Facturació d'energia elèctrica. Per sectorsM RSS 

Catalunya. Març 2018
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   3.345,1   84,0   2,62,3
Indústria   1.167,3   -72,4   -5,8-0,4
Sector terciari   1.094,3   23,8   2,22,9
Sector domèstic   1.027,8   122,5   13,54,7
Altres   55,7   10,1   22,25,7
Unitats: GWh.

Font: Institut Català d'Energia.


Comentari

Les principals companyies elèctriques distribuïdores han venut a Catalunya 3.345,1 GWh al març del 2018, dada que suposa un increment interanual del 2,6%. La facturació disminueix un 5,8% en la indústria i augmenta en el sector domèstic i en el sector terciari un 13,5% i un 2,2% respectivament. En termes acumulats, la facturació creix un 2,3% respecte el mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (març 2018): 16 d'abril del 2018.

Més informació a:

 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: