Despeses de personal en els serveis. Per agrupacions d'activitatM RSS 

Catalunya. 2015
        Valor        Variació (%)
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes   1.291.434   1.147.959   1.202.067   2,2   -11,14,7
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor   7.388.389   7.472.708   7.537.662   -2,7   ..0,9
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes   4.759.644   4.638.590   4.995.456   -1,2   -2,57,7
Transport i emmagatzematge   4.394.456   4.560.802   4.673.989   -5,4   3,82,5
Hostaleria   3.394.959   3.277.533   3.674.676   -2,6   -3,512,1
Informació i comunicacions   3.124.210   3.350.950   3.945.467   -3,5   7,317,7
Activitats immobiliàries   889.248   960.162   972.839   -9,3   8,01,3
Activitats professionals, científiques i tècniques   4.925.229   5.495.904   5.835.392   0,2   11,66,2
Activitats administratives i serveis auxiliars   4.456.816   4.961.804   5.378.142   0,9   11,38,4
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   1.292.750   1.307.574   1.535.788   -0,7   1,117,5
Altres serveis   615.609   552.748   580.587   1,5   -10,25,0
Unitats: Milers d'euros.

Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.


Nota: L'any 2014, s'han incorporat en l'agrupació "Comerç a l'engròs i intermediaris, excepte vehicles de motor" empreses (del grup 467 de la CCAE-2009) que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta. Aquesta manca d'homogeneïtat fa que no sigui procedent calcular la variació interanual d'aquestes agrupacions d'activitat en els anys esmentats.

Amunt
Espanya. 2015
        Valor        Variació (%)
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes   6.499.675   6.163.034   6.485.463   -5,6   -5,25,2
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor   28.710.984   28.955.170   30.230.675   -3,1   ..4,4
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes   25.683.506   25.457.571   26.787.059   -2,0   -0,95,2
Transport i emmagatzematge   22.449.616   22.649.480   23.374.392   -5,3   0,93,2
Hostaleria   18.087.812   18.167.707   19.450.547   -3,3   0,47,1
Informació i comunicacions   17.526.357   17.933.027   21.626.584   -3,0   2,320,6
Activitats immobiliàries   3.259.768   3.408.260   3.626.147   -4,6   4,66,4
Activitats professionals, científiques i tècniques   22.538.132   25.344.212   26.932.879   -1,5   12,56,3
Activitats administratives i serveis auxiliars   21.772.973   23.249.467   25.063.437   -0,1   6,87,8
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   5.724.650   5.792.100   6.344.989   -3,6   1,29,5
Altres serveis   2.873.724   2.869.669   3.002.340   -4,6   -0,14,6
Unitats: Milers d'euros.

Font: INE. Estadística estructural d'empreses del sector comerç i Estadística estructural d'empreses del sector serveis.


Nota: L'any 2014, s'han incorporat en l'agrupació "Comerç a l'engròs i intermediaris, excepte vehicles de motor" empreses (del grup 467 de la CCAE-2009) que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta. Aquesta manca d'homogeneïtat fa que no sigui procedent calcular la variació interanual d'aquestes agrupacions d'activitat en els anys esmentats.


Comentari

Segons l'estadística estructural d'empreses del sector serveis, les despeses de personal a Catalunya presenten l'any 2015 taxes de variació interanual positives en totes les agrupacions. Els creixements més intensos es donen a informació i comunicacions (17,7%) i a activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (17,5%). Cal destacar l'increment del 0,9% registrat pel comerç a l'engròs i intermediaris, excepte vehicles de motor, atès que aplega la despesa més alta en termes absoluts. A Espanya l'agrupació majoritària és també comerç a l'engròs i intermediaris, excepte vehicles motor, que puja un 4,4% respecte al 2014.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 30 de novembre del 2017.

Més informació a:

 Estadística estructural d'empreses del sector serveis. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Volum de negoci en els serveis. Per agrupacions d'activitat T
 Persones ocupades en els serveis. Per agrupacions d'activitat T
 Despeses de personal en els serveis. Per agrupacions d'activitat T
 Inversió bruta en actius materials en els serveis. Per agrupacions d'activitat T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). A preus corrents T

Sou aquí: