Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 17.683 18.741 18.206
Nombre d'establiments 18.330 18.323 18.877
Persones ocupades 73.619 73.137 75.290
Ingressos d'explotació 4.407.510 4.270.298 4.097.355
Volum de negoci 4.208.759 3.967.457 3.907.334
Treballs realitzats per a l'actiu 2.862 2.179 9.418
Subvencions a l'explotació 67.761 110.652 41.679
Resta d'ingressos d'explotació 128.129 190.010 138.925
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 9.082 31.412 -3.726
Variació existències productes acabats i en curs 835 12.548 17.706
Despeses d'explotació 4.050.250 3.815.865 3.713.330
Consum de mercaderies 41.660 225.706 54.815
Consum de primeres matèries i altres proveïments 307.352 240.933 282.036
Treballs realitzats per altres empreses 670.884 571.382 543.445
Despeses de personal 1.668.156 1.466.618 1.556.550
Sous i salaris 1.253.393 1.131.595 1.215.209
Càrregues socials i altres despeses de personal 414.764 335.024 341.340
Despeses en serveis exteriors 1.172.531 1.152.857 1.156.700
Dotacions per a amortitzacions 95.818 108.900 128.800
Resta de despeses d'explotació 93.849 49.470 -9.016
Inversió bruta en actius materials 153.797 129.103 205.176
Inversió bruta en actius intangibles 76.902 59.469 61.781
Resultat de l'exercici 435.965 324.512 504.229
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 82 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 4.208.759 3.967.457 3.907.334
Vendes a Espanya 3.339.836 3.581.190 3.417.623
Vendes a la resta de la Unió Europea 592.006 301.956 345.337
Vendes a la resta del món 276.917 84.312 144.306
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 82 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 73.619 73.137 75.290
Persones assalariades 60.265 59.964 62.593
Persones no assalariades 13.354 13.174 12.697
Personal assalariat equivalent a jornada completa 52.459 51.237 53.966
Hores treballades pel personal assalariat .. 89.274 93.415
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 82 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 4.208.759 3.967.457 3.907.334
Variació existències productes acabats i en curs 835 12.548 17.706
Treballs realitzats per a l'actiu 2.862 2.179 9.418
Ingressos accessoris i altres de gestió 125.148 186.801 137.147
Consum de mercaderies 41.660 225.706 54.815
Treballs realitzats per altres empreses 670.884 571.382 543.445
Valor de la producció 3.625.059 3.371.897 3.473.344
Consum de primeres matèries i altres proveïments 307.352 240.933 282.036
Despeses en serveis exteriors 1.172.531 1.152.857 1.156.700
Valor afegit brut a preus de mercat 2.145.177 1.978.107 2.034.608
Impostos sobre la producció i els productes 32.901 17.053 38.211
Subvencions a l'explotació 67.761 110.652 41.679
Valor afegit brut a cost de factors 2.180.036 2.071.706 2.038.076
Despeses de personal 1.668.156 1.466.618 1.556.550
Excedent brut d'explotació 511.880 605.088 481.527
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 82 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 29.613 28.326 27.070
Despeses de personal per assalariat 27.681 24.458 24.868
Taxa de valor afegit 60,1 61,4 58,7
Taxa de despeses de personal 76,5 70,8 76,4
Taxa bruta d'explotació 12,2 15,3 12,3
Taxa de salarització 81,9 82,0 83,1
Taxa d'inversió 10,6 9,1 13,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 55,3 56,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 82 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor