110.652 41.679
Activitats administratives i auxiliars oficina 374 157 694
Activitats de centres d'atenció telefònica 3.676 3.607 1.265
Organització convencions i fires de mostres 10.508 28.348 7.531
Altres activitats de suport a les empreses 53.204 78.540 32.190
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 364.199 231.834 311.123
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 118.711 77.095 119.401
Activitats de biblioteques, arxius i museus 84.723 79.962 106.571
Jocs atzar i apostes 77.997 21 38
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 82.768 74.755 85.113
Altres serveis 19.866 4.788 9.182
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 649 421 85
Reparació ordinadors i equips de comunicació 646 359 55
Reparació efectes personals i domèstics 3 62 30
Altres activitats de serveis personals 19.217 4.367 9.097
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.

Conceptes