Taxa de despeses de personal 

Taxa de despeses de personal
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes63,159,6
Venda vehicles de motor53,749,5
Manteniment i reparació vehicles de motor76,778,8
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor67,160,9
Venda i reparació motocicletes i recanvis68,559,3
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor65,564,0
Intermediaris comerç47,445,4
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls39,343,3
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria55,553,9
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir43,938,5
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos45,840,8
       Intermediaris especialitzats venda altres productes50,450,7
Comerç engròs matèries agràries i animals vius53,649,3
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar51,747,1
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells56,753,9
Comerç engròs aliments, begudes i tabac65,361,7
       Comerç engròs fruites i hortalisses64,455,1
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos67,164,3
       Comerç engròs begudes59,755,8
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau58,858,5
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments64,268,9
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac76,070,8
Comerç engròs articles d'ús domèstic67,167,8
       Comerç engròs tèxtils69,963,5
       Comerç engròs peces de vestir i calçat63,284,5
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió72,467,2
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja71,164,4
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica62,654,2
       Comerç engròs productes farmacèutics67,066,9
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic69,166,5
Comerç engròs equips per a les TIC82,191,3
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes77,2102,3
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions87,581,0
Comerç engròs altra maquinària i equips68,767,1
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles72,663,1
       Comerç engròs màquines eina73,371,0
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils63,768,7
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina94,575,7
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips66,265,9
Altres tipus comerç engròs especialitzat64,559,9
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos31,928,7
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics81,765,7
       Comerç engròs fusta i materials construcció71,962,3
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció82,784,3
       Comerç engròs productes químics55,252,0
       Comerç engròs altres productes semielaborats58,959,2
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig66,068,3
Comerç engròs no especialitzat52,488,1
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes65,166,4
Comerç detall establiments no especialitzats67,368,6
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats67,368,8
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats67,367,2
Comerç detall aliments, begudes i tabac62,467,2
       Comerç detall fruites i hortalisses64,056,8
       Comerç detall carn i productes carnis61,569,8
       Comerç detall peix i marisc55,751,3
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria73,078,4
       Comerç detall begudes i productes de tabac33,845,5
       Comerç detall altres productes alimentaris68,772,1
Comerç detall carburants per a l'automoció69,668,1
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic64,964,9
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous70,867,3
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics86,185,5
       Comerç detall tèxtils60,163,8
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre72,575,7
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic66,861,4
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria56,462,2
       Comerç detall peces de vestir58,466,0
       Comerç detall calçat i articles cuir71,575,9
       Comerç detall productes farmacèutics52,147,6
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà76,879,8
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics79,375,7
Comerç detall en parades i mercats ambulants21,225,8
Comerç detall fora d'establiments68,673,7
       Comerç detall per correspondència i per Internet76,481,8
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments62,865,7
Transport i emmagatzematge56,756,3
Transport terrestre; transport per canonades54,955,1
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera65,161,5
       Transport mercaderies per carretera i per canonada48,050,3
Transport marítim i per vies navegació interiors36,829,9
Transport aeri65,670,0
Emmagatzematge i activitats afins al transport53,151,9
       Dipòsit i emmagatzematge51,355,4
       Activitats afins al transport53,351,5
Activitats postals i de correus101,991,7
Hostaleria71,370,0
Serveis d'allotjament60,157,5
       Hotels i allotjaments similars60,958,0
       Allotjaments turístics i altres de curta durada61,658,6
       Càmpings i altres tipus allotjaments52,351,3
Serveis de menjar i begudes77,578,4
       Restaurants i establiments de menjars81,083,8
       Provisió de menjars preparats86,384,5
       Establiments de begudes67,564,0
Informació i comunicacions68,163,4
Edició72,473,7
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició72,970,9
       Edició programes informàtics70,784,3
Cinema i vídeo; enregistrament de so56,651,8
Ràdio i televisió124,9115,5
Telecomunicacions49,832,8
       Telecomunicacions per cable58,135,3
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres32,928,6
Serveis de tecnologies de la informació76,477,4
Serveis d'informació78,468,9
Activitats immobiliàries26,027,7
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi20,621,6
       Activitats immobiliàries per compte d'altri51,952,9
Activitats professionals, científiques i tècniques65,966,2
Activitats jurídiques i de comptabilitat62,157,0
       Activitats jurídiques41,837,8
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal77,271,3
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial75,698,4
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques61,159,3
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria57,053,2
       Anàlisis i assajos tècnics73,381,1
Recerca i desenvolupament78,182,6
Publicitat i estudis de mercat73,564,7
       Publicitat72,963,8
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública78,270,8
Altres activitats professionals i tècniques52,151,9
       Activitats de disseny especialitzat29,532,5
       Activitats de fotografia47,546,6
       Activitats de traducció i d'interpretació45,447,2
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa62,660,9
Activitats veterinàries62,567,0
Activitats administratives i serveis auxiliars74,373,6
Activitats de lloguer29,028,7
       Lloguer vehicles de motor13,813,7
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual47,242,7
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles47,546,9
Activitats relacionades amb l'ocupació95,794,7
Agències de viatges i operadors turístics71,967,1
Activitats de seguretat i investigació80,787,1
Serveis a edificis i activitats de jardineria79,080,3
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions93,299,3
       Activitats de neteja77,378,4
       Activitats de jardineria79,979,5
Activitats administratives d'oficina i auxiliars76,570,8
       Activitats administratives i auxiliars oficina69,169,0
       Activitats de centres d'atenció telefònica91,785,6
       Organització convencions i fires de mostres74,871,0
       Altres activitats de suport a les empreses72,765,1
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment62,263,3
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles55,054,3
Activitats de biblioteques, arxius i museus78,271,0
Jocs atzar i apostes41,344,9
Activitats esportives, recreatives i entreteniment67,466,6
Altres serveis65,969,8
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics62,760,2
       Reparació ordinadors i equips de comunicació69,757,8
       Reparació efectes personals i domèstics56,962,3
Altres activitats de serveis personals66,873,3
Unitats: Tant per cent
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte seleccionat Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)

Sou aquí: