Procediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensióM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Empreses concursades   981   916   747   -28,9   -6,6-18,4
Per activitat econòmica      
     agricultura i pesca   11   7   4   10,0   -36,4-42,9
     indústria i energia   148   119   100   -34,2   -19,6-16,0
     construcció   182   158   79   -36,6   -13,2-50,0
     comerç   222   181   173   -21,3   -18,5-4,4
     transports i emmagatzematge   25   31   31   -50,0   24,00,0
     hoteleria   52   49   30   -26,8   -5,8-38,8
     informació i comunicacions   38   43   42   -35,6   13,2-2,3
     immobiliàries financeres i assegurances   41   38   28   -34,9   -7,3-26,3
     activitats professionals i tècniques   72   76   64   -30,8   5,6-15,8
     activitats administratives i serveis auxiliars   42   58   48   -36,4   38,1-17,2
     resta de serveis   59   70   62   11,3   18,6-11,4
     sense classificar   89   86   86   -19,1   -3,40,0
Per dimensió      
     0   152   158   138   -32,1   3,9-12,7
     1 a 9   486   499   389   -35,2   2,7-22,0
     10 a 49   222   141   105   -9,8   -36,5-25,5
     50 a 99   18   12   16   -30,8   -33,333,3
     100 i més   14   20   13   -41,7   42,9-35,0
     sense classificar   89   86   86   -19,1   -3,40,0
Unitats: Nombre.

Font: INE. Estadística del procediment concursal.

Amunt
Espanya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Empreses concursades   5.097   4.297   4.095   -22,3   -15,7-4,7
Per activitat econòmica      
     agricultura i pesca   70   44   50   22,8   -37,113,6
     indústria i energia   642   528   541   -37,2   -17,82,5
     construcció   1.031   782   630   -31,8   -24,2-19,4
     comerç   1.100   895   876   -13,5   -18,6-2,1
     transports i emmagatzematge   172   148   164   -32,0   -14,010,8
     hoteleria   302   277   227   -18,2   -8,3-18,1
     informació i comunicacions   187   138   167   -11,0   -26,221,0
     immobiliàries financeres i assegurances   172   174   147   -32,0   1,2-15,5
     activitats professionals i tècniques   390   349   334   -8,2   -10,5-4,3
     activitats administratives i serveis auxiliars   222   230   205   -21,8   3,6-10,9
     resta de serveis   319   321   327   -6,2   0,61,9
     sense classificar   490   411   427   -13,6   -16,13,9
Per dimensió      
     0   841   740   704   -17,6   -12,0-4,9
     1 a 9   2.623   2.262   2.075   -24,3   -13,8-8,3
     10 a 49   967   730   713   -23,1   -24,5-2,3
     50 a 99   91   82   97   -38,9   -9,918,3
     100 i més   85   72   79   -19,0   -15,39,7
     sense classificar   490   411   427   -13,6   -16,13,9
Unitats: Nombre.

Font: INE. Estadística del procediment concursal.

Les dades del darrer any són provisionals.


Comentari

El nombre d'empreses concursades a Catalunya l'any 2017 va ser de 747 (segons dades provisionals), xifra que suposa un decrement del 18,4% respecte al 2016. Les activitats econòmiques majoritàries són el comerç, la indústria i energia, i la construcció, que baixen un 4,4%, un 16% i un 50%, respectivament. Per trams d'assalariats, totes les empreses mostren decrements respecte a l'any anterior excepte les de 50 a 99 assalariats, que van augmentar un 33,3%. A Espanya, el nombre d'empreses concursades va disminuir un 4,7% respecte d'un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 7 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus concurs. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Empreses a 1 de gener. Per sectors d'activitat, grandària i condició jurídica T
 Establiments a 1 de gener. Per sectors d'activitat i grandària T
 Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T
 Procediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensió T

Sou aquí: