Facturació d'energia elèctrica. Per sectorsM RSS 

Catalunya. 2005
        Valor        Variació (%)
           2003           2004           2005           2003           2004           2005
Total   :   :   41.429,3   ..   ....
Indústria   :   :   16.828,7   ..   ....
Sector terciari   :   :   13.810,3   ..   ....
Sector domèstic   :   :   10.099,1   ..   ....
Altres   :   :   691,2   ..   ....
Unitats: GWh.

Font: Institut Català d'Energia.

Nota: Els resultats d'aquesta taula mostren l'activitat econòmica classificada segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1).


Data de publicació:

Darrer període (2017): 23 de gener del 2018.

Més informació a:

 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Volum de negoci en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Volum de negoci en la indústria. Per destinació geogràfica de les vendes T
 Persones ocupades en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Despeses de personal en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Inversió bruta en actius materials en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Inversió industrial T
 Matriculació de vehicles industrials. Per procedència T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T

Sou aquí: