Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 1.182 1.212 1.145
Nombre d'establiments 1.337 1.240 1.252
Persones ocupades 7.627 7.418 8.121
Ingressos d'explotació 3.053.463 3.228.456 3.538.883
Volum de negoci 2.975.443 3.162.711 3.453.604
Treballs realitzats per a l'actiu 34 3 97
Subvencions a l'explotació 108 135 174
Resta d'ingressos d'explotació 77.879 65.607 85.008
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 12.460 24.094 18.983
Variació existències productes acabats i en curs 7.092 375 -2.499
Despeses d'explotació 2.936.148 3.090.118 3.347.025
Consum de mercaderies 2.137.464 2.142.447 2.287.112
Consum de primeres matèries i altres proveïments 14.027 144.143 170.011
Treballs realitzats per altres empreses 5.706 9.535 13.170
Despeses de personal 258.681 243.613 263.316
Sous i salaris 202.380 188.968 205.452
Càrregues socials i altres despeses de personal 56.301 54.645 57.863
Despeses en serveis exteriors 464.590 488.177 548.744
Dotacions per a amortitzacions 40.934 47.389 51.458
Resta de despeses d'explotació 14.745 14.814 13.213
Inversió bruta en actius materials 47.487 71.879 70.310
Inversió bruta en actius intangibles 5.387 5.124 4.304
Resultat de l'exercici 94.171 134.084 169.074
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4634 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.975.443 3.162.711 3.453.604
Vendes a Espanya 2.697.696 2.924.240 3.174.030
Vendes a la resta de la Unió Europea 187.193 165.038 187.981
Vendes a la resta del món 90.553 73.434 91.593
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4634 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 7.627 7.418 8.121
Persones assalariades 7.056 6.606 7.350
Persones no assalariades 570 812 771
Personal assalariat equivalent a jornada completa 6.735 6.397 7.063
Hores treballades pel personal assalariat .. 11.680 12.844
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4634 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.975.443 3.162.711 3.453.604
Variació existències productes acabats i en curs 7.092 375 -2.499
Treballs realitzats per a l'actiu 34 3 97
Ingressos accessoris i altres de gestió 77.743 62.093 84.174
Consum de mercaderies 2.137.464 2.142.447 2.287.112
Treballs realitzats per altres empreses 5.706 9.535 13.170
Valor de la producció 917.140 1.073.201 1.235.093
Consum de primeres matèries i altres proveïments 14.027 144.143 170.011
Despeses en serveis exteriors 464.590 488.177 548.744
Valor afegit brut a preus de mercat 438.523 440.881 516.339
Impostos sobre la producció i els productes 5.145 4.411 6.931
Subvencions a l'explotació 108 135 174
Valor afegit brut a cost de factors 433.486 436.605 509.582
Despeses de personal 258.681 243.613 263.316
Excedent brut d'explotació 174.805 192.992 246.266
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4634 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 56.839 58.855 62.746
Despeses de personal per assalariat 36.661 36.877 35.824
Taxa de valor afegit 47,3 40,7 41,3
Taxa de despeses de personal 59,7 55,8 51,7
Taxa bruta d'explotació 5,9 6,1 7,1
Taxa de salarització 92,5 89,1 90,5
Taxa d'inversió 12,2 17,6 14,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 23,0 23,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4634 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.975.443 3.162.711 3.453.604
Vendes a l'engròs i al detall 2.968.712 3.147.662 3.452.147
Volum de negoci per altres conceptes 6.731 15.049 1.457
Consum de mercaderies 2.137.464 2.142.447 2.287.112
Compres de mercaderies 2.149.766 2.165.208 2.304.287
Variació d'existències de mercaderies 12.302 22.761 17.174
Marge comercial brut 831.247 1.005.215 1.165.035
Marge comercial brut sobre vendes (%) 28,0 31,9 33,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4634 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor