Saltar al contingut principal
Volum de negoci per altres conceptes Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes z z z
Venda vehicles de motor 363.335 481.330 387.801
Manteniment i reparació vehicles de motor z z z
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 52.042 54.399 96.679
Venda i reparació motocicletes i recanvis z z z
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor z z z
Intermediaris comerç z z z
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls z z z
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria z z z
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir z z z
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos z z z
Intermediaris especialitzats venda altres productes z z z
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 7.814 19.176 28.747
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 5.857 8.278 17.133
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 1.958 10.898 11.614
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 29.045 80.509 53.875
Comerç engròs fruites i hortalisses 11.488 10.598 15.489
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 3.712 4.323 7.132
Comerç engròs begudes 6.731 15.049 1.457
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 4.101 22.006 23.211
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 2.995 27.120 5.351
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 18 1.412 1.235
Comerç engròs articles d'ús domèstic 65.468 218.871 99.882
Comerç engròs tèxtils ~ ~ 4.844
Comerç engròs peces de vestir i calçat 4.227 174.933 11.008
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 4.597 730 29.964
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 391 673 4.939
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 977 6.246 5.559
Comerç engròs productes farmacèutics 38.023 28.597 26.067
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 17.253 7.692 17.502
Comerç engròs equips per a les TIC 88.167 55.247 66.443
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 79.365 47.859 55.931
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 8.803 7.388 10.512
Comerç engròs altra maquinària i equips 156.669 104.728 87.198
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 14.558 8.785 26.196
Comerç engròs màquines eina 8.261 2.929 2.098
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 9.709 13.953 6.080
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 28.094 7.701 6.607
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 96.046 71.359 46.217
Altres tipus comerç engròs especialitzat 30.619 67.358 53.097
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 4.027 12.060 4.191
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 929 12.640 649
Comerç engròs fusta i materials construcció 12.081 7.912 18.558
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 1.511 598 6.141
Comerç engròs productes químics 5.165 26.580 18.373
Comerç engròs altres productes semielaborats 6.906 4.247 1.809
Comerç engròs ferralla i productes rebuig ~ 3.322 3.377
Comerç engròs no especialitzat 1.019 3.015 8.137
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 75.822 93.523 95.288
Comerç detall establiments no especialitzats 5.099 3.760 9.048
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 1.434 3.760 990
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 3.665 ~ 8.058
Comerç detall aliments, begudes i tabac 10.237 4.641 5.343
Comerç detall fruites i hortalisses 897 276 ~
Comerç detall carn i productes carnis 23 1.273 1.335
Comerç detall peix i marisc 43 ~ ~
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 4.918 1.002 89
Comerç detall begudes i productes de tabac 1.255 891 3.919
Comerç detall altres productes alimentaris 3.102 1.199 ~
Comerç detall carburants per a l'automoció 22.194 18.791 23.399
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 32.739 56.226 54.303
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 14.718 21.442 32.052
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 6.055 1.308 4.948
Comerç detall tèxtils ~ 254 ~
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre ~ 5.932 ~
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 3.605 7.699 14.514
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 639 2.043 1.018
Comerç detall peces de vestir 7.426 408 447
Comerç detall calçat i articles cuir 25 15.553 20
Comerç detall productes farmacèutics ~ 865 485
Comerç detall articles mèdics i de segona mà ~ 721 39
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 272 ~ 781
Comerç detall en parades i mercats ambulants ~ 43 157
Comerç detall fora d'establiments 5.552 10.063 3.039
Comerç detall per correspondència i per Internet 471 895 793
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 5.081 9.168 2.246
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.

Conceptes