Marge comercial brut sobre vendes (%) 

Marge comercial brut sobre vendes (%)
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicleteszz
Venda vehicles de motor12,214,0
Manteniment i reparació vehicles de motorzz
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor24,427,5
Venda i reparació motocicletes i recanviszz
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motorzz
Intermediaris comerçzz
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metallszz
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteriazz
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuirzz
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversoszz
       Intermediaris especialitzats venda altres producteszz
Comerç engròs matèries agràries i animals vius13,515,5
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar12,715,2
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells15,116,1
Comerç engròs aliments, begudes i tabac23,823,9
       Comerç engròs fruites i hortalisses24,822,9
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos18,920,0
       Comerç engròs begudes28,031,9
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau18,720,0
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments29,727,8
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac21,120,4
Comerç engròs articles d'ús domèstic34,632,7
       Comerç engròs tèxtils35,438,4
       Comerç engròs peces de vestir i calçat43,442,5
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió23,121,1
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja31,832,0
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica42,240,6
       Comerç engròs productes farmacèutics32,631,0
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic34,331,4
Comerç engròs equips per a les TIC16,118,8
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes10,213,4
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions26,127,3
Comerç engròs altra maquinària i equips32,331,5
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles25,029,1
       Comerç engròs màquines eina30,232,2
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils35,932,3
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina34,339,6
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips32,730,8
Altres tipus comerç engròs especialitzat19,819,6
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos10,09,1
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics17,521,5
       Comerç engròs fusta i materials construcció31,629,1
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció31,130,5
       Comerç engròs productes químics22,822,5
       Comerç engròs altres productes semielaborats20,825,7
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig22,724,5
Comerç engròs no especialitzat43,427,6
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes31,130,7
Comerç detall establiments no especialitzats24,824,1
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats23,823,1
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats33,532,6
Comerç detall aliments, begudes i tabac31,632,6
       Comerç detall fruites i hortalisses32,129,3
       Comerç detall carn i productes carnis39,038,3
       Comerç detall peix i marisc26,724,1
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria64,863,3
       Comerç detall begudes i productes de tabac9,511,0
       Comerç detall altres productes alimentaris35,733,9
Comerç detall carburants per a l'automoció14,015,2
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic38,437,7
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous39,536,5
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics24,726,1
       Comerç detall tèxtils48,545,4
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre36,837,4
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic39,838,6
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria30,132,7
       Comerç detall peces de vestir43,644,1
       Comerç detall calçat i articles cuir44,142,4
       Comerç detall productes farmacèutics30,132,7
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà46,445,5
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics35,635,5
Comerç detall en parades i mercats ambulants45,838,9
Comerç detall fora d'establiments33,636,1
       Comerç detall per correspondència i per Internet27,130,7
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments43,046,2

Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte seleccionat Marge comercial brut sobre vendes (%)

Sou aquí: