Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. Desembre 2017
        Valor        % variació interanual
        Homes        Dones        Total        Homes        Dones        Total
Total   1.668.596   1.463.092   3.131.688   3,2   3,13,2
Menys de 30 anys   252.491   241.321   493.812   6,3   5,35,8
De 30 a 44 anys   687.257   602.999   1.290.256   0,0   0,10,0
De 45 a 54 anys   449.735   384.932   834.667   4,9   4,84,9
De 55 anys i més   279.113   233.840   512.953   6,2   6,26,2
Unitats: Afiliats.

Font: Idescat. Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat.

Nota: Les dades fan referència al nombre d'afiliats registrats el darrer dia del trimestre.


Comentari

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat de Catalunya a 31 de desembre del 2017 ha estat de 3.131.688 persones, xifra que es tradueix en un increment interanual del 3,2%. Per sexe, els afiliats augmenten un 3,1% en el cas de les dones i un 3,2% en el cas dels homes respecte el mateix període de l'any anterior. Per edats, es destaca el creixement en la franja d'edat de 55 anys i més (6,2%).

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2017): 1 de març del 2018.

Més informació a:

 Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades detallades. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: