Volum de negoci en la indústria. Per agrupacions d'activitatM RSS 

Catalunya. 2014
        Valor        Variació (%)
           2012           2013           2014           2012           2013           2014
Total indústria   126.817.114   125.999.712   127.278.483   -1,8   ..1,0
Indústries extractives i refinació del petroli   8.422.723   7.083.556   6.964.957   24,3   ..-1,7
Indústries de productes alimentaris   21.185.609   21.870.626   22.279.179   1,6   ..1,9
Fabricació de begudes i indústria del tabac   2.818.664   2.848.007   2.887.632   -6,7   ..1,4
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir   4.291.332   4.603.446   4.418.613   -11,0   ..-4,0
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria   860.094   674.360   709.778   -4,6   ..5,3
Indústria del paper i de les arts gràfiques   5.282.155   5.386.953   5.319.847   -8,4   ..-1,2
Indústries químiques   17.065.084   16.152.970   16.268.058   -0,1   ..0,7
Fabricació de productes farmacèutics   5.944.703   6.078.035   6.051.427   -8,5   ..-0,4
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques   4.302.580   4.464.048   4.456.201   -2,6   ..-0,2
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics   2.027.573   1.903.543   2.007.139   -21,4   ..5,4
Metal·lúrgia   3.993.796   3.502.935   3.462.262   -3,7   ..-1,2
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips   6.685.918   6.410.430   6.735.574   -8,0   ..5,1
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic   5.219.376   4.424.824   4.601.661   -4,0   ..4,0
Fabricació de maquinària i equips ncaa   4.048.920   4.179.404   4.174.728   -0,8   ..-0,1
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs   13.324.391   14.280.041   15.323.292   4,4   ..7,3
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor   531.403   481.029   478.059   -4,2   ..-0,6
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses   1.897.521   1.881.976   1.937.887   -5,9   ..3,0
Reparació i instal·lació de maquinària i equips   1.285.875   1.296.871   1.428.946   -3,3   ..10,2
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas   15.043.009   15.308.160   14.456.005   -6,4   ..-5,6
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus   2.586.386   3.168.499   3.317.239   -5,4   ..4,7
Unitats: Milers d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta industrial d'empreses de l'INE.

Amunt
Espanya. 2014
        Valor        Variació (%)
           2012           2013           2014           2012           2013           2014
Total indústria   570.984.367   562.350.692   571.921.638   -0,7   ..1,7
Indústries extractives i refinació del petroli   62.285.864   56.211.140   51.843.390   16,6   ..-7,8
Indústries de productes alimentaris   85.975.052   87.171.917   89.451.177   0,9   ..2,6
Fabricació de begudes i indústria del tabac   16.883.747   17.099.412   16.593.274   1,3   ..-3,0
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir   13.255.717   13.977.553   14.067.817   -10,7   ..0,6
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria   5.368.144   5.117.671   5.402.313   -13,8   ..5,6
Indústria del paper i de les arts gràfiques   18.307.841   18.340.645   17.698.829   -8,5   ..-3,5
Indústries químiques   39.471.371   38.049.163   38.174.260   2,8   ..0,3
Fabricació de productes farmacèutics   13.961.867   14.178.216   13.728.322   -2,5   ..-3,2
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques   17.819.129   18.229.918   18.418.010   -6,7   ..1,0
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics   15.675.063   14.566.407   14.946.949   -18,0   ..2,6
Metal·lúrgia   29.287.070   28.004.653   29.637.126   -8,3   ..5,8
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips   28.546.619   27.653.501   28.807.654   -10,7   ..4,2
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic   19.123.590   17.166.148   17.639.718   -7,4   ..2,8
Fabricació de maquinària i equips ncaa   17.631.133   17.477.854   18.208.913   -0,4   ..4,2
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs   48.245.359   52.149.606   57.492.924   -9,4   ..10,2
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor   10.663.316   10.918.949   11.366.577   -3,2   ..4,1
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses   8.520.449   8.228.337   8.546.502   -9,5   ..3,9
Reparació i instal·lació de maquinària i equips   6.269.711   6.351.268   7.334.007   -6,8   ..15,5
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas   98.706.006   93.795.190   95.139.360   9,8   ..1,4
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus   14.987.318   17.663.143   17.424.517   -1,2   ..-1,4
Unitats: Milers d'euros.

Font: INE. Enquesta industrial d'empreses.

Nota: Fins a l'any 2012, l'Enquesta centrava l'àmbit d'estudi en les empreses industrials amb almenys una persona assalariada. A partir de l'any 2013, amplia l'àmbit d'estudi a les empreses industrials sense assalariats. Per tant, l'evolució dels resultats està afectada per l' ampliació esmentada.


Comentari

El volum de negoci en la indústria a Catalunya l'any 2014 va ser de gairebé 127.278,5 milions d'euros, quantitat que es tradueix en un increment interanual de l'1%. Destaca el creixement del 10,2% de la reparació i instal·lació de maquinària i equips. També augmenten les indústries d'altres productes minerals no metàl·lics (5,4%) i les indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria (5,3%), entre d'altres. De la resta d'agrupacions, el decrement més intens el mostra la producció i distribució d'energia elèctrica i gas (-5,6%). A Espanya, el volum de negoci va ascendir a 571.921,6 milions d'euros, un 1,7% més que l'any 2013.

Data de publicació:

Darrer període (2014): 29 de març del 2016.

Més informació a:

 Enquesta industrial d'empreses. Base de dades. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Volum de negoci en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Volum de negoci en la indústria. Per destinació geogràfica de les vendes T
 Persones ocupades en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Despeses de personal en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Inversió bruta en actius materials en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Inversió industrial T
 Matriculació de vehicles industrials. Per procedència T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T

Sou aquí: