Usos lingüístics. Per àmbits d'úsM RSS 

Població de 15 anys i més segons usos lingüístics i àmbits d'ús. 2013
        Només        Més català                Més castellà        Només        Altres        No        
        català        que castellà        Ambdues        que català        castellà        llengües        consta        Total
Àmbits d'ús        
Membres de la llar (1)   1.501   293   452   565   2.230   580   65.627
Amistats   940   991   983   819   1.918   581   226.254
Veïns   1.081   915   979   716   2.348   125   896.254
Companys d'estudi (2)   227   247   192   157   183   87   111.104
Companys de feina (3)   492   483   506   400   770   166   1412.956
Usuaris o clients de Catalunya (4)   569   1.094   1.015   509   1.025   207   354.454
Petit comerç   1.340   1.104   933   680   2.074   61   636.254
Gran comerç   1.116   985   957   804   2.245   27   1216.254
Entitats financeres   1.919   722   717   486   2.221   23   1676.254
Administració local   2.345   653   494   417   2.012   18   3156.254
Administració de la Generalitat de Catalunya   2.346   544   425   394   1.866   10   6686.254
Administració de l'Estat   1.404   813   685   625   2.343   12   3726.254
Personal mèdic   1.738   779   753   447   2.452   25   606.254
Escriure notes personals   1.411   324   458   529   2.955   396   1806.254
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat; Direcció General de Política Lingüística.

: No disponible.
Amunt
Població de 15 anys i més segons usos lingüístics i àmbits d'ús. 2013
        Només        Més català                Més castellà        Només        Altres        No        
        català        que castellà        Ambdues        que català        castellà        llengües        consta        Total
Àmbits d'ús        
Membres de la llar (1)   26,67   5,21   8,04   10,04   39,63   10,30   0,11100,00
Amistats   15,02   15,85   15,72   13,09   30,66   9,29   0,36100,00
Veïns   17,29   14,63   15,66   11,45   37,54   2,00   1,43100,00
Companys d'estudi (2)   20,53   22,41   17,44   14,19   16,59   7,85   1,01100,00
Companys de feina (3)   16,66   16,32   17,10   13,52   26,03   5,60   4,76100,00
Usuaris o clients de Catalunya (4)   12,78   24,55   22,79   11,43   23,00   4,66   0,79100,00
Petit comerç   21,42   17,66   14,91   10,87   33,16   0,98   1,00100,00
Gran comerç   17,85   15,74   15,30   12,85   35,89   0,43   1,93100,00
Entitats financeres   30,68   11,55   11,47   7,76   35,51   0,36   2,67100,00
Administració local   37,49   10,43   7,90   6,66   32,17   0,29   5,04100,00
Administració de la Generalitat de Catalunya   37,51   8,71   6,79   6,30   29,84   0,16   10,68100,00
Administració de l'Estat   22,45   13,00   10,95   10,00   37,47   0,18   5,95100,00
Personal mèdic   27,80   12,45   12,04   7,14   39,20   0,40   0,97100,00
Escriure notes personals   22,56   5,18   7,33   8,47   47,25   6,34   2,88100,00
Unitats: Percentatge.

Font: Idescat; Direcció General de Política Lingüística.

(1) Població que viu en llars de dos membres i més.

(2) Població que està cursant estudis.

(3) Població ocupada.

(4) Població ocupada que es relaciona amb usuaris o clients.


Data de publicació:

Darrer període (2013): 16 de novembre del 2012.

Més informació a:

 Estadística d'usos lingüístics. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Cultura · Llengua
 Producció editorial T
 Biblioteques T
 Cinema: Sales, espectadors i recaptació T
 Espais esportius T
 Coneixement del català T
 Usos lingüístics. Llengua inicial, d'identificació i habitual T
 Usos lingüístics. Per àmbits d'ús T
 Ús exclusiu del català. Per àmbits d'ús T
 Coneixement de llengües: català, castellà, anglès i francès T

Sou aquí: