Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisionsM RSS 

Catalunya. 2017
        Índex (mitjana anual)        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Índex general (IPI)   100,0   103,1   106,9   2,6   3,13,7
Indústries extractives   100,0   90,2   94,5   2,7   -9,84,7
Indústries manufactureres   100,0   103,3   107,0   2,7   3,33,6
     indústries d'alimentació, begudes i tabac   100,0   110,0   108,8   2,8   10,0-1,1
     indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat   100,0   101,3   102,8   -0,9   1,31,4
     indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats   100,0   94,1   92,4   1,0   -5,9-1,8
     indústries químiques   100,0   101,7   106,4   3,8   1,74,6
     fabricació de productes farmacèutics   100,0   107,0   112,9   2,5   7,05,5
     fabricació productes cautxú i matèries plàstiques   100,0   104,8   109,5   8,7   4,84,5
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   100,0   101,1   106,8   5,2   1,15,6
     metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics   100,0   94,1   103,6   4,4   -5,910,0
     materials i equips elèctrics, electrònics i òptics   100,0   82,2   89,1   2,8   -17,88,4
     fabricació de maquinària i equips mecànics   100,0   108,6   111,9   0,9   8,63,0
     fabricació de material de transport   100,0   109,7   109,2   -3,2   9,7-0,4
     altres indústries manufactureres   100,0   113,0   124,2   7,1   13,09,9
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   100,0   100,1   103,8   2,6   0,13,7
Subministrament d'aigua   100,0   108,7   117,6   -3,9   8,78,2
Unitats: Base 2015=100.

Font: Idescat i INE.

Amunt
Espanya. 2017
        Índex (mitjana anual)        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Índex general (IPI)   100,0   101,6   104,5   3,3   1,62,9
Indústries extractives   100,0   91,6   96,2   -8,4   -8,45,0
Indústries manufactureres   100,0   102,3   105,5   4,0   2,33,1
     indústries d'alimentació, begudes i tabac   :   :   :   ..   ....
     indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat   :   :   :   ..   ....
     indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats   :   :   :   ..   ....
     indústries químiques   100,0   101,5   105,4   4,1   1,53,8
     fabricació de productes farmacèutics   100,0   103,5   106,5   4,1   3,52,9
     fabricació productes cautxú i matèries plàstiques   100,0   103,5   109,0   6,1   3,55,4
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   100,0   101,3   105,7   4,5   1,34,3
     metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics   :   :   :   ..   ....
     materials i equips elèctrics, electrònics i òptics   :   :   :   ..   ....
     fabricació de maquinària i equips mecànics   100,0   105,1   116,6   2,0   5,110,9
     fabricació de material de transport   :   :   :   ..   ....
     altres indústries manufactureres   :   :   :   ..   ....
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   100,0   97,8   99,5   0,2   -2,21,8
Subministrament d'aigua   100,0   105,6   105,9   1,0   5,60,3
Unitats: Base 2015=100.

Font: INE.

: No disponible.

Nota: Les dades del 2017 són provisionals.


Comentari

L'índex de producció industrial (IPI) de Catalunya (segons dades provisionals) va créixer un 3,7% l'any 2017. Per seccions i divisions de la CCAE-09, augmenten tant les indústries extractives (4,7%) com el subministrament d'aigua (8,2%), l'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (3,7%) i les indústries manufactureres (3,6%). Dins de les indústries manufactureres, els increments més intensos els registren la metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics (10%) i els materials i equips elèctrics, electrònics i òptics (8,4%). En sentit contrari, disminueixen les indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats (-1,8%), entre d'altres. A Espanya l'IPI va augmentar un 2,9% amb relació a l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 8 de febrer del 2018.

Sèries revisades amb data 13 de març del 2018.

Més informació a:

 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Volum de negoci en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Volum de negoci en la indústria. Per destinació geogràfica de les vendes T
 Persones ocupades en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Despeses de personal en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Inversió bruta en actius materials en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Inversió industrial T
 Matriculació de vehicles industrials. Per procedència T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T

Sou aquí: