Inversió industrial RSS 

L'Enquesta d'Inversió Industrial a Catalunya és una operació estadística de periodicitat semestral que segueix la metodologia comuna utilitzada en les enquestes dels diferents països de la Unió Europea, i té com a objectiu fonamental proporcionar informació sobre l'evolució més recent de la inversió industrial a Catalunya, així com avançar el comportament inversor de la indústria i els seus sectors.

Es considera com a inversió el valor de les adquisicions netes de l'immobilitzat (compres menys vendes), tant del material com de l'immaterial, i també els treballs realitzats per les empreses per al seu immobilitzat. Tanmateix, no es consideren inversió ni les despeses amortitzables ni les inversions financeres.

Els qüestionaris s'envien dos cops l'any (primavera i tardor) a les 2.000 empreses industrials que formen part de la mostra i en aquests es demanen dades quantitatives sobre la inversió realitzada i prevista, i també informació qualitativa sobre la seva finalitat i els factors que la limiten o l'estimulen.

Les dades s'obtenen d'acord amb la temporalitat següent:

Enquesta primavera:

  • dades quantitatives: any en curs provisional i any anterior definitiu
  • dades qualitatives: any en curs provisional

Enquesta tardor:

  • dades quantitatives: any en curs provisional i previsions any següent
  • dades qualitatives: any en curs definitiu i previsions any següent

Les activitats industrials segueixen les seccions B, C, D i E de la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques (CCAE-2009), i amb la desagregació següent:

  • Indústria de l'energia i l'aigua (CCAE:05;06;07.21;09;19;35;36;38.22)
  • Indústries de béns intermedis (CCAE:07;08;10.6,9;13.1-3;16;17;20.1-3,5-6;22;23;24;25.5-7,9;26.1;27.1-4,9;38)
  • Indústria de l'automòbil (CCAE: 29)
  • Indústries de béns d'equipament (CCAE:25.1-3,4;26;26.3,51,6;27.1;28.1-4,9;30.1-3;32.5;33.2,33.11-17)
  • Indústries de béns de consum durador (CCAE:26.4,52,7;27.5;30.9;31.0; 32.1;32.2)
  • Indústria manufacturera de productes alimentaris, begudes i tabac (CCAE:10.1-5,7;11.0;12)
  • Indústries de béns de consum no durador (CCAE:13.1,9;14.1-3;15.1;18;20.4;21.1;32.3-4,6)

El sector de la indústria de l'energia i l'aigua és un sector afegit en el cas de Catalunya, però que no és estudiat en les enquestes d'Espanya i d'altres països de la Unió Europea.

Més informació a:

  • Inversió Industrial a Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Semestral.
  • Enquesta d'Inversió Industrial. Subsecretaria. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. Semestral.

Fonts:

  • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Volum de negoci en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Volum de negoci en la indústria. Per destinació geogràfica de les vendes T
 Persones ocupades en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Despeses de personal en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Inversió bruta en actius materials en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Inversió industrial T
 Matriculació de vehicles industrials. Per procedència T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T

Sou aquí: