Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisionsM RSS 

Catalunya. Febrer 2018
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   108,7   3,95,7
Indústries extractives   92,4   21,317,3
Indústries manufactureres   108,8   3,26,2
     indústries d'alimentació, begudes i tabac   93,5   -0,2-0,2
     indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat   131,9   9,69,6
     indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats   95,6   1,91,9
     indústries químiques   102,3   2,85,6
     fabricació de productes farmacèutics   116,6   -10,3-0,3
     fabricació productes cautxú i matèries plàstiques   113,9   5,08,4
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   97,0   0,23,5
     metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics   122,8   13,613,6
     materials i equips elèctrics, electrònics i òptics   106,8   -3,8-3,8
     fabricació de maquinària i equips mecànics   108,7   5,92,5
     fabricació de material de transport   114,5   5,85,8
     altres indústries manufactureres   113,2   9,39,3
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   113,8   10,92,4
Subministrament d'aigua   86,8   -0,3-3,4
Unitats: Base 2015=100.

Font: Idescat i INE.


Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Febrer 2018
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   104,4   3,13,2
Indústries extractives   91,6   14,115,9
Indústries manufactureres   105,6   2,64,6
     indústries d'alimentació, begudes i tabac   :   ::
     indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat   :   ::
     indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats   :   ::
     indústries químiques   102,4   1,35,3
     fabricació de productes farmacèutics   110,8   -3,53,1
     fabricació productes cautxú i matèries plàstiques   112,2   3,75,6
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   104,0   4,05,7
     metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics   :   ::
     materials i equips elèctrics, electrònics i òptics   :   ::
     fabricació de maquinària i equips mecànics   111,1   7,813,6
     fabricació de material de transport   :   ::
     altres indústries manufactureres   :   ::
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   103,1   5,5-2,7
Subministrament d'aigua   81,4   0,6-1,0
Unitats: Base 2015=100.

Font: INE.

: No disponible.

Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de producció industrial (IPI) creix un 3,9% interanual a Catalunya al febrer del 2018. Augmenten les indústries extractives (21,3%), les indústries manufactureres (3,2%), l'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (10,9%) i baixa el subministrament d'aigua (-0,3%), respecte el mes de febrer de 2017. Dins de les indústries manufactureres, es destaquen els increments de la metal.lúrgia i fabricació de productes metàl·lics (13,6%) i les indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat (9,6%). En sentit contrari, només mostren decrements la fabricació de productes farmacèutics (-10,3%), els materials i equips elèctrics,electrònics i òptics (-3,8%) i les indústries d'alimentació, begudes i tabac (-0,2%). A Espanya l'IPI puja un 3,1% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2018): 6 d'abril del 2018.

Més informació a:

 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: