Taxa d'inversió 

Taxa d'inversió
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes8,27,7
Venda vehicles de motor10,47,6
Manteniment i reparació vehicles de motor6,56,8
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor5,19,6
Venda i reparació motocicletes i recanvis4,24,6
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor10,110,8
Intermediaris comerç3,54,5
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls5,27,1
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria4,14,0
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir7,25,7
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos2,74,8
       Intermediaris especialitzats venda altres productes1,02,9
Comerç engròs matèries agràries i animals vius14,110,8
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar15,711,8
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells11,48,8
Comerç engròs aliments, begudes i tabac16,111,8
       Comerç engròs fruites i hortalisses34,910,5
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos8,920,8
       Comerç engròs begudes12,217,6
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau6,79,1
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments12,77,3
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac8,17,5
Comerç engròs articles d'ús domèstic9,713,1
       Comerç engròs tèxtils6,86,9
       Comerç engròs peces de vestir i calçat15,435,9
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió6,56,6
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja10,19,4
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica8,710,3
       Comerç engròs productes farmacèutics7,510,4
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic12,110,3
Comerç engròs equips per a les TIC5,44,9
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes5,34,5
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions5,65,3
Comerç engròs altra maquinària i equips7,77,0
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles14,96,4
       Comerç engròs màquines eina3,49,0
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils14,715,1
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina8,38,5
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips7,36,0
Altres tipus comerç engròs especialitzat10,613,2
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos14,213,1
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics9,818,4
       Comerç engròs fusta i materials construcció11,617,8
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció10,69,4
       Comerç engròs productes químics6,711,9
       Comerç engròs altres productes semielaborats4,09,2
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig24,813,5
Comerç engròs no especialitzat5,110,7
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes8,38,9
Comerç detall establiments no especialitzats11,48,6
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats11,99,0
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats8,76,1
Comerç detall aliments, begudes i tabac4,37,0
       Comerç detall fruites i hortalisses4,67,1
       Comerç detall carn i productes carnis4,24,0
       Comerç detall peix i marisc1,712,1
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria4,05,7
       Comerç detall begudes i productes de tabac3,910,7
       Comerç detall altres productes alimentaris7,511,9
Comerç detall carburants per a l'automoció7,88,3
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic7,39,2
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous5,78,2
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics6,17,1
       Comerç detall tèxtils3,59,7
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre7,05,4
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic6,87,0
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria4,04,9
       Comerç detall peces de vestir14,116,7
       Comerç detall calçat i articles cuir6,120,3
       Comerç detall productes farmacèutics1,82,9
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà6,97,1
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics4,27,0
Comerç detall en parades i mercats ambulants0,52,7
Comerç detall fora d'establiments13,816,0
       Comerç detall per correspondència i per Internet7,113,5
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments18,718,5
Transport i emmagatzematge18,914,0
Transport terrestre; transport per canonades18,315,1
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera20,617,7
       Transport mercaderies per carretera i per canonada16,713,1
Transport marítim i per vies navegació interiors2,33,2
Transport aeri47,12,6
Emmagatzematge i activitats afins al transport17,515,5
       Dipòsit i emmagatzematge15,426,7
       Activitats afins al transport17,814,2
Activitats postals i de correus4,85,5
Hostaleria8,412,0
Serveis d'allotjament12,317,4
       Hotels i allotjaments similars11,016,5
       Allotjaments turístics i altres de curta durada23,919,2
       Càmpings i altres tipus allotjaments16,424,7
Serveis de menjar i begudes6,28,3
       Restaurants i establiments de menjars7,810,7
       Provisió de menjars preparats4,53,8
       Establiments de begudes4,35,9
Informació i comunicacions17,718,6
Edició10,310,5
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició9,111,3
       Edició programes informàtics14,67,3
Cinema i vídeo; enregistrament de so20,417,0
Ràdio i televisió7,85,0
Telecomunicacions21,125,0
       Telecomunicacions per cable22,825,4
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres17,624,4
Serveis de tecnologies de la informació17,919,0
Serveis d'informació15,86,9
Activitats immobiliàries32,360,7
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi36,070,2
       Activitats immobiliàries per compte d'altri14,422,0
Activitats professionals, científiques i tècniques23,48,0
Activitats jurídiques i de comptabilitat3,94,1
       Activitats jurídiques2,13,7
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal5,24,3
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial8,614,8
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques10,46,2
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria12,56,7
       Anàlisis i assajos tècnics4,44,5
Recerca i desenvolupament26,020,4
Publicitat i estudis de mercat126,36,5
       Publicitat143,76,2
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública3,48,5
Altres activitats professionals i tècniques8,47,6
       Activitats de disseny especialitzat13,619,9
       Activitats de fotografia6,76,6
       Activitats de traducció i d'interpretació2,14,1
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa8,03,8
Activitats veterinàries15,213,5
Activitats administratives i serveis auxiliars13,914,1
Activitats de lloguer79,787,2
       Lloguer vehicles de motor112,0126,0
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual21,614,2
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles43,047,4
Activitats relacionades amb l'ocupació0,40,5
Agències de viatges i operadors turístics7,35,2
Activitats de seguretat i investigació2,01,5
Serveis a edificis i activitats de jardineria1,22,2
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions1,70,9
       Activitats de neteja0,82,0
       Activitats de jardineria4,26,0
Activitats administratives d'oficina i auxiliars10,69,1
       Activitats administratives i auxiliars oficina9,79,8
       Activitats de centres d'atenció telefònica10,68,4
       Organització convencions i fires de mostres6,46,6
       Altres activitats de suport a les empreses11,29,6
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment20,819,6
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles9,64,6
Activitats de biblioteques, arxius i museus11,512,7
Jocs atzar i apostes15,925,5
Activitats esportives, recreatives i entreteniment25,521,9
Altres serveis9,78,1
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics4,95,8
       Reparació ordinadors i equips de comunicació5,33,2
       Reparació efectes personals i domèstics4,68,0
Altres activitats de serveis personals11,18,9
Unitats: Tant per cent
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte seleccionat Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)