Procediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensióM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Empreses concursades   1.380   981   869   -26,0   -28,9-11,4
Per activitat econòmica      
     agricultura i pesca   10   11   4   -9,1   10,0-63,6
     indústria i energia   225   148   108   -37,5   -34,2-27,0
     construcció   287   182   147   -33,9   -36,6-19,2
     comerç   282   222   174   -23,4   -21,3-21,6
     transports, emmagatzematge   50   25   29   -27,5   -50,016,0
     hoteleria   71   52   48   -9,0   -26,8-7,7
     informació i comunicacions   59   38   43   20,4   -35,613,2
     immobiliàries financeres i assegurances   63   41   36   -32,3   -34,9-12,2
     activitats professionals i tècniques   104   72   74   -17,5   -30,82,8
     activitats administratives i serveis auxiliars   66   42   57   -7,0   -36,435,7
     resta de serveis   53   59   68   -39,1   11,315,3
     sense classificar   110   89   81   -8,3   -19,1-9,0
Per dimensió      
     0   224   152   144   -12,2   -32,1-5,3
     1 a 9   750   486   476   -21,4   -35,2-2,1
     10 a 49   246   222   138   -45,7   -9,8-37,8
     50 a 99   26   18   11   -49,0   -30,8-38,9
     100 i més   24   14   19   -27,3   -41,735,7
     sense cls.   110   89   81   -8,3   -19,1-9,0
Unitats: Nombre.

Font: INE. Estadística del procediment concursal.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Empreses concursades   6.564   5.097   4.080   -28,2   -22,3-20,0
Per activitat econòmica      
     agricultura i pesca   57   70   39   -31,3   22,8-44,3
     indústria i energia   1.023   642   496   -35,0   -37,2-22,7
     construcció   1.511   1.031   739   -37,8   -31,8-28,3
     comerç   1.272   1.100   856   -24,6   -13,5-22,2
     transports, emmagatzematge   253   172   138   -19,9   -32,0-19,8
     hoteleria   369   302   261   -7,8   -18,2-13,6
     informació i comunicacions   210   187   133   -3,2   -11,0-28,9
     immobiliàries financeres i assegurances   253   172   166   -32,2   -32,0-3,5
     activitats professionals i tècniques   425   390   335   -25,8   -8,2-14,1
     activitats administratives i serveis auxiliars   284   222   216   -37,6   -21,8-2,7
     resta de serveis   340   319   301   -5,6   -6,2-5,6
     sense classificar   567   490   400   -15,9   -13,6-18,4
Per dimensió      
     0   1.021   841   687   -21,5   -17,6-18,3
     1 a 9   3.464   2.623   2.141   -23,5   -24,3-18,4
     10 a 49   1.258   967   702   -42,2   -23,1-27,4
     50 a 99   149   91   78   -46,4   -38,9-14,3
     100 i més   105   85   72   -44,4   -19,0-15,3
     sense cls.   567   490   400   -15,9   -13,6-18,4
Unitats: Nombre.

Font: INE. Estadística del procediment concursal.

Les dades del darrer any són provisionals.


Comentari

El nombre d'empreses concursades a Catalunya l'any 2016 va ser de 869 (segons dades provisionals), xifra que suposa un decrement de l'11,4% respecte al 2015. Les activitats econòmiques majoritàries són el comerç, la construcció i indústria i energia, que baixen un 21,6%, un 19,2% i un 27%, respectivament. De la resta d'activitats registren increments respecte al 2015 activitats administratives i serveis auxiliars (35,7%) i transports, emmagatzematge (16%), entre d'altres. Per trams d'assalariats, totes les empreses mostren decrements respecte a l'any anterior excepte les de 100 assalariats i més, que van augmentar un 35,7%. A Espanya, el nombre d'empreses concursades va disminuir un 20% respecte d'un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 7 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus concurs. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Empreses a 1 de gener. Per sectors d'activitat, grandària i condició jurídica T
 Establiments a 1 de gener. Per sectors d'activitat i grandària T
 Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T
 Procediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensió T

Sou aquí: