Població ocupada en els serveisM RSS 

Catalunya. III trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   2.448,8   44,8   1,92,6
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes   165,6   -5,3   -3,13,5
Comerç detall   322,5   -17,1   -5,01,1
Transport i emmagatzematge   191,4   1,2   0,6-1,2
Hostaleria   274,9   9,2   3,54,9
Informació i comunicacions   120,7   23,0   23,617,1
Activitats financeres i assegurances   64,9   -8,7   -11,8-9,4
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques   221,5   -4,6   -2,03,1
Activitats administratives i serveis auxiliars   163,5   7,1   4,62,4
Administració pública   164,5   5,5   3,40,7
Educació   207,0   -7,2   -3,4-0,5
Sanitat i serveis socials   282,5   16,7   6,32,3
Activitats culturals i esportives, i altres serveis   269,8   25,0   10,26,3
Percentatge sobre la població ocupada (%)   73,8   -0,7   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. III trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   14.446,9   301,7   2,11,8
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes   1.054,6   -6,9   -0,71,6
Comerç detall   1.975,1   16,4   0,81,7
Transport i emmagatzematge   947,4   2,7   0,30,6
Hostaleria   1.749,3   48,1   2,80,9
Informació i comunicacions   598,6   66,2   12,46,8
Activitats financeres i assegurances   454,7   0,7   0,2-1,3
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques   1.119,5   66,7   6,37,7
Activitats administratives i serveis auxiliars   939,6   -9,1   -1,0-0,9
Administració pública   1.312,5   45,9   3,61,0
Educació   1.167,1   -34,4   -2,9-1,1
Sanitat i serveis socials   1.618,4   45,3   2,93,3
Activitats culturals i esportives, i altres serveis   1.510,1   60,1   4,12,0
Percentatge sobre la població ocupada (%)   75,8   -0,5   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Comentari

La població ocupada en els serveis a Catalunya ha estat de 2.448,8 milers de persones en el tercer trimestre del 2017, quantitat que suposa un increment interanual de l'1,9%. En relació amb els subsectors, mostren increments informació i comunicacions (23,6%), i activitats culturals i esportives, i altres serveis (10,2%), entre d'altres. En sentit contrari, cal destacar el decrement d'activitats financeres i assegurances (-11,8%). Els serveis apleguen el 73,8% de la població ocupada a Catalunya. Pel que fa a Espanya, la població ocupada en els serveis ha estat de 14.446,9 milers de persones, xifra que suposa una variació del 2,1% respecte al mateix període del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2017): 26 d'octubre del 2017.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: