Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisionsM RSS 

Catalunya. Agost 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general (IPRI)   106,1   0,2   3,3-0,1
Indústries extractives   91,1   0,0   0,10,0
Indústries manufactureres   107,1   0,2   2,21,1
     indústries de productes alimentaris   113,6   0,0   2,01,5
     fabricació de begudes   110,7   -0,1   1,20,3
     indústries tèxtils   106,0   0,1   0,60,8
     confecció de peces de vestir   102,8   -0,3   0,20,2
     ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria   107,7   0,0   0,50,6
     indústries del paper   105,4   0,3   1,92,4
     arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats   121,5   -0,6   3,2-2,1
     indústries químiques   108,0   0,3   1,62,3
     fabricació de productes farmacèutics   101,1   -0,1   1,31,3
     fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques   107,0   0,0   0,70,9
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   104,7   0,2   1,10,0
     metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges   108,1   1,3   11,02,5
     fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips   103,0   0,0   1,81,6
     fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics   103,9   0,0   0,80,8
     fabricació de materials i equips elèctrics   117,5   0,0   0,80,5
     fabricació de maquinària i equips ncaa   106,6   -0,1   0,30,5
     fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs   100,8   0,0   0,61,3
     fabricació d'altres materials de transport   102,9   0,0   -1,0-0,9
     fabricació de mobles   106,0   0,0   1,41,6
     indústries manufactureres diverses   100,0   -0,3   -0,4-0,2
     reparació i instal·lació de maquinària i equips   100,6   0,6   -0,11,1
Energia elèctrica i gas   103,9   0,0   9,1-5,9
Subministrament d'aigua (1)   128,4   0,0   0,0-0,2
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-09

Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Agost 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general (IPRI)   108,2   -0,1   3,2-0,4
Indústries extractives   101,2   -0,2   0,60,7
Indústries manufactureres   107,2   0,3   3,11,0
     indústries de productes alimentaris   115,1   0,1   2,61,9
     fabricació de begudes   111,1   0,0   1,20,9
     indústries tèxtils   106,1   0,1   0,40,5
     confecció de peces de vestir   100,3   0,1   0,50,5
     ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria   107,1   0,0   0,60,7
     indústries del paper   108,7   0,3   3,53,8
     arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats   108,4   -0,9   0,9-1,5
     indústries químiques   110,5   -0,1   2,22,4
     fabricació de productes farmacèutics   102,6   -0,1   1,51,5
     fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques   108,3   -0,2   0,40,8
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   102,4   -0,1   0,00,2
     metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges   110,2   1,0   12,87,0
     fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips   103,6   0,1   2,11,6
     fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics   86,9   -0,4   -0,10,0
     fabricació de materials i equips elèctrics   105,7   -0,1   1,21,1
     fabricació de maquinària i equips ncaa   104,7   0,0   0,30,4
     fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs   101,1   0,0   -0,10,1
     fabricació d'altres materials de transport   115,6   -0,1   4,92,1
     fabricació de mobles   106,0   0,0   0,80,6
     indústries manufactureres diverses   105,2   0,0   -0,10,1
     reparació i instal·lació de maquinària i equips   101,4   0,2   0,21,3
Energia elèctrica i gas   112,6   -1,7   4,7-7,2
Subministrament d'aigua (1)   116,5   0,0   -0,4-0,1
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-09

Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

A Catalunya l'índex de preus industrials (IPRI) al mes d'agost del 2017 augmenta un 0,2% respecte al mes anterior i un 3,3% respecte a un any enrere. Per seccions de la CCAE-09, i en termes interanuals, no mostra variacions el subministrament d'aigua, mentre que creixen l'energia elèctrica i gas (9,1%), les indústries manufactureres (2,2%), i les indústries extractives (0,1%). Dintre de les indústries manufactureres, cal destacar l'increment de l'11% de metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges, mentre que disminueixen la fabricació d'altres materials de transport (-1%), les indústries manufactureres diverses (-0,4%) i la reparació i instal·lació de maquinària i equips (-0,1%). L'IPRI a Espanya disminueix un 0,1% respecte al juliol del 2017 i puja un 3,2% respecte a l'agost de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (agost 2017): 26 de setembre del 2017.

Més informació a:

 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions (CCAE-09). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: