Població ocupada en els serveisM RSS 

Catalunya. II trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   2.431,4   74,0   3,12,9
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes   172,6   3,2   1,97,0
Comerç detall   333,8   13,9   4,44,5
Transport i emmagatzematge   192,8   0,2   0,1-2,1
Hostaleria   262,6   18,0   7,45,7
Informació i comunicacions   111,6   18,4   19,713,8
Activitats financeres i assegurances   69,8   -8,2   -10,6-8,3
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques   224,5   3,7   1,75,9
Activitats administratives i serveis auxiliars   155,6   2,9   1,91,3
Administració pública   157,7   0,5   0,3-0,7
Educació   226,4   2,4   1,10,9
Sanitat i serveis socials   267,3   3,5   1,30,2
Activitats culturals i esportives, i altres serveis   256,6   15,7   6,54,3
Percentatge sobre la població ocupada (%)   74,3   0,2   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. II trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   14.210,6   244,1   1,71,6
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes   1.080,3   19,5   1,82,8
Comerç detall   1.916,7   41,8   2,22,1
Transport i emmagatzematge   922,2   -10,0   -1,10,8
Hostaleria   1.658,8   14,1   0,9-0,1
Informació i comunicacions   577,9   46,3   8,74,1
Activitats financeres i assegurances   443,1   -5,8   -1,3-2,0
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques   1.115,7   90,2   8,88,3
Activitats administratives i serveis auxiliars   930,0   -14,8   -1,6-0,8
Administració pública   1.266,5   6,5   0,5-0,3
Educació   1.296,7   -10,8   -0,8-0,3
Sanitat i serveis socials   1.547,7   53,6   3,63,6
Activitats culturals i esportives, i altres serveis   1.455,1   13,6   0,90,8
Percentatge sobre la població ocupada (%)   75,5   -0,8   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Comentari

La població ocupada en els serveis a Catalunya ha estat de 2.431,4 milers de persones en el segon trimestre del 2017, quantitat que suposa un increment interanual del 3,1%. En relació amb els subsectors, mostren increments informació i comunicacions (19,7%), i hostaleria (7,4%), entre d'altres. En sentit contrari, només mostra decrements activitats financeres i assegurances (-10,6%). Els serveis apleguen el 74,3% de la població ocupada a Catalunya. Pel que fa a Espanya, la població ocupada en els serveis ha estat de 14.210,6 milers de persones, xifra que suposa una variació de l'1,7% respecte al mateix període del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (II trimestre 2017): 27 de juliol del 2017.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: