Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 252 230 233
Nombre d'establiments 284 249 266
Persones ocupades 1.685 1.664 2.043
Ingressos d'explotació 861.340 1.015.082 1.052.108
Volum de negoci 850.178 1.004.447 1.046.847
Treballs realitzats per a l'actiu 9 53 17
Subvencions a l'explotació 30 46 46
Resta d'ingressos d'explotació 11.124 10.537 5.198
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 11.482 15.531 2.765
Variació existències productes acabats i en curs 1.949 -73 908
Despeses d'explotació 831.386 976.672 1.001.579
Consum de mercaderies 668.038 742.894 743.873
Consum de primeres matèries i altres proveïments 9.297 30.169 42.290
Treballs realitzats per altres empreses 14.448 32.560 26.453
Despeses de personal 59.331 71.351 83.085
Sous i salaris 48.380 57.029 65.075
Càrregues socials i altres despeses de personal 10.951 14.322 18.010
Despeses en serveis exteriors 69.729 87.989 91.598
Dotacions per a amortitzacions 5.305 7.329 9.512
Resta de despeses d'explotació 5.238 4.380 4.768
Inversió bruta en actius materials 3.707 10.772 8.722
Inversió bruta en actius intangibles 363 269 4.493
Resultat de l'exercici 25.995 29.336 40.603
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4676 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 850.178 1.004.447 1.046.847
Vendes a Espanya 683.298 797.814 840.400
Vendes a la resta de la Unió Europea 105.095 169.334 169.738
Vendes a la resta del món 61.785 37.299 36.719
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4676 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 1.685 1.664 2.043
Persones assalariades 1.578 1.559 1.978
Persones no assalariades 107 105 64
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.550 1.510 1.925
Hores treballades pel personal assalariat .. 2.757 3.500
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4676 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 850.178 1.004.447 1.046.847
Variació existències productes acabats i en curs 1.949 -73 908
Treballs realitzats per a l'actiu 9 53 17
Ingressos accessoris i altres de gestió 11.072 10.537 5.101
Consum de mercaderies 668.038 742.894 743.873
Treballs realitzats per altres empreses 14.448 32.560 26.453
Valor de la producció 180.721 239.510 282.547
Consum de primeres matèries i altres proveïments 9.297 30.169 42.290
Despeses en serveis exteriors 69.729 87.989 91.598
Valor afegit brut a preus de mercat 101.695 121.351 148.659
Impostos sobre la producció i els productes 1.003 971 1.155
Subvencions a l'explotació 30 46 46
Valor afegit brut a cost de factors 100.722 120.426 147.550
Despeses de personal 59.331 71.351 83.085
Excedent brut d'explotació 41.391 49.076 64.465
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4676 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 59.778 72.390 72.235
Despeses de personal per assalariat 37.594 45.772 41.995
Taxa de valor afegit 55,7 50,3 52,2
Taxa de despeses de personal 58,9 59,2 56,3
Taxa bruta d'explotació 4,9 4,9 6,2
Taxa de salarització 93,7 93,7 96,9
Taxa d'inversió 4,0 9,2 9,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 34,1 38,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4676 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 850.178 1.004.447 1.046.847
Vendes a l'engròs i al detall 843.271 1.000.200 1.045.038
Volum de negoci per altres conceptes 6.906 4.247 1.809
Consum de mercaderies 668.038 742.894 743.873
Compres de mercaderies 678.905 758.429 746.661
Variació d'existències de mercaderies 10.867 15.535 2.788
Marge comercial brut 175.233 257.307 301.165
Marge comercial brut sobre vendes (%) 20,8 25,7 28,8
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4676 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor