Skip to main content
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 609 685 735
Nombre d'establiments 630 702 796
Persones ocupades 2.497 2.678 3.323
Ingressos d'explotació 674.597 605.668 1.155.936
Volum de negoci 663.275 590.824 1.144.201
Treballs realitzats per a l'actiu 206 312 393
Subvencions a l'explotació 23 23 18
Resta d'ingressos d'explotació 11.092 14.509 11.324
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -626 -1.546 6.597
Variació existències productes acabats i en curs 60 -165 1.069
Despeses d'explotació 652.228 573.756 1.104.890
Consum de mercaderies 452.272 401.595 763.503
Consum de primeres matèries i altres proveïments 13.739 2.780 6.455
Treballs realitzats per altres empreses 6.373 1.586 3.515
Despeses de personal 81.601 83.412 132.724
Sous i salaris 64.953 66.246 106.777
Càrregues socials i altres despeses de personal 16.648 17.166 25.947
Despeses en serveis exteriors 83.091 68.950 180.013
Dotacions per a amortitzacions 7.479 9.773 13.434
Resta de despeses d'explotació 7.674 5.660 5.247
Inversió bruta en actius materials 10.788 11.969 14.413
Inversió bruta en actius intangibles 787 156 595
Resultat de l'exercici 17.685 16.720 92.679
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4644 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 663.275 590.824 1.144.201
Vendes a Espanya 574.956 504.663 1.013.426
Vendes a la resta de la Unió Europea 57.304 56.465 97.158
Vendes a la resta del món 31.015 29.696 33.617
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4644 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 2.497 2.678 3.323
Persones assalariades 2.014 2.024 2.686
Persones no assalariades 483 654 637
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.903 1.880 2.532
Hores treballades pel personal assalariat .. 3.432 4.479
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4644 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 663.275 590.824 1.144.201
Variació existències productes acabats i en curs 60 -165 1.069
Treballs realitzats per a l'actiu 206 312 393
Ingressos accessoris i altres de gestió 11.144 14.492 11.323
Consum de mercaderies 452.272 401.595 763.503
Treballs realitzats per altres empreses 6.373 1.586 3.515
Valor de la producció 216.040 202.283 389.967
Consum de primeres matèries i altres proveïments 13.739 2.780 6.455
Despeses en serveis exteriors 83.091 68.950 180.013
Valor afegit brut a preus de mercat 119.210 130.553 203.500
Impostos sobre la producció i els productes 4.507 1.016 2.766
Subvencions a l'explotació 23 23 18
Valor afegit brut a cost de factors 114.726 129.560 200.751
Despeses de personal 81.601 83.412 132.724
Excedent brut d'explotació 33.125 46.148 68.027
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4644 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 45.952 48.373 60.415
Despeses de personal per assalariat 40.514 41.205 49.409
Taxa de valor afegit 53,1 64,0 51,5
Taxa de despeses de personal 71,1 64,4 66,1
Taxa bruta d'explotació 5,0 7,8 5,9
Taxa de salarització 80,7 75,6 80,8
Taxa d'inversió 10,1 9,4 7,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 42,0 43,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4644 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 663.275 590.824 1.144.201
Vendes a l'engròs i al detall 662.884 590.151 1.139.262
Volum de negoci per altres conceptes 391 673 4.939
Consum de mercaderies 452.272 401.595 763.503
Compres de mercaderies 451.088 400.049 770.231
Variació d'existències de mercaderies -1.184 -1.546 6.728
Marge comercial brut 210.613 188.556 375.760
Marge comercial brut sobre vendes (%) 31,8 32,0 33,0
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4644 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor