Població ocupada en la indústriaM RSS 

Catalunya. II trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   577,8   -12,8   -2,2-2,9
Indústries extractives, energia, aigua i residus   35,4   -3,3   -8,5-16,7
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques   187,5   -6,5   -3,4-3,4
Química i cautxú   102,2   -0,8   -0,8-2,7
Metal·lúrgia   68,0   -4,6   -6,3-6,8
Maquinària, material elèctric i de transport   184,6   2,4   1,32,2
Percentatge sobre la població ocupada (%)   17,7   -0,9   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. II trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   2.636,6   139,5   5,64,6
Indústries extractives, energia, aigua i residus   258,4   25,8   11,18,0
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques   866,2   52,8   6,57,0
Química i cautxú   314,4   29,9   10,53,2
Metal·lúrgia   398,2   -7,8   -1,9-2,3
Maquinària, material elèctric i de transport   799,5   38,8   5,15,2
Percentatge sobre la població ocupada (%)   14,0   0,4   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Comentari

La població ocupada en la indústria a Catalunya, al segon trimestre del 2017, ha estat de 577,8 milers de persones, quantitat que es tradueix en un 2,2% menys que al mateix període del 2016. L'ocupació ha anotat variacions interanuals positives en la maquinària, material elèctric i de transport (1,3%). En canvi, mostren decrements les indústries extractives, energia, aigua i residus (-8,5%), la metal·lúrgia (-6,3%), l'alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques (-3,4%) i la química i cautxú (-0,8%). A Espanya, la població ocupada en la indústria ha estat de 2.636,6 milers de persones, xifra que mostra un increment del 5,6% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (II trimestre 2017): 27 de juliol del 2017.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: