Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisionsM RSS 

Catalunya. 2016
        Índex (mitjana anual)        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Índex general (IPI)   96,8   99,3   102,6   1,6   2,63,3
Indústries extractives   63,0   64,7   64,4   -2,5   2,7-0,5
Indústries manufactureres   96,8   99,4   102,7   2,7   2,73,3
     indústries d'alimentació, begudes i tabac   104,0   106,9   109,2   4,6   2,82,1
     indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat   88,6   87,8   101,7   -0,4   -0,915,7
     indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats   93,5   94,5   92,3   1,8   1,0-2,3
     indústries químiques   95,1   98,7   101,3   4,7   3,82,6
     fabricació de productes farmacèutics   91,9   94,1   99,6   -5,6   2,55,7
     fabricació productes cautxú i matèries plàstiques   103,2   112,2   117,9   4,4   8,75,1
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   87,4   92,0   91,8   8,1   5,2-0,2
     metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics   85,1   88,8   94,0   -0,1   4,45,9
     materials i equips elèctrics, electrònics i òptics   78,6   80,8   82,3   10,9   2,81,9
     fabricació de maquinària i equips mecànics   110,1   111,1   122,9   -3,0   0,910,7
     fabricació de material de transport   111,7   108,1   108,2   6,3   -3,20,1
     altres indústries manufactureres   101,8   108,9   108,1   3,6   7,1-0,8
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   96,9   99,4   101,4   -4,6   2,62,0
Subministrament d'aigua   107,4   103,2   111,5   -6,6   -3,98,1
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Amunt
Espanya. 2016
        Índex (mitjana anual)        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Índex general (IPI)   91,6   94,6   96,1   1,5   3,31,6
Indústries extractives   53,3   48,8   43,4   0,0   -8,4-11,1
Indústries manufactureres   91,7   95,4   97,5   2,3   4,02,2
     indústries d'alimentació, begudes i tabac   99,6   100,0   101,2   3,8   0,41,2
     indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat   89,3   88,6   92,7   -1,0   -0,84,6
     indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats   88,0   91,8   93,9   2,0   4,42,2
     indústries químiques   97,3   101,2   103,1   4,7   4,11,9
     fabricació de productes farmacèutics   101,1   105,2   110,7   -2,0   4,15,1
     fabricació productes cautxú i matèries plàstiques   95,5   101,3   104,8   4,6   6,13,4
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   71,4   74,6   76,3   2,1   4,52,3
     metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics   96,3   101,6   103,2   0,7   5,51,6
     materials i equips elèctrics, electrònics i òptics   99,9   104,0   108,3   -0,1   4,14,2
     fabricació de maquinària i equips mecànics   104,1   106,1   109,6   -4,6   2,03,3
     fabricació de material de transport   88,3   93,4   96,3   4,0   5,73,1
     altres indústries manufactureres   89,6   93,0   93,6   1,8   3,80,6
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   90,4   90,6   88,4   -2,4   0,2-2,4
Subministrament d'aigua   110,6   111,7   117,8   0,3   1,05,4
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Comentari

L'índex de producció industrial (IPI) de Catalunya (segons dades definitives) va créixer un 3,3% l'any 2016. Per seccions i divisions de la CCAE-09, mostren decrements les indústries extractives (-0,5%). En sentit contrari, augmenten el subministrament d'aigua (8,1%), l'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (2%) i les indústries manufactureres (3,3%). Dins de les indústries manufactureres, els increments més intensos els registren les indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat (15,7%) i la fabricació de maquinària i equips mecànics (10,7%). En sentit contrari, disminueixen les indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats (-2,3%) i les altres indústries manufactureres (-0,8%). A Espanya l'IPI va augmentar un 1,6% amb relació a l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 8 de febrer del 2017.

Sèries revisades amb data 5 de maig del 2017.

Més informació a:

 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Volum de negoci en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Volum de negoci en la indústria. Per destinació geogràfica de les vendes T
 Persones ocupades en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Despeses de personal en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Inversió bruta en actius materials en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Inversió industrial T
 Matriculació de vehicles industrials. Per procedència T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T

Sou aquí: