Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 1.126 1.295 1.301
Nombre d'establiments 1.228 1.393 1.437
Persones ocupades 4.679 4.892 4.725
Ingressos d'explotació 3.772.795 4.206.439 3.827.031
Volum de negoci 3.745.758 4.169.031 3.797.563
Treballs realitzats per a l'actiu 2.801 9.639 9.931
Subvencions a l'explotació 3.625 7.326 3.218
Resta d'ingressos d'explotació 20.610 20.443 16.319
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 3.638 -9.094 13.996
Variació existències productes acabats i en curs 12.255 3.707 9.506
Despeses d'explotació 3.704.683 4.105.291 3.763.782
Consum de mercaderies 3.232.408 3.504.683 3.247.033
Consum de primeres matèries i altres proveïments 74.669 98.397 84.661
Treballs realitzats per altres empreses 58.894 71.972 51.313
Despeses de personal 122.396 142.232 142.508
Sous i salaris 98.847 115.952 115.873
Càrregues socials i altres despeses de personal 23.549 26.280 26.635
Despeses en serveis exteriors 187.047 241.414 201.608
Dotacions per a amortitzacions 21.390 34.967 25.387
Resta de despeses d'explotació 7.879 11.627 11.272
Inversió bruta en actius materials 30.773 29.329 28.921
Inversió bruta en actius intangibles 1.410 1.940 3.220
Resultat de l'exercici 66.145 84.296 60.225
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 462 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.745.758 4.169.031 3.797.563
Vendes a Espanya 3.345.890 3.742.319 3.520.503
Vendes a la resta de la Unió Europea 294.952 244.076 220.141
Vendes a la resta del món 104.916 182.636 56.919
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 462 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 4.679 4.892 4.725
Persones assalariades 3.920 4.242 4.144
Persones no assalariades 759 651 581
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.773 3.998 3.891
Hores treballades pel personal assalariat .. 7.297 6.964
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 462 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.745.758 4.169.031 3.797.563
Variació existències productes acabats i en curs 12.255 3.707 9.506
Treballs realitzats per a l'actiu 2.801 9.639 9.931
Ingressos accessoris i altres de gestió 20.491 18.831 16.321
Consum de mercaderies 3.232.408 3.504.683 3.247.033
Treballs realitzats per altres empreses 58.894 71.972 51.313
Valor de la producció 490.004 624.554 534.973
Consum de primeres matèries i altres proveïments 74.669 98.397 84.661
Despeses en serveis exteriors 187.047 241.414 201.608
Valor afegit brut a preus de mercat 228.288 284.744 248.704
Impostos sobre la producció i els productes 3.439 3.739 3.011
Subvencions a l'explotació 3.625 7.326 3.218
Valor afegit brut a cost de factors 228.473 288.330 248.912
Despeses de personal 122.396 142.232 142.508
Excedent brut d'explotació 106.077 146.099 106.404
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 462 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 48.827 58.935 52.677
Despeses de personal per assalariat 31.221 33.532 34.385
Taxa de valor afegit 46,6 46,2 46,5
Taxa de despeses de personal 53,6 49,3 57,3
Taxa bruta d'explotació 2,8 3,5 2,8
Taxa de salarització 83,8 86,7 87,7
Taxa d'inversió 14,1 10,8 12,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 33,9 33,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 462 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.745.758 4.169.031 3.797.563
Vendes a l'engròs i al detall 3.737.944 4.149.855 3.768.815
Volum de negoci per altres conceptes 7.814 19.176 28.747
Consum de mercaderies 3.232.408 3.504.683 3.247.033
Compres de mercaderies 3.237.898 3.495.324 3.262.882
Variació d'existències de mercaderies 5.490 -9.359 15.849
Marge comercial brut 505.536 645.172 521.782
Marge comercial brut sobre vendes (%) 13,5 15,5 13,8
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 462 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor