Salari brut anual. Per sexe i tipus de jornadaM RSS 

Catalunya. 2015
        Valor        Variació (%)
        Homes        Dones        Total        Homes        Dones        Total
Salari brut anual mitjà   27.514,06   20.946,56   24.321,57   0,2   3,11,6
Completa   30.164,20   25.509,91   28.158,93   -0,4   0,60,0
Parcial   11.903,38   11.063,34   11.337,96   10,8   8,29,2
Unitats: Euros.

Font: INE. Enquesta anual d'estructura salarial.

Amunt
Espanya. 2015
        Valor        Variació (%)
        Homes        Dones        Total        Homes        Dones        Total
Salari brut anual mitjà   25.992,76   20.051,58   23.106,30   1,0   1,61,1
Completa   28.509,14   25.045,91   27.039,01   0,7   0,00,3
Parcial   10.538,84   9.851,64   10.065,18   5,1   1,72,8
Unitats: Euros.

Font: INE. Enquesta anual d'estructura salarial.


Comentari

L'any 2015, el salari brut anual a Catalunya mostra un increment de l'1,6% respecte al 2014. Per tipus de jornada i sexe, l'increment interanual més alt es va registrar en el cas dels homes amb jornada parcial (10,8%). En el cas d'Espanya, el salari brut anual va augmentar un 1,1% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 3 de juliol del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població assalariada. Per sector contractant i sexe T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per grandària de les unitats T
 Cost laboral per treballador i any. Per components T
 Salaris pactats en acords col·lectius T
 Salari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat T
 Salari brut anual. Per sexe i percentils T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracte T
 Salari brut anual. Per sexe i tipus de jornada T
 Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys T
 Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies T
 Accidents de treball amb baixa T

Sou aquí: