Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 39.353 44.890 43.415
Nombre d'establiments 43.287 45.869 47.929
Persones ocupades 172.018 187.497 197.427
Ingressos d'explotació 8.383.534 8.434.803 9.312.570
Volum de negoci 8.296.395 8.319.585 9.145.686
Treballs realitzats per a l'actiu 610 297 707
Subvencions a l'explotació 5.345 8.356 16.382
Resta d'ingressos d'explotació 81.184 106.566 149.796
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 19.256 19.603 20.409
Variació existències productes acabats i en curs 5.148 12.124 6.183
Despeses d'explotació 7.818.747 7.910.737 8.673.541
Consum de mercaderies 92.481 62.020 54.393
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.410.733 3.457.542 3.707.679
Treballs realitzats per altres empreses 35.569 30.326 28.796
Despeses de personal 2.571.365 2.601.070 2.991.113
Sous i salaris 1.999.493 2.025.825 2.333.947
Càrregues socials i altres despeses de personal 571.872 575.245 657.166
Despeses en serveis exteriors 1.498.231 1.540.691 1.716.228
Dotacions per a amortitzacions 158.564 198.250 227.691
Resta de despeses d'explotació 51.803 20.838 -52.360
Inversió bruta en actius materials 182.057 250.926 302.247
Inversió bruta en actius intangibles 23.670 25.402 50.235
Resultat de l'exercici 203.781 136.344 160.023
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 56 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 8.296.395 8.319.585 9.145.686
Vendes a Espanya 8.235.834 8.272.694 9.105.392
Vendes a la resta de la Unió Europea 34.267 25.581 20.353
Vendes a la resta del món 26.294 21.310 20.028
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 56 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 172.018 187.497 197.427
Persones assalariades 132.726 146.799 161.855
Persones no assalariades 39.292 40.698 35.572
Personal assalariat equivalent a jornada completa 105.139 101.796 112.989
Hores treballades pel personal assalariat .. 193.910 213.947
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 56 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 8.296.395 8.319.585 9.145.686
Variació existències productes acabats i en curs 5.148 12.124 6.183
Treballs realitzats per a l'actiu 610 297 707
Ingressos accessoris i altres de gestió 80.813 105.802 147.017
Consum de mercaderies 92.481 62.020 54.393
Treballs realitzats per altres empreses 35.569 30.326 28.796
Valor de la producció 8.254.915 8.345.462 9.216.403
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.410.733 3.457.542 3.707.679
Despeses en serveis exteriors 1.498.231 1.540.691 1.716.228
Valor afegit brut a preus de mercat 3.345.951 3.347.229 3.792.496
Impostos sobre la producció i els productes 33.277 39.545 59.479
Subvencions a l'explotació 5.345 8.356 16.382
Valor afegit brut a cost de factors 3.318.019 3.316.040 3.749.398
Despeses de personal 2.571.365 2.601.070 2.991.113
Excedent brut d'explotació 746.654 714.970 758.286
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 56 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 19.289 17.686 18.991
Despeses de personal per assalariat 19.373 17.719 18.480
Taxa de valor afegit 40,2 39,7 40,7
Taxa de despeses de personal 77,5 78,4 79,8
Taxa bruta d'explotació 9,0 8,6 8,3
Taxa de salarització 77,2 78,3 82,0
Taxa d'inversió 6,2 8,3 9,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 49,6 48,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 56 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor