Persones ocupades en la indústria. Per agrupacions d'activitatM RSS 

Catalunya. 2014
        Valor        Variació (%)
           2012           2013           2014           2012           2013           2014
Total indústria   421.106   427.591   422.432   -4,6   ..-1,2
Indústries extractives i refinació del petroli   3.994   3.509   3.729   0,8   ..6,3
Indústries de productes alimentaris   67.195   67.120   67.180   2,9   ..0,1
Fabricació de begudes i indústria del tabac   8.053   8.195   8.543   -14,0   ..4,2
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir   29.056   29.903   29.319   -9,3   ..-2,0
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria   7.641   7.289   6.322   -9,2   ..-13,3
Indústria del paper i de les arts gràfiques   29.398   27.936   29.243   -7,3   ..4,7
Indústries químiques   31.853   31.117   30.667   -2,1   ..-1,4
Fabricació de productes farmacèutics   18.581   18.569   19.211   -6,5   ..3,5
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques   21.318   20.999   20.099   -6,2   ..-4,3
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics   11.520   10.672   10.272   -17,4   ..-3,7
Metal·lúrgia   5.906   5.480   5.503   -5,2   ..0,4
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips   47.342   46.008   44.426   -8,6   ..-3,4
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic   21.940   20.700   21.042   -4,6   ..1,6
Fabricació de maquinària i equips ncaa   23.558   23.773   23.922   -2,0   ..0,6
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs   36.196   35.212   37.137   -0,2   ..5,5
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor   2.937   3.283   2.851   -4,7   ..-13,2
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses   16.686   20.074   17.208   -7,6   ..-14,3
Reparació i instal·lació de maquinària i equips   11.973   13.636   13.185   2,8   ..-3,3
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas   7.244   6.748   6.070   -3,9   ..-10,0
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus   18.716   27.367   26.502   -5,9   ..-3,2
Unitats: Persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta industrial d'empreses de l'INE.

Amunt
Espanya. 2014
        Valor        Variació (%)
           2012           2013           2014           2012           2013           2014
Total indústria   1.922.272   1.949.194   1.931.972   -6,2   ..-0,9
Indústries extractives i refinació del petroli   33.635   30.524   29.284   -7,3   ..-4,1
Indústries de productes alimentaris   307.163   309.664   308.906   -1,5   ..-0,2
Fabricació de begudes i indústria del tabac   48.410   48.181   47.325   -1,7   ..-1,8
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir   113.203   120.372   121.162   -8,1   ..0,7
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria   49.602   48.028   47.094   -13,7   ..-1,9
Indústria del paper i de les arts gràfiques   103.452   105.613   101.674   -7,1   ..-3,7
Indústries químiques   80.668   81.025   79.521   -1,6   ..-1,9
Fabricació de productes farmacèutics   36.713   36.992   38.677   -3,3   ..4,6
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques   88.218   88.345   86.268   -5,8   ..-2,4
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics   99.304   90.469   85.695   -15,4   ..-5,3
Metal·lúrgia   60.316   57.800   58.041   -5,0   ..0,4
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips   222.730   224.647   220.619   -11,3   ..-1,8
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic   89.453   83.203   80.743   -7,4   ..-3,0
Fabricació de maquinària i equips ncaa   99.076   96.924   97.457   -3,0   ..0,5
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs   134.113   131.837   135.997   -3,8   ..3,2
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor   41.865   40.419   40.235   -3,9   ..-0,5
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses   93.216   97.694   93.461   -11,0   ..-4,3
Reparació i instal·lació de maquinària i equips   64.485   64.925   71.986   -5,2   ..10,9
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas   39.180   39.589   38.907   -5,8   ..-1,7
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus   117.470   152.941   148.922   -0,5   ..-2,6
Unitats: Persones.

Font: INE. Enquesta industrial d'empreses.

Nota: Fins a l'any 2012, l'Enquesta centrava l'àmbit d'estudi en les empreses industrials amb almenys una persona assalariada. A partir de l'any 2013, amplia l'àmbit d'estudi a les empreses industrials sense assalariats. Per tant, l'evolució dels resultats està afectada per l' ampliació esmentada.


Comentari

El nombre d'ocupats en la indústria a Catalunya l'any 2014 va ser de 422.432 persones, un 1,2% menys que l'any anterior. Les agrupacions amb increments més alts són les indústries extractives i refinació de petroli (6,3%) i la fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs (5,5%). En sentit contrari, els decrements més intensos els registren la fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses (-14,3%), les indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria (-13,3%) i la fabricació d'altres materials de transport, exc. vehicles motor (-13,2%). A Espanya, l'any 2014 hi va haver 1.931.972 persones ocupades en la indústria, un 0,9% per sota del valor registrat el 2013.

Data de publicació:

Darrer període (2014): 29 de març del 2016.

Més informació a:

 Enquesta industrial d'empreses. Base de dades. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Volum de negoci en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Volum de negoci en la indústria. Per destinació geogràfica de les vendes T
 Persones ocupades en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Despeses de personal en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Inversió bruta en actius materials en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Inversió industrial T
 Matriculació de vehicles industrials. Per procedència T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T

Sou aquí: