Ampliació de capital de societats mercantilsM RSS 

Mes/any de referènciaCalendari de disponibilitat
Octubre/20173 de novembre del 2017
Novembre/20174 de desembre del 2017
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T

Sou aquí: