Variació d'existències de mercaderies 

Variació d'existències de mercaderies
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicleteszz
Venda vehicles de motor216.046213.168
Manteniment i reparació vehicles de motorzz
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor-1.88122.835
Venda i reparació motocicletes i recanviszz
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motorzz
Intermediaris comerçzz
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metallszz
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteriazz
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuirzz
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversoszz
       Intermediaris especialitzats venda altres producteszz
Comerç engròs matèries agràries i animals vius5.490-9.359
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar-2.963-8.269
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells8.453-1.089
Comerç engròs aliments, begudes i tabac71.24547.149
       Comerç engròs fruites i hortalisses9.94012.953
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos-3.914-3.915
       Comerç engròs begudes12.30222.761
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau16.365-8.495
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments18.0899.078
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac18.46414.767
Comerç engròs articles d'ús domèstic121.23059.561
       Comerç engròs tèxtils-9.537-3.886
       Comerç engròs peces de vestir i calçat71.290-14.760
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió3.30016.966
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja-1.184-1.546
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica2.92011.684
       Comerç engròs productes farmacèutics34.90628.291
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic19.53522.812
Comerç engròs equips per a les TIC70.941-7.674
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes61.552-16.178
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions9.3898.504
Comerç engròs altra maquinària i equips45.65738.993
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles1.024279
       Comerç engròs màquines eina8.9791.893
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils4.4934.876
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina1.350-627
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips29.81132.572
Altres tipus comerç engròs especialitzat102.006182.341
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos21.96856.747
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics-12.82014.551
       Comerç engròs fusta i materials construcció47.28920.398
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció14.62834.582
       Comerç engròs productes químics26.62438.524
       Comerç engròs altres productes semielaborats10.86715.535
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig-6.5492.004
Comerç engròs no especialitzat1.74815
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes134.962180.088
Comerç detall establiments no especialitzats50.23655.730
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats32.52239.694
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats17.71416.036
Comerç detall aliments, begudes i tabac5.9688.120
       Comerç detall fruites i hortalisses241160
       Comerç detall carn i productes carnis6.1241.470
       Comerç detall peix i marisc140271
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria-1.1842.665
       Comerç detall begudes i productes de tabac-1.485-926
       Comerç detall altres productes alimentaris2.1334.481
Comerç detall carburants per a l'automoció3.1051.755
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic62.44797.909
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous9.77325.227
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics6.082-6.828
       Comerç detall tèxtils6.814-880
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre14.71014.252
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic12.77915.021
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria-3.2582.295
       Comerç detall peces de vestir16.71934.909
       Comerç detall calçat i articles cuir-1.7191.474
       Comerç detall productes farmacèutics-174-1.069
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà-156768
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics87812.741
Comerç detall en parades i mercats ambulants12-539
Comerç detall fora d'establiments13.19417.113
       Comerç detall per correspondència i per Internet13.31015.304
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments-1161.809
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte seleccionat Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)

Sou aquí: