Despeses de personal en la indústria. Per agrupacions d'activitatM RSS 

Catalunya. 2015
        Valor        Variació (%)
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Total indústria   17.034.985   16.809.446   17.621.857   ..   -1,34,8
Indústries extractives i refinació del petroli   203.757   207.840   201.201   ..   2,0-3,2
Indústries de productes alimentaris   2.172.551   2.102.116   2.177.014   ..   -3,23,6
Fabricació de begudes i indústria del tabac   374.526   371.759   390.907   ..   -0,75,2
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir   850.490   806.836   837.242   ..   -5,13,8
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria   168.706   156.776   167.118   ..   -7,16,6
Indústria del paper i de les arts gràfiques   1.030.046   1.025.670   968.892   ..   -0,4-5,5
Indústries químiques   1.701.755   1.700.614   1.802.026   ..   -0,16,0
Fabricació de productes farmacèutics   1.153.061   1.148.832   1.293.598   ..   -0,412,6
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques   817.917   779.649   849.581   ..   -4,79,0
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics   457.703   423.573   407.017   ..   -7,5-3,9
Metal·lúrgia   240.604   232.893   250.389   ..   -3,27,5
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips   1.601.569   1.523.239   1.583.068   ..   -4,93,9
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic   916.621   908.491   905.682   ..   -0,9-0,3
Fabricació de maquinària i equips ncaa   982.699   990.592   1.007.212   ..   0,81,7
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs   1.674.696   1.790.148   1.882.953   ..   6,95,2
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor   127.188   125.761   114.524   ..   -1,1-8,9
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses   510.899   484.031   517.304   ..   -5,36,9
Reparació i instal·lació de maquinària i equips   445.446   467.922   544.983   ..   5,016,5
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas   582.408   577.335   575.054   ..   -0,9-0,4
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus   1.022.342   985.370   1.146.095   ..   -3,616,3
Unitats: Milers d'euros.

Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.

Amunt
Espanya. 2015
        Valor        Variació (%)
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Total indústria   70.107.296   69.658.642   71.456.579   ..   -0,62,6
Indústries extractives i refinació del petroli   1.576.858   1.635.731   1.559.810   ..   3,7-4,6
Indústries de productes alimentaris   8.734.053   8.666.855   8.895.041   ..   -0,82,6
Fabricació de begudes i indústria del tabac   2.094.035   1.960.510   2.073.023   ..   -6,45,7
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir   2.686.063   2.659.833   2.777.485   ..   -1,04,4
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria   1.125.125   1.070.667   1.095.475   ..   -4,82,3
Indústria del paper i de les arts gràfiques   3.425.499   3.325.825   3.226.861   ..   -2,9-3,0
Indústries químiques   3.823.293   3.814.491   3.966.538   ..   -0,24,0
Fabricació de productes farmacèutics   2.137.896   2.169.697   2.235.051   ..   1,53,0
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques   3.259.198   3.215.791   3.313.159   ..   -1,33,0
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics   3.232.767   3.045.074   3.019.466   ..   -5,8-0,8
Metal·lúrgia   2.746.392   2.744.932   2.688.057   ..   -0,1-2,1
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips   7.082.487   6.827.980   6.967.680   ..   -3,62,0
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic   3.466.759   3.286.823   3.476.870   ..   -5,25,8
Fabricació de maquinària i equips ncaa   4.017.236   4.074.345   4.079.569   ..   1,40,1
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs   5.656.182   5.904.790   6.286.941   ..   4,46,5
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor   2.272.151   2.281.648   2.343.935   ..   0,42,7
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses   2.283.574   2.185.804   2.216.532   ..   -4,31,4
Reparació i instal·lació de maquinària i equips   2.255.695   2.535.563   2.734.019   ..   12,47,8
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas   2.919.340   3.082.276   3.011.085   ..   5,6-2,3
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus   5.312.693   5.170.005   5.489.984   ..   -2,76,2
Unitats: Milers d'euros.

Font: INE. Estadística estructural d'empreses del sector industrial.

Nota: Fins a l'any 2012, l'Enquesta centrava l'àmbit d'estudi en les empreses industrials amb almenys una persona assalariada. A partir de l'any 2013, amplia l'àmbit d'estudi a les empreses industrials sense assalariats. Per tant, l'evolució dels resultats està afectada per l' ampliació esmentada.


Comentari

Les despeses de personal en la indústria a Catalunya l'any 2015 van ser de 17.621,8 milions d'euros, un 4,8% més que l'any anterior. Tres agrupacions d'activitat registren augments destacables respecte a un any enrere: la reparació i instal·lació de maquinària i equips (16,5%), el subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus (16,3%), i la fabricació de productes farmacèutics (12,6%). Entre els decrements, cal destacar la baixada del 8,9% interanual de la fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor, i el descens del 5,5% de la indústria del paper i de les arts gràfiques. A Espanya, les despeses de personal en la indústria van ser de 71.456,6 milions d'euros, un 2,6% per sobre del valor registrat un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 19 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Estadística estructural d'empreses del sector industrial. INE.
 Estadística estructural d'empreses del sector industrial. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Volum de negoci en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Volum de negoci en la indústria. Per destinació geogràfica de les vendes T
 Persones ocupades en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Despeses de personal en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Inversió bruta en actius materials en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Inversió industrial T
 Matriculació de vehicles industrials. Per procedència T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T

Sou aquí: