Despesa pública en educació respecte al PIB 

L'indicador mostra la despesa pública total en educació com a percentatge del PIB.

Es considera despesa pública en educació tant la destinada a finançar les despeses corrents i de capital dels centres i institucions educatives públiques i privades, com la transferida als estudiants i les seves famílies en beques o préstecs públics.

Les estadístiques fan referència al sistema escolar i universitari, d'acord amb la Classificació internacional normalitzada d'educació (CINE) 2011. En relació amb la classificació anterior (CINE-97), la nova classificació CINE 2011 introdueix els canvis que ha comportat el Pla Bolonya en l'educació terciària. Aquesta també incorpora els programes educatius per a la primera infància (educació infantil de primer cicle), no contemplats en la CINE-97.

El càlcul de la despesa en educació de Catalunya s'elabora amb informació procedent dels organismes següents:

  1. Generalitat de Catalunya (Departament d'Ensenyament, Secretaria d'Universitats i Recerca amb competències pròpiament educatives i altres organismes amb tasques educatives)
  2. Universitats públiques
  3. Administració Local
  4. Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

La informació sobre la despesa del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport prové de l'estadística Despesa pública en educació a Espanya, que el Ministeri presenta per al conjunt de l'Estat. L'Idescat fa una desagregació territorial per Catalunya de la despesa deduïda de les transferències a les comunitats autònomes i de la despesa de les pensions del personal docent integrat en el règim de classes passives, d'acord amb diferents paràmetres disponibles.

L'indicador de la despesa pública en educació respecte al PIB per Catalunya es calcula sobre les estimacions de la Comptabilitat regional d'Espanya de l'INE (base 2010), del PIB per Catalunya.

Més informació a:

Fonts:

  • Departament d'Ensenyament; Departament d'Empresa i Coneixement.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Educació
 Alumnes matriculats. Per nivells educatius T
 Estudiants de nivell terciari. Per àmbits d'estudi T
 Població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari. Per sexe T
 Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari. Per sexe Europa 2020 T
 Abandonament prematur dels estudis. Per sexe Europa 2020 T
 Formació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe T
 Despesa pública en educació respecte al PIB T

Sou aquí: