Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisionsM RSS 

Catalunya. Juliol 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general (IPRI)   106,3   -0,1   3,40,1
Indústries extractives   91,1   0,0   0,10,0
Indústries manufactureres   106,9   -0,1   1,81,0
     indústries de productes alimentaris   113,6   -0,1   2,11,5
     fabricació de begudes   110,8   0,2   1,50,4
     indústries tèxtils   106,1   0,3   0,80,9
     confecció de peces de vestir   103,1   -0,2   0,50,5
     ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria   107,7   -0,7   0,50,6
     indústries del paper   105,1   -0,1   2,02,1
     arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats   122,4   0,3   1,4-1,3
     indústries químiques   107,8   -0,5   0,92,2
     fabricació de productes farmacèutics   101,2   0,3   1,51,4
     fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques   107,0   0,1   0,61,0
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   104,5   0,0   0,5-0,2
     metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges   106,6   2,0   6,61,1
     fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips   103,1   -0,2   2,11,6
     fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics   103,9   0,0   0,80,8
     fabricació de materials i equips elèctrics   117,6   0,2   0,70,6
     fabricació de maquinària i equips ncaa   106,6   0,1   0,00,6
     fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs   101,0   0,3   0,71,5
     fabricació d'altres materials de transport   102,9   0,0   -0,9-0,9
     fabricació de mobles   106,0   0,1   1,51,6
     indústries manufactureres diverses   100,3   0,9   -1,00,0
     reparació i instal·lació de maquinària i equips   100,0   -0,4   -0,70,5
Energia elèctrica i gas   105,8   -0,1   12,5-4,2
Subministrament d'aigua (1)   128,4   -0,1   -0,2-0,2
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-09

Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Juliol 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general (IPRI)   108,4   0,0   3,2-0,1
Indústries extractives   101,4   -0,2   0,90,9
Indústries manufactureres   106,9   0,0   2,70,7
     indústries de productes alimentaris   115,0   0,1   2,31,8
     fabricació de begudes   111,1   0,0   1,41,0
     indústries tèxtils   106,1   0,2   0,50,5
     confecció de peces de vestir   100,2   -0,1   0,50,4
     ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria   107,1   0,0   0,40,7
     indústries del paper   108,3   0,2   3,43,5
     arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats   109,5   -0,6   1,1-0,5
     indústries químiques   110,7   -0,3   2,12,6
     fabricació de productes farmacèutics   102,7   0,2   1,61,6
     fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques   108,5   0,2   0,61,0
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   102,5   0,1   0,00,3
     metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges   109,2   0,5   10,76,1
     fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips   103,4   -0,1   2,11,4
     fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics   87,2   0,0   0,30,5
     fabricació de materials i equips elèctrics   105,8   0,4   1,21,2
     fabricació de maquinària i equips ncaa   104,6   0,0   0,20,3
     fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs   101,1   0,0   -0,20,1
     fabricació d'altres materials de transport   115,6   0,0   4,92,1
     fabricació de mobles   106,0   0,0   0,70,6
     indústries manufactureres diverses   105,1   0,3   -0,50,0
     reparació i instal·lació de maquinària i equips   101,3   0,0   0,01,2
Energia elèctrica i gas   115,9   0,0   6,8-4,4
Subministrament d'aigua (1)   116,5   -0,2   -1,0-0,2
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-09

Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

A Catalunya l'índex de preus industrials (IPRI) al mes de juliol del 2017 decreix un 0,1% respecte al mes anterior, i augmenta un 3,4% respecte a un any enrere. Per seccions de la CCAE-09, i en termes interanuals, decreix el subministrament d'aigua (-0,2%). En sentit contrari creixen l'energia elèctrica i gas (12,5%) així com les indústries manufactureres (1,8%), i les indústries extractives (0,1%). Dintre de les indústries manufactureres, cal destacar l'increment del 6,6% de metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges, mentre que decreixen la fabricació d'altres materials de transport (-0,9%) i la reparació i instal·lació de maquinària i equips (-0,7%). L'IPRI a Espanya no varia respecte al juny del 2017 i puja un 3,2% respecte al juliol de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (juliol 2017): 25 d'agost del 2017.

Més informació a:

 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions (CCAE-09). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: