Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 1.665 1.848 1.827
Nombre d'establiments 1.711 1.746 1.864
Persones ocupades 6.264 6.021 6.608
Ingressos d'explotació 424.044 444.884 465.644
Volum de negoci 414.835 438.726 457.938
Treballs realitzats per a l'actiu 1.741 743 592
Subvencions a l'explotació 374 157 694
Resta d'ingressos d'explotació 7.095 5.259 6.420
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 1.736 154 -968
Variació existències productes acabats i en curs 271 151 -628
Despeses d'explotació 383.957 393.813 424.695
Consum de mercaderies 3.964 3.114 3.193
Consum de primeres matèries i altres proveïments 20.575 18.334 18.750
Treballs realitzats per altres empreses 33.012 36.787 36.098
Despeses de personal 149.071 146.657 181.191
Sous i salaris 115.929 114.102 138.455
Càrregues socials i altres despeses de personal 33.142 32.556 42.736
Despeses en serveis exteriors 149.930 169.858 159.055
Dotacions per a amortitzacions 18.328 15.379 20.327
Resta de despeses d'explotació 9.076 3.683 6.080
Inversió bruta en actius materials 3.989 7.722 15.508
Inversió bruta en actius intangibles 16.852 13.049 9.630
Resultat de l'exercici 24.914 17.285 39.964
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 821 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 414.835 438.726 457.938
Vendes a Espanya 372.048 383.631 392.935
Vendes a la resta de la Unió Europea 40.059 52.694 60.305
Vendes a la resta del món 2.727 2.401 4.696
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 821 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 6.264 6.021 6.608
Persones assalariades 5.042 4.649 5.276
Persones no assalariades 1.222 1.372 1.332
Personal assalariat equivalent a jornada completa 4.767 4.328 4.955
Hores treballades pel personal assalariat .. 7.591 8.571
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 821 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 414.835 438.726 457.938
Variació existències productes acabats i en curs 271 151 -628
Treballs realitzats per a l'actiu 1.741 743 592
Ingressos accessoris i altres de gestió 7.095 3.601 6.041
Consum de mercaderies 3.964 3.114 3.193
Treballs realitzats per altres empreses 33.012 36.787 36.098
Valor de la producció 386.966 403.320 424.653
Consum de primeres matèries i altres proveïments 20.575 18.334 18.750
Despeses en serveis exteriors 149.930 169.858 159.055
Valor afegit brut a preus de mercat 216.461 215.128 246.848
Impostos sobre la producció i els productes 1.145 2.681 1.342
Subvencions a l'explotació 374 157 694
Valor afegit brut a cost de factors 215.689 212.603 246.199
Despeses de personal 149.071 146.657 181.191
Excedent brut d'explotació 66.618 65.946 65.008
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 821 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 34.432 35.308 37.260
Despeses de personal per assalariat 29.564 31.543 34.343
Taxa de valor afegit 55,7 52,7 58,0
Taxa de despeses de personal 69,1 69,0 73,6
Taxa bruta d'explotació 16,1 15,0 14,2
Taxa de salarització 80,5 77,2 79,8
Taxa d'inversió 9,7 9,8 10,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 60,9 61,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 821 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor