Indicadors de clima empresarial RSS 

L'Enquesta de Clima empresarial l'elaboren conjuntament la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona (Cambra de Barcelona) i l'Idescat des de l'any 2008 en virtut d'un conveni de col·laboració. Integra cinc enquestes adreçades a diferents sectors d'activitat: indústria, construcció, comerç, hostaleria i resta de serveis.

L'enquesta de Clima empresarial recull l'opinió dels representants dels establiments, amb activitat a Catalunya, sobre l'evolució i les expectatives respecte del trimestre de referència per a un conjunt de variables que incideixen en el desenvolupament econòmic de l'empresa.

El principal objectiu de l'enquesta de Clima empresarial és conèixer de manera ràpida la situació i l'evolució de les empreses amb activitat a Catalunya i, a partir d'aquesta informació, anticipar possibles canvis de tendència en el cicle econòmic.

La població de referència són els establiments que realitzen a Catalunya alguna de les activitats objecte d'estudi, independentment d'on es troba ubicada la seu social. L'enquesta cobreix tot el territori de Catalunya.

L'enquesta té una periodicitat trimestral. Al final de cada trimestre es demana informació referida a l'evolució del negoci respecte del trimestre immediatament anterior al de referència, i les expectatives que té l'empresari amb vista al trimestre següent.

La informació es presenta desagregada per sectors d'activitat. En els casos de la indústria, el comerç i la resta de serveis es desglossen en 7, 6 i 5 branques d'activitat, respectivament.

A partir del quart trimestre del 2012, previ a l'obtenció de resultats, la informació procedent de la mostra d'aquesta enquesta s'integra amb la de la mostra per a Catalunya de l'operació Índex de confiança empresarial harmonitzat que realitza l'INE. Gràcies a un conveni de col·laboració signat entre l'Idescat i l'INE que permet la utilització i la integració de les mostres complementàries de les dues operacions, els indicadors de confiança empresarial de Catalunya estan harmonitzats i són comparables amb els de l'Estat.

Correspondència de les branques d'activitat amb la CCAE-2009:

Codi CCAE-2009
Indústria
Alimentació, begudes i tabac 10-12
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 13-15
Indústries de la fusta i el suro, paper i arts gràfiques 16-18
Indústries químiques, cautxú i altres productes minerals no metàl·lics 20-23
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 24,25
Maquinària i equips mecànics, elèctrics i prod. informàtics, electrònics i òptics 26-28
Altres indústries Secció B, D i E i Divisions 19, 29 i 33
Construcció
Construcció 41-43
Comerç
Productes alimentaris, begudes i tabac al detall en estab. especialitzats 472
Articles d'ús domèstic, culturals i recreatius al detall en estab. especialitzats 475-476
Comerç al detall en establiments no especialitzats 471
Altre tipus de comerç al detall 473-474, 477-479
Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 45
Comerç a l'engròs i intermediaris de comerç 46
Hostaleria
Hostaleria 55-56
Resta de serveis
Informació i comunicacions Secció J
Activitats jurídiques i de comptabilitat 69-71
R+D, publicitat, estudis de mercat i altres activitats científiques i tècniques 72-75
Activitats administratives i serveis auxiliars Secció N
Altres serveis Seccions H, K, L, R (divisions 92 i 93) i S (div. 96)

Més informació a:

Fonts:

  • Idescat.
  • Cambra de Comerç de Barcelona.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T

Sou aquí: