Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 1.648 1.688 1.617
Nombre d'establiments 1.803 2.045 2.212
Persones ocupades 4.758 5.322 4.517
Ingressos d'explotació 645.978 801.330 750.462
Volum de negoci 634.135 783.020 744.598
Treballs realitzats per a l'actiu 9 485 ~
Subvencions a l'explotació 50 714 244
Resta d'ingressos d'explotació 11.784 17.111 5.620
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 6.082 -6.803 7.847
Variació existències productes acabats i en curs 36 2.013 -1.861
Despeses d'explotació 638.460 792.003 742.388
Consum de mercaderies 472.849 577.943 547.274
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.412 2.637 1.800
Treballs realitzats per altres empreses 1.687 5.787 5.875
Despeses de personal 85.099 103.359 87.563
Sous i salaris 67.589 83.502 70.186
Càrregues socials i altres despeses de personal 17.509 19.858 17.377
Despeses en serveis exteriors 69.550 92.023 84.176
Dotacions per a amortitzacions 7.751 8.041 7.156
Resta de despeses d'explotació 114 2.212 8.544
Inversió bruta en actius materials 5.391 7.808 6.890
Inversió bruta en actius intangibles 622 827 1.343
Resultat de l'exercici -913 -9.358 -1.179
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4743, 4754 i 4763 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 634.135 783.020 744.598
Vendes a Espanya 630.306 770.231 735.179
Vendes a la resta de la Unió Europea 2.903 12.541 8.650
Vendes a la resta del món 936 249 769
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4743, 4754 i 4763 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 4.758 5.322 4.517
Persones assalariades 3.956 4.238 3.488
Persones no assalariades 803 1.084 1.029
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.530 3.702 3.042
Hores treballades pel personal assalariat .. 6.710 5.555
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4743, 4754 i 4763 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 634.135 783.020 744.598
Variació existències productes acabats i en curs 36 2.013 -1.861
Treballs realitzats per a l'actiu 9 485 ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 11.708 16.132 5.262
Consum de mercaderies 472.849 577.943 547.274
Treballs realitzats per altres empreses 1.687 5.787 5.875
Valor de la producció 171.353 217.920 194.850
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.412 2.637 1.800
Despeses en serveis exteriors 69.550 92.023 84.176
Valor afegit brut a preus de mercat 100.391 123.260 108.874
Impostos sobre la producció i els productes 1.608 3.081 2.202
Subvencions a l'explotació 50 714 244
Valor afegit brut a cost de factors 98.833 120.893 106.916
Despeses de personal 85.099 103.359 87.563
Excedent brut d'explotació 13.734 17.534 19.353
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4743, 4754 i 4763 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Principals indicadors. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 20.770 22.714 23.669
Despeses de personal per assalariat 21.514 24.389 25.103
Taxa de valor afegit 57,7 55,5 54,9
Taxa de despeses de personal 86,1 85,5 81,9
Taxa bruta d'explotació 2,2 2,2 2,6
Taxa de salarització 83,1 79,6 77,2
Taxa d'inversió 6,1 7,1 7,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 38,4 41,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4743, 4754 i 4763 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 634.135 783.020 744.598
Vendes a l'engròs i al detall 628.080 781.712 739.650
Volum de negoci per altres conceptes 6.055 1.308 4.948
Consum de mercaderies 472.849 577.943 547.274
Compres de mercaderies 478.931 571.115 555.123
Variació d'existències de mercaderies 6.082 -6.828 7.850
Marge comercial brut 155.232 203.769 192.376
Marge comercial brut sobre vendes (%) 24,7 26,1 26,0
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4743, 4754 i 4763 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor