Salaris pactats en acords col·lectius RSS 

La informació sobre negociació col·lectiva s'obté de l'explotació dels fulls estadístics que han d'emplenar les comissions negociadores un cop signat l'acord i que forma part de la documentació que es registra davant l'autoritat laboral.

En el cas de Catalunya, els acords col·lectius recullen els convenis col·lectius estatutaris, els convenis d'adhesió, els acords per mediació o laudes arbitrals, els convenis d'extensió, els pactes d'eficàcia limitada i els acords o pactes de funcionaris. En el cas d'Espanya (convenis col·lectius), no s'inclouen els acords o pactes de funcionaris.

L'increment salarial pactat és el percentatge de variació entre les retribucions garantides en el període d'efectes econòmics actual i les garantides en el període d'efectes econòmics immediatament anterior. Els increments salarials es presenten desagregats per sector econòmic i s'acompanyen d'informació sobre el nombre d'acords i treballadors afectats. Parlem d'acords col·lectius anuals si el període de temps entre la data d'inici i de finalització de la vigència econòmica és d'un any (que no cal que coincideixi amb l'any natural), mentre que si la vigència és de més d'un any, parlem d'acords col·lectius plurianuals.

Els acords s'imputen segons l'any d'inici dels efectes econòmics, per tant, cal considerar provisionals les dades dels dos últims anys.

A partir del 2009 les dades sectorials corresponen a la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques CCAE-2009. Això comporta que no puguin ser comparables amb les dels anys anteriors.

Més informació a:

  • Consulta d'estadístiques anuals. Departament de Treball. Anual.
  • Anuari d'estadístiques laborals. Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Anual.

Fonts:

  • Departament d'Empresa i Ocupació.
  • Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població assalariada. Per sector contractant i sexe T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per grandària de les unitats T
 Cost laboral per treballador i any. Per components T
 Salaris pactats en acords col·lectius T
 Salari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat T
 Salari brut anual. Per sexe i percentils T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracte T
 Salari brut anual. Per sexe i tipus de jornada T
 Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys T
 Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies T

Sou aquí: