Skip to main content
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 2.035 2.279 2.184
Nombre d'establiments 2.222 2.280 2.270
Persones ocupades 11.752 12.687 12.609
Ingressos d'explotació 1.993.856 1.940.861 1.968.537
Volum de negoci 1.852.100 1.836.266 1.876.456
Treballs realitzats per a l'actiu 12.412 10.975 12.677
Subvencions a l'explotació 12.902 11.953 12.470
Resta d'ingressos d'explotació 116.441 81.668 66.933
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 1.331 -118 5.602
Variació existències productes acabats i en curs -6.394 1.622 8.147
Despeses d'explotació 1.839.718 1.857.890 1.880.346
Consum de mercaderies 157.628 201.122 248.859
Consum de primeres matèries i altres proveïments 227.196 187.852 129.556
Treballs realitzats per altres empreses 279.464 266.770 266.786
Despeses de personal 496.237 522.658 541.530
Sous i salaris 394.435 420.111 430.550
Càrregues socials i altres despeses de personal 101.802 102.547 110.980
Despeses en serveis exteriors 634.152 570.754 588.926
Dotacions per a amortitzacions 60.860 74.692 73.149
Resta de despeses d'explotació -15.819 34.042 31.540
Inversió bruta en actius materials 15.929 14.179 15.818
Inversió bruta en actius intangibles 54.848 60.045 76.952
Resultat de l'exercici 203.830 80.554 56.075
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 58 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.852.100 1.836.266 1.876.456
Vendes a Espanya 1.448.680 1.411.710 1.493.588
Vendes a la resta de la Unió Europea 182.154 177.409 164.825
Vendes a la resta del món 221.278 247.147 218.057
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 58 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 11.752 12.687 12.609
Persones assalariades 10.831 11.256 11.217
Persones no assalariades 921 1.430 1.392
Personal assalariat equivalent a jornada completa 10.346 10.700 10.543
Hores treballades pel personal assalariat .. 18.867 18.227
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 58 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.852.100 1.836.266 1.876.456
Variació existències productes acabats i en curs -6.394 1.622 8.147
Treballs realitzats per a l'actiu 12.412 10.975 12.677
Ingressos accessoris i altres de gestió 116.812 80.448 66.783
Consum de mercaderies 157.628 201.122 248.859
Treballs realitzats per altres empreses 279.464 266.770 266.786
Valor de la producció 1.537.839 1.461.419 1.448.419
Consum de primeres matèries i altres proveïments 227.196 187.852 129.556
Despeses en serveis exteriors 634.152 570.754 588.926
Valor afegit brut a preus de mercat 676.492 702.813 729.936
Impostos sobre la producció i els productes 4.344 5.145 3.028
Subvencions a l'explotació 12.902 11.953 12.470
Valor afegit brut a cost de factors 685.050 709.621 739.378
Despeses de personal 496.237 522.658 541.530
Excedent brut d'explotació 188.813 186.963 197.848
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 58 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 58.293 55.935 58.639
Despeses de personal per assalariat 45.816 46.433 48.278
Taxa de valor afegit 44,5 48,6 51,0
Taxa de despeses de personal 72,4 73,7 73,2
Taxa bruta d'explotació 10,2 10,2 10,5
Taxa de salarització 92,2 88,7 89,0
Taxa d'inversió 10,3 10,5 12,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 49,0 50,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 58 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor