Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 5.186 7.950 9.513
Nombre d'establiments 5.533 7.346 9.878
Persones ocupades 12.803 13.500 16.667
Ingressos d'explotació 785.739 782.812 971.064
Volum de negoci 734.064 749.983 931.724
Treballs realitzats per a l'actiu 1.766 3.740 5.033
Subvencions a l'explotació 20.536 18.155 25.480
Resta d'ingressos d'explotació 29.373 10.935 8.828
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 106 445 1.178
Variació existències productes acabats i en curs 1.858 -836 608
Despeses d'explotació 661.554 623.813 739.536
Consum de mercaderies 4.357 5.500 6.745
Consum de primeres matèries i altres proveïments 20.083 53.749 46.263
Treballs realitzats per altres empreses 134.126 74.470 155.209
Despeses de personal 278.216 275.293 306.723
Sous i salaris 217.951 213.547 242.104
Càrregues socials i altres despeses de personal 60.265 61.746 64.620
Despeses en serveis exteriors 181.050 190.789 200.671
Dotacions per a amortitzacions 31.162 17.814 14.058
Resta de despeses d'explotació 12.559 6.198 9.868
Inversió bruta en actius materials 24.563 12.304 25.380
Inversió bruta en actius intangibles 10.885 4.900 19.567
Resultat de l'exercici 19.498 28.843 25.524
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 749 de la CCAE-2009.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 734.064 749.983 931.724
Vendes a Espanya 655.748 670.021 811.269
Vendes a la resta de la Unió Europea 46.430 51.271 78.685
Vendes a la resta del món 31.894 28.691 41.761
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 749 de la CCAE-2009.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 12.803 13.500 16.667
Persones assalariades 8.544 7.674 8.547
Persones no assalariades 4.259 5.826 8.120
Personal assalariat equivalent a jornada completa 7.841 6.960 7.711
Hores treballades pel personal assalariat .. 12.170 13.586
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 749 de la CCAE-2009.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 734.064 749.983 931.724
Variació existències productes acabats i en curs 1.858 -836 608
Treballs realitzats per a l'actiu 1.766 3.740 5.033
Ingressos accessoris i altres de gestió 29.154 10.148 8.770
Consum de mercaderies 4.357 5.500 6.745
Treballs realitzats per altres empreses 134.126 74.470 155.209
Valor de la producció 628.358 683.065 784.181
Consum de primeres matèries i altres proveïments 20.083 53.749 46.263
Despeses en serveis exteriors 181.050 190.789 200.671
Valor afegit brut a preus de mercat 427.226 438.527 537.247
Impostos sobre la producció i els productes 3.588 4.626 7.920
Subvencions a l'explotació 20.536 18.155 25.480
Valor afegit brut a cost de factors 444.174 452.056 554.807
Despeses de personal 278.216 275.293 306.723
Excedent brut d'explotació 165.958 176.763 248.083
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 749 de la CCAE-2009.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 34.693 33.486 33.288
Despeses de personal per assalariat 32.563 35.874 35.887
Taxa de valor afegit 70,7 66,2 70,7
Taxa de despeses de personal 62,6 60,9 55,3
Taxa bruta d'explotació 22,6 23,6 26,6
Taxa de salarització 66,7 56,8 51,3
Taxa d'inversió 8,0 3,8 8,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 58,4 56,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 749 de la CCAE-2009.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor