Innovació tecnològica. Empreses RSS 

Les dades sobre el procés d'innovació de les empreses a Catalunya s'obtenen de l'enquesta que realitza l'INE. Aquesta enquesta està destinada a empreses seleccionades per mostreig aleatori estratificat, d'acord amb la metodologia del Manual d'Oslo. Aquest manual recull les recomanacions metodològiques de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) per mesurar la innovació a les empreses.

Amb la revisió del Manual d'Oslo (revisió any 2005), s'amplia la definició d'empresa innovadora. A més de les empreses amb innovacions tecnològiques, que inclouen innovacions de producte i de procés, també es consideren les empreses amb innovacions no tecnològiques, que inclouen innovacions organitzatives i de comercialització.

Una innovació tecnològica, tal com es defineix en aquesta enquesta, és un producte (bé o servei) nou o sensiblement millorat introduït en el mercat, o un procés nou o sensiblement millorat introduït en l'empresa.

L'estadística proporciona el nombre d'empreses amb activitats d'innovació tecnològica en funció de la despesa en les diferents activitats innovadores (R+D interna i externa, compra de maquinària i equips, altres coneixements externs per a innovació, formació, introducció d'innovacions en el mercat, disseny i preparatius per a la distribució/producció). També proporciona dades sobre el nombre d'empreses segons el tipus d'innovació tecnològica (de producte, de procés i de producte i procés), així com la despesa en aquestes activitats d'innovació.

Les empreses EIN són les empreses amb innovació tecnològica en el període, més aquelles que tenen innovacions tecnològiques en curs o no exitoses en el mateix període.

S'entén que una empresa EIN ha sol·licitat una patent si ho ha fet en qualsevol de les oficines següents: Oficina Espanyola de Patents i Marques, Oficina Europea de Patents, Oficina Americana de Patents i Marques, així com les patents del Tractat de Cooperació en matèria de patents.

També es dóna informació dels objectius als quals ha estat orientada aquesta innovació: objectius orientats als productes, als processos, sobre ocupació i altres.

Una innovació no tecnològica, tal com es defineix en aquesta enquesta, consisteix en nous mètodes organitzatius en el funcionament intern de l'empresa, del lloc de treball o en les relacions externes, així com en la implementació de noves estratègies o conceptes comercials.

Pel que fa a la innovació no tecnològica, l'estadística dóna informació del nombre d'empreses segons el tipus d'innovació no tecnològica així com del grau d'importància dels objectius que es persegueixen amb aquestes innovacions organitzatives i de comercialització.

Més informació a:

  • Enquesta sobre Innovació en les empreses. INE.

Fonts:

  • Idescat.
  • INE.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Recerca · Tecnologia
 Despesa interna en R+D sobre el PIB. Per sectors d'execució T
 Despesa interna en R+D. Per sectors d'execució T
 Personal en R+D. Per sexe i ocupació T
 Innovació tecnològica. Empreses T
 Innovació tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació T
 Innovació tecnològica. Despeses T
 Innovació no tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació T
 Equipament i ús de les noves tecnologies T
 Ús de noves tecnologies pels nens de 10 a 15 anys T
 Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses de 10 ocupats o més T
 Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses de menys de 10 ocupats T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T

Sou aquí: