Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisionsM RSS 

Catalunya. Setembre 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general (IPRI)   106,5   0,4   3,40,2
Indústries extractives   91,1   0,0   0,00,0
Indústries manufactureres   107,4   0,3   2,61,4
     indústries de productes alimentaris   113,1   -0,4   1,61,1
     fabricació de begudes   110,9   0,1   1,50,4
     indústries tèxtils   105,9   -0,1   1,20,8
     confecció de peces de vestir   103,0   0,2   0,30,4
     ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria   107,6   -0,1   0,70,5
     indústries del paper   105,6   -0,1   2,42,6
     arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats   123,4   1,5   4,5-0,5
     indústries químiques   109,2   1,2   2,63,5
     fabricació de productes farmacèutics   101,1   0,0   1,11,3
     fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques   107,0   0,1   0,50,9
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   105,1   0,1   1,10,3
     metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges   110,3   2,1   15,34,6
     fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips   102,9   -0,1   2,01,5
     fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics   103,9   0,0   0,80,8
     fabricació de materials i equips elèctrics   117,9   0,3   1,70,9
     fabricació de maquinària i equips ncaa   106,7   0,1   0,40,6
     fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs   100,9   0,0   1,61,4
     fabricació d'altres materials de transport   103,1   0,2   -0,7-0,7
     fabricació de mobles   105,9   -0,1   1,41,4
     indústries manufactureres diverses   100,6   0,7   0,40,4
     reparació i instal·lació de maquinària i equips   100,3   -0,2   0,60,8
Energia elèctrica i gas   104,4   0,7   7,6-5,4
Subministrament d'aigua (1)   128,5   0,1   0,1-0,1
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-09

Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Setembre 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general (IPRI)   108,7   0,5   3,40,1
Indústries extractives   101,2   0,1   0,60,7
Indústries manufactureres   107,7   0,5   3,51,5
     indústries de productes alimentaris   114,8   -0,3   2,51,7
     fabricació de begudes   111,0   -0,1   1,10,8
     indústries tèxtils   106,1   0,0   0,70,5
     confecció de peces de vestir   100,6   0,3   0,60,8
     ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria   107,1   0,0   0,60,6
     indústries del paper   108,9   0,2   4,44,0
     arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats   109,7   1,3   2,3-0,2
     indústries químiques   111,2   0,6   3,23,0
     fabricació de productes farmacèutics   102,6   0,1   1,31,5
     fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques   108,4   0,1   0,70,9
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   102,6   0,1   0,30,4
     metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges   112,3   2,1   14,99,1
     fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips   103,7   0,0   2,31,6
     fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics   86,8   0,0   -0,10,0
     fabricació de materials i equips elèctrics   105,8   0,1   1,21,2
     fabricació de maquinària i equips ncaa   104,7   0,0   0,40,4
     fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs   101,2   0,1   0,30,2
     fabricació d'altres materials de transport   115,5   -0,1   3,92,1
     fabricació de mobles   106,1   0,0   0,90,7
     indústries manufactureres diverses   105,5   0,3   0,20,4
     reparació i instal·lació de maquinària i equips   101,2   -0,2   0,41,1
Energia elèctrica i gas   113,5   0,6   3,7-6,4
Subministrament d'aigua (1)   116,4   -0,1   -0,1-0,2
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-09

Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

A Catalunya l'índex de preus industrials (IPRI) al mes de setembre del 2017 augmenta un 0,4% respecte al mes anterior i un 3,4% respecte a un any enrere. Per seccions de la CCAE-09, i en termes interanuals, creix el subministrament d'aigua (0,1%), l'energia elèctrica i gas (7,6%), les indústries manufactureres (2,6%), mentre que es mantenen les indústries extractives. Dintre de les indústries manufactureres, cal destacar l'increment del 15,3% de metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges, mentre que disminueixen la fabricació d'altres materials de transport (-0,7%). L'IPRI a Espanya puja un 0,5% respecte a l'agost del 2017 i puja un 3,4% respecte al setembre de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (setembre 2017): 25 d'octubre del 2017.

Més informació a:

 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions (CCAE-09). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: