Indicador de clima industrial (ICI) RSS 

Es tracta d'un índex elaborat a partir d'una enquesta mensual d'opinions empresarials. La mateixa operació es fa també per a la Comunitat. Es pregunta sobre: cartera de comandes, estocs de productes acabats, producció i tendència dels preus de venda. Per a cada pregunta es demana sobre el seu nivell i la seva tendència en termes de tres opcions:

  • positiva (elevat, excessiu, augment, augmentar)
  • negativa (feble, insuficient, descens, disminuir)
  • estable (normal, adequat, estabilitat, mantenir-se)

Els resultats es presenten en forma de saldos entre els percentatges de respostes positives i negatives.

Aquests resultats no s'han d'interpretar quantitativament sinó com a tendència qualitativa. Per tal de facilitar la lectura ràpida dels resultats, es calcula l'indicador de clima industrial (ICI), que s'obté de la mitjana de saldos de les opinions empresarials sobre el nivell de la cartera de comandes total, el nivell dels estocs de productes acabats (amb signe invers) i la tendència de la producció.

A partir del maig del 2009 es revisen les dades de Catalunya a fi d'harmonitzar el sistema de desestacionalització amb el del Ministeri i la UE.

Més informació a:

  • Indicador de clima industrial. Indicadors de conjuntura econòmica. Idescat.
  • Clima Industrial a Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Enquesta de Conjuntura Industrial. Ministeri de Indústria, Turisme i Comerç. Mensual.
  • Resultats de l'enquesta de conjuntura efectuada entre els empresaris de la Comunitat. Eurostat. Mensual.

Fonts:

  • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.
  • Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat).
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Volum de negoci en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Volum de negoci en la indústria. Per destinació geogràfica de les vendes T
 Persones ocupades en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Despeses de personal en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Inversió bruta en actius materials en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Inversió industrial T
 Matriculació de vehicles industrials. Per procedència T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T

Sou aquí: